Srpsko književno društvo, Srbija - traži partnere (Novembar 2017)

skd

 Naziv: Srpsko književno društvo, Beograd

Kratki opis: Srpsko književno društvo je samostalno udruženje pisaca, osnovano na profesionalnoj osnovi kako bi sačuvalo umjetničke i etičke vrijednosti i materijalne interese struke. Srpsko književno društvo smatra da period društvenog, političkog i moralnog raspadanja naše kulture može prevladati samo sistematskom afirmacijom tradicionalnih i novih vrijednosti u srpskoj književnosti i vraćanjem poštovanja književne profesije koja je izgubila umjetničku osnovu i svoj prestiž zbog snažnog političkog utjecaja na književni život i provedbe neteestetičkih kriterija književnosti. Srpsko književno društvo izražava svoju namjeru da ponovno uspostavi i obnovi neprekidne veze s kulturama i književnostima susjednih zemalja i ostatka Europe.

Europski okvir

Temeljni cilj Srpskog književnog društva jest uskladiti život i rad naših pisaca s europskim kriterijima. Što se tiče estetike i poetike, srpska je književnost europska u pravom smislu ove riječi, ali je književni život desetljećima pretrpio posljedice nedemokratskog društva. Ovaj utjecaj mora biti minimiziran. Srpsko književno društvo predstavlja savremenu srpsku književnost i odbacuje netoleranciju u bilo kojem obliku. To je prije svega profesionalno udruženje ustanovljenih pisaca. Podržava razlike i pravo na različitost. Strogo govoreći, jedini odlučujući činioc koji ujedinjuje članove društva je jezik u kojem pišu i kultura kojoj pripadaju (iako to ne treba previše doslovno shvatiti). Njegovi članovi su pisci iz različitih generacija, različitih poetika, s različitim političkim pogledima. Imaju zajedničku želju da odbrane svoje profesionalne interese i namjeru da unaprijede kulturu kojoj pripadaju.

Djelatnost

Temeljna djelatnost Srpskog književnog društva je briga o društvenom položaju svojih članova: socijalna sigurnost, autorska prava, promjena javnog tretmana njihovog rada i, konačno, utjecaj na državne institucije za nabavku instrumenata za zaštitu knjiga i književnosti. Kako bi postiglo svoje deklarirane vrijednosti, Srpsko književno društvo do sada je svoje aktivnosti koncentriralo na objavljivanje svoje povremene i međunarodne suradnje.

Kontakt podaci:

Pavle Zelić, pavlezelic@gmail.com
Dragoslava Barzut, srpskoknjizevno@gmail.com
Jelica Kiso, izoleksa@gmail.com

Projekt

Oblasti: Literatura i čitanje / savremena literatura / društveno poboljšanje položaja pisaca

Opis: Projekt: Pisci za pisce

Program podrške socijalno zarobljenim piscima. Zajedno s partnerima iz drugih europskih zemalja razmotrimo položaj socijalno ugroženih pisaca savremene književnosti, identificirajmo njihove probleme i potrebe. Tražimo načine kako poboljšati status ugroženih pisaca povezivanjem na europskoj razini i razmjenama iskustava i suradnje. U tom će smislu partneri prvo ispitati i identificirati probleme i potrebe ugroženih pisaca. Suočeni s malim javnim sredstvima, tražimo alternativne načine poboljšanja statusa socijalno ugroženih pisaca. Uspostavom Fonda za carske knjižare, Srpsko književno društvo već je pokrenulo program pomoći socijalno ugroženim piscima našeg društva. Sredstva Fonda dobivena su kroz humanitarnu akciju Društva, dobrovoljnim plaćanjima članova Društva, sredstvima i legatima, sredstvima dobivenim putem drugih društvenih fondova i nevladinih organizacija, te dohotkom ostvarenim baštinom u interesu fonda. Statut Fonda za zarobljene književnike stupio je na snagu 12. maja 2016. godine.

