Privatna Osnovna škola "Tvrđava", Srbija - traži partnere

logo tvrđava

Naziv: Privatna Osnovna škola "Tvrđava"

Kratki opis: U septembru 2015. godine, privatna osnovna škola "Tvrđava" 8 Štrosmajerova, Petrovaradin, počela je raditi u predgrađu Petrovaradinske tvrđave koja je izgrađena u duhu 17. i 18. stoljeća i koja je zadržala svoj autentični izgled do danas. Škola je osmišljena kako bi djeci omogućila poticajno okruženje za napredovanje i rad. Program se provodi u skladu s pravilima Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologijskog razvoja Republike Srbije, ali na način koji omogućuje djeci da budu kreatori nastave, aktivni sudionici i inicijatori, a nastavnici mentori kroz kulturne i obrazovni proces. Kroz naš kreativni rad potičemo logičke zaključke, apstraktno razmišljanje, razvoj intelektualnih sposobnosti i kreativan pristup učenju i sticanju novih znanja. Misija Osnovne škole "Tvrđava" je da djeca zadržavaju vještine koje steknu u našoj školi i primjenjuju ih u daljnjem obrazovanju i životu, da razviju toleranciju i poštovanje razlika među ljudima, kao i empatiju i samopoštovanje.
Vizija: Poticanje individualnosti učenika i kvalitete ljudskih vrijednosti (iskrenost, otvorenost, neovisnost, sloboda govora, radne navike, samopoštovanje, prijateljstvo, kreativnost, kultura)

Kontakt podaci:

Privatna Osnovna škola "Tvrđava" 8 Štrosmajerova, Petrovaradin
Ivana Mali Vukelić, malivukelic@gmail.com,
info@tvrdjava.edu.rs,

www.tvrdjava.edu.rs

Projekt

Oblasti: Kulturna baština, obrazovanje, mladi, interkulturalni dijalog, materijalna kultura, nematerijalna kultura, novi poslovni model

Opis:

"MALE GRADSKE PRIČE" - MGP

Interakcija i suradnja kulturne baštine i kreativnog obrazovanja, veze prošlosti i prisutnosti izvan budućnosti. Projekt "SMALL TOWN STORIES" osmišljen je kao kreativni obrazovni program za učenike (7-14 godina). Interakcija i suradnja kulturne baštine - šupljine Petrovaradinske tvrđave izgrađene u tradicionalnom stilu arhitekture 17. i 18. stoljeća, održale su autentičan izgled danas, poput inspiracije i obrazovanja (PROJEKTNO UČENJE), provedbe vještina, znanja i iskustava kroz obrazovanje i interdisciplinarne radionice, prezentacije, izložbe čine vidljivu materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu. Rezultati i ishodi projekta trebali bi biti nova strategija razvoja publike, specijalizirane radionice za učenike, stručne odgojitelje i nastavnike, kulturnoj baštini otvoriti središnju temu prošlih projekata i prezentirati dalje u budućnosti. Kreativnost djece i sudjelovanje u obrazovanju i aktivizmu čine most između kulturne baštine i mladih. Misija je promicati kulturne vještine i nastojati promovirati otkrivanje kulturne baštine i laganu potporu i aktivno sudjelovanje učenika i nastavnika u procesu baštine. Projekt će dati odgovore o tome kako škole i kulturno nasljeđe, okoliš mogu doći do publike učenika i razmišljati o globalnim temama i problemima društva.

Tražimo partnere iz bilo koje države.

Profil partnera: Svi profili

 

o.š.tvrđava


(EN)

Name: Private Primary School Tvrdjava (Fortress)

Short description: In September 2015, private elementary school "Tvrđava" 8 Štrosmajerova Street, Petrovaradin, started to operate in the suburbs of the Petrovaradin fortress which was built in the spirit of the 17th and 18th centuries, and which has retained its authentic appearance to this day. The school is designed to provide children with an incentive environment for advancement and work. The program is implemented according to the regulations of the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia, but in a way that enables children to be creators of teaching, active participants and initiators, and teachers are mentors through the cultural and educational process. Through our creative work we encourage logical conclusion, abstract thinking, development of intellectual abilities and creative approach to learning and acquiring new knowledge. The mission of the Primary School "Tvrđava" is that children retain the skills they acquire in our school and apply them in further education and life, to develop tolerance and respect for differences in people, as well as empathy and self-esteem. Vision: Fostering individuality of students and quality of human values (honesty, openness, independence, freedom of speech, work habits, self-esteem, friendship, creativity, culture.)

Contact details:

Private Primary School "Tvrđava" 8 Štrosmajerova Street, Petrovaradin 

Ivana Mali Vukelic, malivukelic@gmail.com,
info@tvrdjava.edu.rs,

www.tvrdjava.edu.rs 

Project

Field(s): Cultural heritage, education, youth, intercultural dialogue, tangible culture, intangible culture, new business model

Description:

“SMALL TOWN STORIES” – STS

Interaction and cooperation between cultural heritage and creative education links past and present beyond to the future. The project “SMALL TOWN STORIES “is designed as pupils (7-14 age) creative educational program. Interaction and cooperation between cultural heritage –suburbs of Petrovaradin fortress built in traditional style of architecture of the 17th and 18th centuries , held the authentic appearance today, like inspiration and education (PROJECT BASED LEARNING), implementation of skills, knowledge and experience through education and interdisciplinary workshops, presentations, exhibitions make visible tangible and intangible cultural heritage. The results and outcomes of project supposed to be new audience development strategy, specialized workshops for pupils, skilled educators and teachers, cultural heritage will open the central topic of project links past and present beyond to the future.Children creativity and education participation and activism make the bridge between cultural heritage and young. The mission is to foster cultural skills aims to offer promotion discovering cultural heritage and light support and active participation of pupils and teachers in heritage process. The project will give answers on how schools and cultural heritage environment can reach audience pupils and make them think about global topics and problems of society.

Looking for Partners

Countries: All countries

Profile: All profiles