Prirodnjački muzej Beograd, Srbija - traži partnere (Novembar 2017)

prirodnjacki-logo

Naziv: Prirodnjački muzej Beograd

Kratak opis: Prirodnjački muzej Beograd među vodećim je kulturnim ustanovama u Srbiji. Muzej čuva 120 kolekcija s preko 1.800.000 primjeraka stijena, minerala, fosila, biljaka i životinja iz Srbije i Balkana. Muzej ima značajnu djelatnost u području biološke i geološke nauke, ekologije i zaštite okoliša, kao i muzeološku i muzejsku komunikaciju. Brojne muzejske izložbe privlače publiku u Beogradu i Srbiji s više od 130 000 posjetitelja. Muzej je postigao dvije značajne nacionalne nagrade za doprinos razvoju kulture u Srbiji: 2013. godine prestižnu Nagradu "Mihajlo Valtrović" Muzeja društva Srbije i 2016. godine "Sretenski krug drugog reda", predsjednik Republike Srbije.

Kontakt informacije:
spec. Aleksandra Savić, mr. biologije, viši kustos
Autor projekta "Stari i autohtoni plod Srbije"
Tel. +381 11 3442 147, 3442 149
Mob. +381 63 10 11 949
e-mail: aleksandra.savic@nhmbeo.rs
Prirodno-historijski muzej,
Beograd, Srbija, Njegoševa 51
www.nhmbeo.rs


Projekt:

Oblasti: Kulturna baština, kreativna industrija, biologija, etnologija, kreativno gospodarstvo, agro-biološka raznolikost, itd.

Opis:

Muzej u dvorištu: autohtone sorte Europe

Projekt se temelji na interdisciplinarnom pristupu kroz područja kulture, biologije, poljoprivrede, ekonomije, etnologije i drugih. Što se tiče aktivnosti, projekt će se prvenstveno usredotočiti na razvoj poslovnog modela na području kulturne baštine, a osim toga, brojne izložbe, prezentacije, edukativne programe, istraživačke radove, sajmove, konferencije, itd.

Početnu ideju već je realizirao Projekt i autorova izložba "Stara i autohtona voća Srbije" 2013.-2017., u kojoj je predstavljen problem nestanka starih voćnih sorti u Srbiji na atraktivan i naučni način. Istaknute su dvije teme: erozija autohtonih genotipova i očuvanje agro-biološke raznolikosti i tradicionalnih znanja vezanih za ruralni okoliš.

U razdoblju 2013.-2017. godine izložba je postavljena 28 puta u muzejima širom Srbije i ima preko 40.000 posjetitelja, kao i vidljive medijske kampanje. Veliko zanimanje posjetitelja bio je i motiv da se u dvorištima očuvaju raznolike sorte voća, kao i tradicionalna znanja u procesu vođenja kao jedinstvene baštine. http://vracar.rs/

U sklopu projekta Muzej u dvorištu: autohtone sorte Europe kroz razne aktivnosti (izložba, publikacija, panel diskusija, sajam proizvoda, mapiranje domaćinstava u odabranim selima, itd.), partnere iz različitih europskih zemalja bavili su se očuvanjem njihovih autohtonih i tradicionalnih sorti ne samo voća već i povrća i žitarica, vezane uz njihovu upotrebu i baštinu lićnih priča stanovništva koje se odnose na historiju uzgoja. Jedna od najznačajnijih aktivnosti bilo bi formiranje "muzeja u dvorištu" i suradnja s lokalnim stanovništvom, gdje bi bila usmjerena na poticanje publike na interaktivno sudjelovanje u istraživanju i očuvanju raznih vrsta njihovog područja.

Prioriteti projekta su razvoj publike i razvoj poslovnog modela u cilju održivosti očuvanja baštine. Kroz integrirane aktivnosti partnera iz zemalja sudionica, svaka zemlja mogla bi predstaviti svoje tradicionalne sorte voća, povrća ili žitarica kako bi promovirala iskustva i znanja korištena u obradi autohtonih proizvoda, s naglaskom na očuvanje i održivost budućih populacija.

Kroz participativne aktivnosti s javnošću pažnja se posvećuje važnosti očuvanja kulturne baštine prirodnih bogatstava i specifičnosti svih dijelova Europe.

Tražimo partnere iz svih zemalja koje imaju pravo učešća na projektima reativne Evrope.