Ciljevi projekta:

  1. Promicanje inkluzivnog pristupa i kulturne raznolikosti, testiranje, provedbu i vrijednovanje održivog modela pomoći i potpore socijalno ugroženim piscima na temelju sistematskog, metodičkog i objektivnog istražnog pristupa problemima, uzimajući u obzir načelo odnosa književnosti i društva.
  2. Jačanje znanja i vizije stručnjaka; usvajanje tehnika za poboljšanje statusa ugroženih pisaca u drugim europskim kulturnim organizacijama. Proučavajući i uključivši publiku koga se pisci obraćaju i kojima finansijski ovise, utjecaj piscima na društvo, kao odnos književne proizvodnje i njegove ekonomske osnove.
  3. Podrška socijalno ugroženim piscima ne samo financijskim jačanjem Fonda već i usvajanjem novih znanja, iskustava i vještina koje će ojačati njihov položaj u zajednici.

Pozadina:

Vanjski činioci se mijenjaju, javno se financiranje smanjuje, pisci ostaju bez naknade, bez stalnog prihoda; postoji nedostatak interesa za postojeću ponudu, nedostupnost književne vlasti, nekomunikativnost; nedostatak suradnje među socijalno ugroženim piscima.

Tražimo partnere iz bilo koje države koja ima pravo učešća u projektima Kreativne Evrope.

Profil partnera: Udruženja pisaca, sindikati i druge organizacije koje zagovaraju prava pisaca.

Ostalo:

Dragi/a Gospodine / Gospođo,

U gore navedenom pismo za traženje partnera pronaći ćete prijedlog projekta za europsku suradnju. Primarni cilj prijedloga odnosi se na unapređenje i promoviranje socijalno ugroženih pisaca Europe. Radi se o malim projektima suradnje koji uključuju organizaciju voditelja projekta i najmanje dva druga partnera. Maksimalno trajanje ovog projekta bilo bi 36 mjeseci. Tražimo partnere u europskim zemljama s različitim sustavima podrške socijalno ugroženim piscima kako bismo podigli projekt na europsku razinu, kako bismo naznačili aktivnost usmjerenu na postizanje ciljeva projekta (kulturne politike), kako bismo vidjeli važna obilježja različitih književno-kulturnih sistema europskih zemalja i naučili kako funkcioniraju. Projekt uključuje istraživački rad, razvoj sposobnosti, znanje, znam-kako, zatim testiranje novih modela vođenja organizacije, inovativni pristupi publici, međunarodna saradnja, olakšavanje pristupa novim poslovnim mogućnostima, organizacija međunarodnih aktivnosti, povećanje cirkulacije europske književnosti kao pristupa europskoj književnosti s usredotočenošću na socijalno ugrožene pisce. Srpsko književno društvo je reprezentativno književno društvo osnovano 2001. godine kako bi ostvarilo zajedničke ciljeve i interese pisaca. Društvo djeluje na području Republike Srbije. Sjedište je u Beogradu, Francuska ulica br. 7. Društvo ima status pravne osobe. Pažljivo smo proučili naše resurse i na temelju toga možemo ponuditi partnerstvo u projektu socijalno ugroženih pisaca, a mi smo spremni razviti dobru praksu u Europi.

Iskreno,
Srpsko književno društvo


(EN)

Name: Serbian Literary Society, Belgrade

Short description: The Serbian Literary Society is an independent association of writers, established on a professional basis in order to preserve the artistic and ethical values and material interests of the profession. The Serbian Literary Society finds that the period of social, political and moral disintegration of our culture can be overcome only by a systematic affirmation of traditional as well as new values in the Serbian literature and by regaining the esteem of the literary profession which has lost its artistic basis and its prestige due to a strong political influence on the literary life and the enforcement of nonesthetic criteria on literature. The Serbian Literary Society expresses its intention to re-establish and restore the interrupted connections with the cultures and literature of its neighboring countries and the rest of Europe.

