UK "Parobrod", Srbija - traži partnere (Novembar 2017)

parobrod logo

Naziv: UK "Parobrod", Beograd, Srbija

Kratak opis: UK "Parobrod" je kulturno središte beogradske općine Stari grad i sastoji se od dvije zasebne zgrade koje se nalaze u središtu grada - glavnoj zgradi i drugoj organizacijskoj jedinici "Kuća Đure Jakšića". UK "Parobrod" ima galerije, koncertne dvorane, baletnu dvoranu, kino, sobe za rasprave i radionice. Kulturno središte je promotor kulturne politike središnje gradske općine Stari grad i djeluje kao model koji kombinira tradicijsku i suvremenu kulturu i umjetnost te je orijentiran na sve oblike umjetničkog stvaralaštva (vizualna umjetnost, književnost, muzika, film, pozorište) i društvenog angažmana (forumi, radionice ...). Naš je zadatak stvoriti i kultivirati estetske i etičke vrijednosti, razvoj suvremenih kritičkih, intelektualnih i kreativnih misli i ideja. Osim zaposlenika s punim radnim vremenom u našem ljudskom resursu također su prisutne brojne organizacije, inicijative, neformalne umjetničke skupine, stručnjaci, istaknuti umjetnici i mladi umjetnici.

Kontakt podaci:

Jasmina Njegovan-Popović
direktor@ukparobrod.rs
www.ukparobrod.rs


Projekt

Oblasti: Kulturna baština, likovne umjetnosti, muzika, film, izvođačka umjetnost, ulična umjetnost, pop kultura, forumi, edukacija, radionice ...

Opis: Željeli bismo surađivati s organizacijama koje istražuju i tumače jevrejsku kulturnu baštinu. Naša je ustanova smještena u samom središtu grada, gdje je nekada živjelo mnogo jevrejskih porodica. Do sada, jevrejska kulturna baština koja se odražava u zgradama, osobne historije i značajan doprinos unapređenju društvenog razvoja ovog grada, nije bila predmetom dovoljno kulturnih projekata. Stoga, s ciljem prikupljanja i tumačenja "neistinitih priča" lokalne historije, želimo izgraditi partnerstvo s organizacijama koje se bave kulturnom baštinom jevrejskog društva, organizacijama koje razvijaju metode razvoja publike, te konačno, organizacije koje rade u područje umjetnosti novih medija i digitalne tehnologije.


Tražite partnere iz bilo koje države koje imaju pravo učešća na projektima Kreativne Evrope.

Profil: Svi profili

Ostalo: Želimo biti partneri.

parobrof-web

(EN)

Name: UK “Parobrod“, Belgrade, Serbia

Short description: UK „Parobrod“ is the cultural center of the Belgrade municipality Stari grad (Old city) and consists of two separate buildings which are located in the city center – the main building and other organizational unit „Kuća Đure Jakšića“. The UK „Parobrod“ has galleries, concert halls, ballet hall, cinema, rooms for discussions and workshops. The cultual center is a promoter of cultural policy of the central city municipality Stari grad and acts as a model that combines traditional and modern culture and art and is oriented toward all forms of artistic creativity (visual arts, literature, music, film, theater) and social engagement (forums, workshops …). Our mision is to create and cultivate aesthetic and ethical values, development of modern critical, intellectual and creative thoughts and ideas. In addition to full-time employees in our human resources are also the numerous organizations, initiatives, informal art groups, experts, established artists and young artists on the rise.

Contact details:

Jasmina Njegovan-Popovic
direktor@ukparobrod.rs
www.ukparobrod.rs

Project 

Field(s): Cultural heritage, Visual arts, Music, Film, Performing arts, Street art, Pop culture, Forums, Education, Workshops…

Description: We would like to cooperate with organizations which research and interpret Jewish cultural heritage. Our institution is located in a very center of the city, where used to live many Jewish families in the past. So far, the Jewish cultural heritage that is reflected in buildings, personal histories and a significant contribution to the improvement of the social development of this city, was not the subject of cultural projects sufficiently. Therefore, with the aim to collect and interpret the “untold stories” of the local history we would like to build a partnership with organizations dealing with cultural heritage of Jewish society, organizations that develop the audience development methods, and finally, organizations working in the field of new media art and digital technology.

Looking for Partners 

Countries: All eligible countries

Profile: All profiles 

Other: We want to be a partner.