Profil partnera: svi profili organizacija. Po mogućnosti: muzeji, organizacije civilnog društva koje rade na području kulturne baštine, organizacije koje rade u kreativnim industrijama, organizacije zainteresovane za razvoj publike, itd.

Ostalo: Tražimo organizaciju koja bi željela biti vodeći partner. Pregovaramo s jednim kreativnim čvorištem iz Srbije koje je zainteresirano za stratešku podršku u smislu razvoja poslovnog modela za projekt. Organizacija ima veliko iskustvo u projektima EU, posebice u projektima Kreativne Evrope.

prirodnjacki-web


(EN)

Name: Natural History Museum in Belgrade

Short description: The Natural History Museum in Belgrade is among the leading cultural institutions in Serbia. The museum preserves 120 collections with over 1,800,000 specimens of rock, minerals, fossils, plants and animals from Serbia and Balkans. The museum has significant activity in the fields of biological and geological sciences, ecology and environmental protection, as well as museology and museum communication. Numerous museum exhibitions attract the audience in Belgrade and Serbia with over 130 000 visitors. Museum achieved two remarkable national awards for the contribution to the cultural development in Serbia: 2013 the prestigious National Award "Mihajlo Valtrović" by The Museum Society of Serbia, and 2016  “The Sretensky Orden of the Second Order”, by The President of the Republic of Serbia.

Contact details:
spec. Aleksandra Savić, MSc of Biology, senior curator 
The Author of the Project „The Old and Indigenous Fruit of Serbia“
Tel./Phone. +381 11 3442 147, 3442 149
Mob/Cell. +381 63 10 11 949
e-mail: aleksandra.savic@nhmbeo.rs
Natural History Museum, 
Belgrade, Serbia, Njegoševa 51
www.nhmbeo.rs


Project:

Field(s): Cultural heritage, creative industry, biology, ethnology, creative economy, agro-biodiversity etc.

Description:

Museum in the yard: indigenous varieties of Europe

The project is based on an interdisciplinary approach through the fields of culture, biology, agriculture, economics, ethnology and others. In terms of activities, the project will primarily focus on the development of the business model in the field of cultural heritage, and in addition, numerous exhibitions, presentations, educational programs, research work, fairs, conferences, etc. 

The initial idea was already realized by the Project and author's exhibition " The Old and Indigenous Fruits of Serbia" 2013-2017), in which the problem of the disappearance of old fruit varieties in Serbia was presented in an attractive and scientific way. Two themes have been highlighted: the erosion of the autochthonous genotypes and the preservation of agro-biodiversity and traditional knowledge related to the rural environment.

In the period 2013-2017  the exhibition was exposed 28 times in the museums all over Serbia and it has over 40,000 visitors, as well as a visible media campaign. The great interest of the visitors was also the motive to preserve in the yards (in a city) the disappearing fruit varieties, as well as traditional knowledge in the processing of fruit as a unique heritage.  http://vracar.rs/

Within the project Museum in the yard: indigenous varieties of Europe through various activities (exhibition, publication, panel discussion, product fair, mapping of households in selected villages, etc.) partners from different European countries would deal with the preservation of their indigenous and traditional varieties not only of fruits, but also of vegetables and cereals, related to their use and inheritance of personal stories of the population that are related to the history of breeding. One of the most important activities would be the formation of a "museum in the yard" and working with the local population, where it would be aimed at motivating the audience for interactive participation in the research and preservation of various varieties of their area.

The priorities of the project are the development of the audience and the development of the business model in order to sustainability of the heritage preserve. Through the integrated activities of partners from participating countries, each country could present its traditional varieties of fruits, vegetables or cereals to promote experience and knowledge in use in the processing of autochthonous products, with an emphasis on their preservation and sustainability for future populations.

Through participatory activities with the public, attention is paid to the importance of preserving the cultural heritage of natural resources and the specificities of all parts of Europe.

Looking for Partners 

Countries: All countries


Profile: All profiles of organizations.  Preferably: Museums, CSO working in cultural heritage field, organizations working in the creative industries, organizations interested in audience development etc.

Other: We are looking for an organization which would like to be a lead partner. We are negotiating with one creative hub from Serbia, which is interested in strategic support in terms of developing a business model for the project. The organization has great experience in EU projects, especially in the projects of Creative Europe.