Treći Trg, Srbija - traži partnere (Novembar 2017)

tt logo

Naziv: Treći Trg

Kratak opis: Treći Trg je udruženje za promociju i istraživanje savremene književnosti i kulture. Glavna afilijacija organizacije je predstavljanje i promicanje pisaca, pjesnika i prevoditelja. To se postiže kroz različite oblike djelatnosti, kao što su izdavanje knjiga, izdavanje književnog časopisa Treći Trg, organiziranje međunarodnog festivala poezije i knjiga u Beogradu te literarnih čitanja i diskusije, sudjelovanja na raznim međunarodnim sajmovima knjiga, itd. Treći Trg je jedan od najboljih, poznati izdavača savremene poezije u Srbiji. Njihov je glavni fokus usredotočen na visokokvalitetnoj savremenoj svjetskoj poeziji i prozi (prvenstveno europskoj). Treći Trg objavio je 131 knjigu, 89 pjesama i 42 proze, ukupno 83 knjige u prijevodu autora iz 21 zemlje. Često se dodjeljuju različita izdanja. Treći Trg je posvećen stvaranju raznovrsnog izdavačkog programa i promicanju suvremene europske poezije, ali i pomaganju mladima prevoditeljima koji se usredotočuju na ovu profesiju. Ova je ideja već provedena u projektu Književni pregledi grčke književnosti s Kipra na srpskom jeziku, koju financira Kreativna Europa.

Kontakt informacije:

Treći Trg,
Francuska 7, 11000 Beograd, Srbija
trecitrg@gmail.com
Aleksandra Milanović
Koordinator
+381603425009

Projekt

Oblasti: Izdavaštvo, Književni Prijevodi, Kultura, Obrazovanje

Opis projeta: Pjesnici za prevoditelje - Prevoditelji za pjesnike

Ovaj projekt bi uključivao grupu mladih pjesnika na jednoj, a prevoditelja na drugoj strani, mladi i već izgrađeni. Cilj je stvoriti obrazovni program za mlade prevoditelje, a istovremeno promicati savremenu poeziju Europe kroz prijevode. To bi se postiglo kroz stambene programe, gdje bi prevoditelji radili na pjesmama u suradnji s pjesnicima i mentorstvom iskusnijih prevoditelja. Jedan od mogućih proizvoda ove suradnje bio bi tekst knjige o prevođenju suvremene poezije, kao i niz antologija na ključnim jezicima. Početnu ideju već se prakticiralo u Treći Trg tijekom realizacije "Prevoditeljske projekcije" grčke književnosti s Kipra na srpskom jeziku", gdje je suradnja pjesnika s prevoditeljima i prevoditelja s urednicima dala pozitivne rezultate. Prevoditelji i pjesnici biraju se tokom otvorenih poziva. Naravno, ovisno o prirodi organizacijskog partnera, svaka zemlja može slobodno preporučiti sudionike.

Tražimo partnere po mogućnosti iz slijedećih država: Malta, Italija, Španjolska, Grčka, Kipar

Profil partnera: Izdavači, mladi, centri za kulturu i prosvjetu, istraživački centri.

Treći Trg bi želio bio vodeći partner.

tt poezija

(EN)

Name: Treći Trg

Short description: Treći Trg is an association for promotion and research of contemporary literature and culture. The organization’s main affiliation is the presentation and promotion of writers, poets and translators. This is achieved through various types of activities, such as book publishing, issuing of literary magazine Treći Trg, organizing Belgrade International Poetry and Book Festival and literary readings and discussions, participation in various International Book Fairs etc. Treći Trg is one of the best-known publishers of contemporary poetry in Serbia. Its main focus is set up on high-quality contemporary world poetry and prose (primarily European). Treći Trg has published 131 books, 89 of poetry and 42 of prose, a total of 83 books in translation by authors from 21 countries. Various editions are often awarded. Treći Trg is committed to creating a diverse publishing program and promoting contemporary European poetry, but also to helping young translators establish themselves in this profession. This idea has already been put to practice in the Literary Translations project Greek literature from Cyprus in the Serbian language, co-funded by the Creative Europe.

Contact details:

Treći Trg,
Francuska 7, 11000 Belgrade, Serbia
trecitrg@gmail.com
Aleksandra Milanovic
Coordinator
+381603425009

Project

Field(s): Publishing, Literary Translations, Culture, Education

Description: Poets for translators – Translators for poets

This project would involve a group of young poets on one, and translators on the other hand, both young and well-established ones. The aim is to create an educational program for young translators and at the same time, to promote the contemporary poetry of Europe through translations. This would be achieved through residential programs, where the translators would work on the poems in cooperation with the poets and with the mentorship of the more established translators. One of the possible products of this cooperation would be a textbook on translating contemporary poetry, as well as a number of anthologies in the key languages. The initial idea has already been put to practice in Treći Trg during the realization of the “Greek Literature from Cyprus in Serbian language” translating project, where the cooperation of poets with the translators and translators with editors had given positive results. Both Translators and Poets would be selected during open calls. Naturally, depending on the nature of the organization-partner, every country is free to recommend the participants.

Looking for Partners

Countries: Preferably Malta, Italy, Spain, Greece, Cyprus

Profile: Publishers, Youth, Cultural and Educational Centers, Research Centers.

Treći Trg would prefer to be a lead partner.