The European Framework

The basic objective of the Serbian Literary Society is to harmonize the life and work of our writers with European criteria. As far as aesthetic and poetics are concerned, the Serbian literature is European in the true meaning of this word, but the literary life has suffered, for decades, under the consequences of an undemocratic society. This influence must be minimized. The Serbian Literary Society represents the contemporary Serbian literature and rejects intolerance in any form. It is first and foremost a professional association of established writers. It supports differences and the right to dissimilarity. Strictly speaking, the only decisive factor which unites the members of the Society is the language in which they are writing, and the culture to which they belong (although this shouldn`t be taken too literally). Its members are writers from different generations, of different poetics, with different political views. They have a common wish to defend their professional interests and an intention to improve the culture to which they belong.

Activities

The basic activity of the Serbian Literary Society is the care of the social position of its members: social security, copyright, the change of the public treatment of their work and, finally, the influence on State institutions to procure instruments for protecting the book and literature. In order to achieve its declared values, the Serbian Literary Society has, up to now, concentrated its activities on the publication of its periodical and in international co-operation.

Contact details:

Pavle Zelić, pavlezelic@gmail.com
Dragoslava Barzut, srpskoknjizevno@gmail.com
Jelica Kiso, izoleksa@gmail.com

Project

Field(s): Literature books and reading/ contemporary literature/ social improvement of the position of writers

Description:

Project: Writers for Writers

Program of Support for Socially Imperiled Writers. Together with partners from other European countries we consider a position of socially imperiled writers of contemporary literature, we identify their problems and needs. We search for ways to improve the status of imperiled writers by connecting at the European level and by the exchange of experiences and cooperation. To that effect, partners will first examine and then identify problems and needs of imperiled writers. Faced with small public funding, we look for alternative ways to improve the status of socially imperiled writers. By establishing the Fund for Imperiled Writers, Serbian Literary Society had already launched a program of help for socially imperiled writers of our society. Fund's means were obtained through humanitarian actions of the Society, by voluntary payments of Society members, by endowments and legate, by the means obtained through other social funds and non-governmental organizations, and incomes realized through heritage in the interest of the fund. The statute of the Fund for Imperiled Writers came into force on May 12, 2016.

Project Goals:

  1. Promotion of inclusive approach and cultural diversity, testing, implementation, and evaluation of a sustainable model of help and support for socially imperiled writers on the basis of systematic, methodical and objective investigative approach toward problems by taking into account the principle of a relation of literature and society.
  2. Strengthening of knowledge and vision of the professionals; adoption of techniques for improvement of the status of the imperiled writers in other European cultural organizations. Studying and involving audience whom writers are addressing to and whom they depend on financially, writers' impact upon society so as the relation of literary production and its economic basis.
  3. Support for socially imperiled writers not only by a financial strengthening of the Fund but also by adopting new knowledge, experiences, and skills, that will strengthen their position in the community.

Background:

External factors are changing, public funding is decreased, writers stay without fees, without a steady source of income; there is a lack of interest in the existing offering, unavailability of literary authority, uncommunicativeness; lack of cooperation among socially imperiled writer.

Looking for Partners

Countries: All eligible countries

Profile: Associations of writers, trade unions and other organization which advocates rights writers.

Other: Dear Sir/ Madam,

Please find a partner search letter above with project proposal for European cooperation. The primary object of the proposal pertains to enhancement and promotion of socially imperiled writers of Europe. It is a small scale cooperation projects that include project leader organization and at least two other partners.The maximum duration of this project would be 36 months. We are looking for partners in European countries with different systems of support for socially imperiled writers in order to elevate the project to European level, to indicate activity directed toward achieving project goals (cultural politics), to perceive important characteristics of different literary-cultural systems of European countries, and to learn the way how they function. The project includes research work, development of abilities, knowledge, know-how, then testing of new models of leading an organization, innovative approaches to audience, international cooperation, facilitation of approaches to new business opportunities, organization of international activities, enhancement of circulation of European literature so as approaches to European literature with focus on socially imperilled writers. The Serbian Literary Society is a representative literary society established in 2001 to realize common goals and interests of writers. The society operates in the territory of the Republic of Serbia. Its seat is in Belgrade, Francuska Street num. 7. The society has the status of legal entity.
We have carefully studied our resources and based on that we can offer partnership in the project of socially imperiled writers, and we are willing to develop good praxis in Europe.

Sincerely,
Serbian Literary Society