Univerzitet ekonomije u Bydgoszczu, Poljska - traži partnere

wsg logo

Naziv: Wyzsza Szkola Gospodarki w Bydgoszczy / Univerzitet ekonomije u Bydgoszczu

Kratak opis: Naš univerzitet je najveća privatna ustanova visokog obrazovanja u sjevernoj Poljskoj. Nudimo studije na glavnom kampusu u Bydgoszczu, kao i na našim kampusima u Toruńu, Inowrocławu, Malborku, Elku, Słupsku, Piłi, Chojnice, Działdowo i Zgorzelec. Dobro opremljene učionice samo su jedna od mogućnosti koju nudi Sveučilište ekonomije. Pored obrazovnih programa i prilika, aktivni smo i u aktivnostima regionalnog razvoja u korist lokalnih društava. Potičemo naše akademsko osoblje i učenike da imaju aktivnu ulogu u svijetu.

Kontakt podaci:

Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
www.wsg.byd.pl
Marek Bogusz
52 567 00 47/48
marek.bogusz@byd.pl

Projekt:

Oblasti: baština, muzika, interdisciplinarni projekti, razvoj publike, Scenske umjetnosti, likovne umjetnosti

Opis: Projekt pretpostavlja razmjenu umjetničkih i kulturnih potencijala između 6 gradova iz 6 različitih država. Voditelj projekta bit će Univerzitet ekonomije u Bydgoszczu, a partnerstvo će uključivati gradove iz sljedećih baltičkih zemalja: Švedska, Finska, Estonija, Latvija i Litvanija. U prvoj fazi projekta, skupina mladih umjetnika koji predstavljaju partnerske gradove (npr. muzičari, umjetnici, pisci, itd.) i kulturni stručnjaci (kulturni radnici, animatori kulture, itd.). Svaki od partnerskih gradova zastupat će najmanje 3 umjetnika (u različitim područjima umjetnosti) i 2 profesionalca povezane s kulturom (ukupno 5 osoba iz svakog partnerskog grada). Zaposlena grupa (najmanje 30 osoba) sudjelovat će u 6 izdanja "Festivala umjetnosti i kulture balkanskih zemalja" (sukcesivno u svakom mjestu partnera). Sudionici projekta će provesti 2 sedmice u svakom od partnerskih gradova u okviru projekta. Tokom boravka bit će otvorene likovne izložbe (npr. Koncerti, recitali, slikarske izložbe), javna predavanja i rasprave koje provode umjetnici i predstavnici kulturnih institucija iz različitih zemalja. Umjetničke izložbe održat će se na određenim mjestima (projektni partneri, sjedište - npr. Kampus Univerziteta) i spontano na najznačajnijim mjestima u gradu, u obliku uličnih predstava. Kako bi se aktivirali i razvili lokalnu publiku organizirat će se kreativne radionice. Bit će prilika za interakciju između umjetnika i publike tokom kursa - zainteresirani će biti u mogućnosti trenirati na području umjetnosti ili razgovarati s umjetnicima. Tu će biti i zajednički nastupi umjetnika i članova lokalne publike na mini-pozornici. U svakom od gradova održat će se sastanci sudionika projekta s lokalnim predstavnicima umjetničke i kulturne industrije. To će biti prilika za razmjenu mišljenja i poduzimanje zajedničkih umjetničkih aktivnosti. Osim toga, projekt će uključivati stručnjake za umjetnost koji će provoditi niz radionica za mlade umjetnike na kojim će razvijati svoje vještine. Tokom svoje posjete sudionici će naučiti o partneru i njegovoj okolini. Posjetit će umjetničke i kulturne ustanove. Sudionici će naučiti historiju, kulturu i običaje pojedinih zemalja i gradova.

Tražimo partnere iz baltičkih država: Švedska, Finska, Estonija, Latvija i Litva

Ostalo: Želimo biti vođe projekta.

wsg

(EN)

Name: Wyzsza Szkola Gospodarki w Bydgoszczy / University of Economy in Bydgoszcz

Short description: Our University is the largest private institution of higher education in Northern Poland. We offer studies at the main campus in Bydgoszcz, as well as in our campuses in Toruń, Inowrocław, Malbork, Elk, Słupsk, Piła, Chojnice, Działdowo and Zgorzelec. Well-equipped classrooms are only one of the opportunities the University of Economy offers. Besides educational programs and opportunities, we also are active in regional development activities for the advantage of local societies. We encourage our academic staff and students to have an active role in the surrounding world.

Contact details:

Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
www.wsg.byd.pl
Marek Bogusz
52 567 00 47/48
marek.bogusz@byd.pl

Project:

Field(s): Heritage, Music, Interdisciplinary projects, Audience development, Performative arts, Visual arts

Description: The project assumes the exchange of artistic and cultural potential between 6 cities of 6 different countries. The leader of the project will be the University of Economy in Bydgoszcz, while partnership will include cities from the following Baltic Countries: Sweden, Finland, Estonia, Latvia and Lithuania. In the first stage of the project, a group of young artists representing partner cities (eg musicians, artists, writers, etc.) and cultural professionals (cultural workers, culture animators, etc.) will be formed. Each of the partner cities will be represented by at least 3 artists (in different fields of art) and 2 persons professionally associated with culture (total of 5 people from each partner city). The recruited group (at least 30 people) will take part in 6 editions of the "Festival of Art and Culture of the Baltic Countries" (successively in each partner town). Project participants will spend 2 weeks in each of the partner cities of the project. During the stay, there will be open artistic shows (eg concerts, recitals, painting exhibitions), public lectures and discussions conducted by artists and representatives of cultural institutions from different countries. Art exhibitions will take place at designated places (the project partners - eg the campus of the university) and spontaneously at the most important points of the city, in the form of street performances. In order to activate and develop the local audience, creative workshops will be organized. There will be an opportunity for interaction between the artists and the audience during the course - interested individuals will be able to train in the field of art or talk to artists. There will also be joint performances of artists and members of the local audience on the mini-stage. In each of the twin cities, there will be meetings of project participants with local representatives of the artistic and cultural industry. This will be an opportunity to exchange views and undertake joint artistic activities. In addition, the project will involve art experts who will conduct a series of workshops and for young artists to develop their skills. During each visit, the participants will learn about the partner city and its surroundings. There will be visits to artistic and cultural institutions. Participants will learn the history, culture and customs of individual countries and cities.

Partners searched

Countries: Baltic Countries: Sweden, Finland, Estonia, Latvia and Lithuania

Other: Experience I want to be a leader in a project.