KULTURA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram Kultura nastavak je uspješnog EU Programa Kultura 2007-2013. U Potprogramu mogu učestvovati sve javne ili privatne organizacije koje djeluju u sektoru kulture, registrovane kao pravna lica najmanje dvije godine sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.  

Osnovni ciljevi potprograma Kultura su:

1. Jačanje kapaciteta evropskih kulturnih sektora za međunarodno djelovanje:

  • uspostavljanje vještina, kompetencija i znanja za pristup digitalnim tehnologijama i upotreba inovativnih pristupa za razvoj publike te novih poslovnih modela,
  • međunarodno umrežavanje kulturnih radnika u Evropi i izvan nje,
  • jačanje kapaciteta evropskih kulturnih organizacija i međunarodno umrežavanje kako bi se olakšao pristup mogućnostima koje nudi Program.

2. Podsticaj međunarodne mobilnosti umjetnika i kulturnih radnika te cirkulacija evropskih umjetničkih i kulturnih djela:

  • međunarodne turneje, izložbe, predstave, festivali, razmjene i sl.,
  • cirkulacija evropske književnosti s ciljem dosezanje šire dostupnosti, 
  • razvoj publike kao sredstva za buđenje interesa za evropska kulturna / kreativna djela i kulturnu baštinu te poboljšanje pristupa.

Učestvovanje u potprogramu Kultura moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive:

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

 

Udruženje „Zvrk“ i njegov istoimeni internacionalni festival savremenog plesa je suorganizator i partner EU projekta „Shapers“, koji se bavi temom savremene koreografske umjetnosti u javnom prostoru. Okuplja pet partnera iz mediteranskih zemalja – Francuske, Maroka, Španije, Bosne i Hercegovine i Egipta.

Nagrada Europske unije za kulturnu baštinu / nagrada „Europa Nostra“ je najprestižnija europska nagrada u oblasti baštine. Svake godine, nagrađuju se najistaknutija dostignuća u oblasti baštine iz cijele Europe.

24. maja 2016. u Madridu svečano su uručene nagrade Europa Nostra za kulturno naslijeđe. Ova nagrada se dodjeljuje uz podršku EU programa Kreativna Evropa svake godine za najveća dostignuća u oblasti konzervacije, istraživanja i edukacije, te posvećenosti radu u oblasti kulturnog naslijeđa.

 

Tanja Stupar-Trifunović, književnica iz Banjaluke, dobitnica je Nagrade Evropske Unije za književnost (European Union Prize for Literature-EUPL) za 2016.-u godinu,  za svoj roman "Satovi u majčinoj sobi".

U Sarajevu je 11. novembra 2015. godine u Parlamentu BiH održan Info dan o fondovima Evropske unije u oblasti kulture, dostupnim aplikantima iz BiH.

Koja je namjena ovog programa? 

Kreativna Evropa podržava inicijative prevođenja i promovisanja književnih djela širom Evropske unije, s ciljem povećanja dostupnosti i čitalačke publike visokokvalitetne evropske književnosti.

Šta podržava?

Koja je namjena ovog programa? 

Ovim programom se podržava kapacitet evropskih sektora kulture i kreativnih industrija za njihovo transnacionalno i međunarodno djelovanje. Promoviše se cirkulacija kulturnih i umjetničkih djela i transnacionalna mobilnost kulturnih aktera, a naročito umjetnika.

Koja je namjena ovog programa? 

Ovim programom se podržavaju aktivnosti mreža s ciljem podizanja kapaciteta sektora kulture i umjetnosti za njihovo transnacionalno i međunarodno djelovanje, kao i prilagođavanje promjenama. Takođe se pruža podrška inicijativama čiji je cilj jačanje konkurentnosti. 

Koja je namjena ovog programa? 

Ovaj program nudi bespovratnu pomoć organizacijama čiji je cilj promocija evropskih stvaralaca i umjetnika, posebno onih koji tek stupaju na scenu, i to putem autentičnog evropskog programa.