KULTURA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram Kultura nastavak je uspješnog EU Programa Kultura 2007-2013. U Potprogramu mogu učestvovati sve javne ili privatne organizacije koje djeluju u sektoru kulture, registrovane kao pravna lica najmanje dvije godine sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.  

Osnovni ciljevi potprograma Kultura su:

1. Jačanje kapaciteta evropskih kulturnih sektora za međunarodno djelovanje:

  • uspostavljanje vještina, kompetencija i znanja za pristup digitalnim tehnologijama i upotreba inovativnih pristupa za razvoj publike te novih poslovnih modela,
  • međunarodno umrežavanje kulturnih radnika u Evropi i izvan nje,
  • jačanje kapaciteta evropskih kulturnih organizacija i međunarodno umrežavanje kako bi se olakšao pristup mogućnostima koje nudi Program.

2. Podsticaj međunarodne mobilnosti umjetnika i kulturnih radnika te cirkulacija evropskih umjetničkih i kulturnih djela:

  • međunarodne turneje, izložbe, predstave, festivali, razmjene i sl.,
  • cirkulacija evropske književnosti s ciljem dosezanje šire dostupnosti, 
  • razvoj publike kao sredstva za buđenje interesa za evropska kulturna / kreativna djela i kulturnu baštinu te poboljšanje pristupa.

Učestvovanje u potprogramu Kultura moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive:

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

 

 

 

Objavljeni su rezultati konkursa Kreativne Evrope za književne prijevode u 2020. godini.

 

Jako smo sretni što su među 60 podržanih izdavačkih kuća iz cijele Evrope i dvije iz Bosne i Herzegovine- Buybook Doo i Connectum Doo.

 

Objavljeni su rezultati konkursa Kreativne Evrope za Zapadni Balkan. Izuzetno smo sretni da možemo objaviti da je šest organizacija iz Bosne i Hercegovine nagrađeno grantom Kreativne Evrope.

Evropska komisija ovim će Pozivom podržati rad jednog partnerskog konzorcija koji će razviti i provesti inovativan i efikasan sistem raspodjele sredstava krajnjim korisnicima u muzičkom sektoru.

Poziv na podnošenje ponuda za konkurs za istraživanje i realizaciju mogućih pristupa izvozu evropske muzike, kojim će se identificirati i podržati jedna ponuda.

[Platform for the Cross-border Distribution of European Performing Arts Works] Ovim Pozivom za tender identificirat će se i podržati platforma za provođenje mehanizma podrške prekograničnoj distribuciji umjetničkih djela u području izvedbenih umjetnosti.

“Kuća dobrih tonova” iz Srebrenice je jedna od pet bosanskohercegovačkih organizacija koje su dobile sredstva iz fonda Kreativna Evropa, u okviru konkursa za podršku

Produžen je rok za prijave na konkurs za književne prijevode 2020. Novi rok je 28. maj 2020 u 17 sati.

Poziv Podrška za projekte književnih prijevoda u kategoriji dvogodišnjih projekata ima za cilj:

Ponovo je produžen rok za prijavu projekata kulturne saradnje u zemljama Zapadnog Balkana!! Novi rok je 28.april 2020.