Pozorišni muzej Kipar, Kipar- traži partnere (Novembar 2017)

logo-kipar-muzej

Naziv: Pozorišni muzej Kipar

Kratki opis: Pozorišni muzej Kipar je nevladina organizacija koja je osnovana 2012. godine na Kipru sa sljedećim ciljevima:

 1. Postati studijski centar za bilo kojeg zainteresiranog istraživača ili posjetitelja historijie opozorišta na Kipru.
 2. Pridonijeti predstavljanju historije pozorišta na Kipru kroz promociju čvrste historije i kulture kroz putovanja otokom.
 3. Sačuvati i izložiti bilo koji predmet koji je historijski povezan s pozorišnom aktivnošću na Kipru.
 4. Prikupiti fotografski i bilo koji drugi tiskani materijal povezan s historijom pozorišta na Kipru.
 5. Podizati umjetnost pozorišta kroz očuvanje, smještaj i promociju muzejske arhive.
 6. Istražiti, dokumentirati i opisati prostore u kojima su nastupile pozorišne produkcije na Kipru.
 7. Pridonijeti istraživanju pristupa i tehnika prema pozorištu kao umjetničkom obliku i kulturnom događaju.
 8. Osnivanje, predstavljanje, očuvanje, iskorištavanje i upravljanje pozorišnim muzejom i arhivom historije pozorišta na Kipru.

Naša glavna obrazovna strategija obuhvaća aktivnosti za školske posjete i porodice, ali i druge skupine ljudi kao što su pozorišni praktikanti, umjetnici, akademici na području pozorišnih studija i drugi.

Kontakt podaci:

Muzej pozorišta Kipar
8, Panos Solomonides Street, 3032, Limassol
www.cyprustheatremuseum.com
www.facebook.com/theatre.museum
Osoba za kontakt:
Natalia Kouhartsiouk

tel. +357 25343464
theatre.museum@cytanet.com.cy

Projekt

Oblasti: muzejsko obrazovanje, muzeologija, pozorište, razvoj publike, kreativni pristupi učenja, mobilnost / obuka radnika, izgradnja kapaciteta, arhiviranje / digitalizacija materijala.

Opis: Zainteresirani smo da postanemo partnerska organizacija u projektima na kojima možemo naučiti i razvijati našu stručnost, razmjenjivati iskustva i raditi na inovativnim pristupima i praksi - posebno u području razvoja publike. Također pozdravljamo sve zanimljive ideje na kojima bi moglo biti potrebno iskustvo; na primjer, osmišljavanje kreativnih pristupa učenju u kulturnim prostorima. Posebno smo zainteresirani za suradnju s drugim muzejima, ustanovama za očuvanje kulturne baštine i pozorišta.

Tražimo partnere iz država članica Europske unije i prekomorskih zemlja i teritorija koje ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u Programu prema članku 58. Odluke Vijeća 2001/822 / EZ2

Profil: Posebno samo (ali ne i isključivo) zainteresirani za suradnju s drugim muzejima, ustanovama za očuvanje kulturne baštine i pozorištima.

kipar-muzej-web(EN)

Name: Cyprus Theatre Museum

Short description: The Cyprus Theatre Museum is a non-governmental foundation that was established in 2012 in Cyprus with the following aims:

 1. To become a study center for any interested researcher or visitor on the history of theatre in Cyprus.
 2. To contribute to the presentation of the history of theatre in Cyprus through the promotion of the solid historical and cultural journey of the island.
 3. To preserve and exhibit any object which is historically related to theatrical activity in Cyprus.
 4. To collect photographic and any other printed material associated with the history of theatre in Cyprus.
 5. To uplift the art of theatre through the preservation, accommodation and promotion of the museum archive.
 6. To research, document and describe the spaces in which theatre productions took place in Cyprus.
 7. To contribute to the research in approaches and techniques towards theatre as an art form and a cultural happening.
 8. The establishment, presentation, preservation, administration, exploitation and management of a theatre museum and archive on the history of theatre in Cyprus.

Our main educational strategy encompasses activities for school visits and families as well as other groups of people such as theatre practitioners, artists, academics in the field of theatre studies and others.

Contact details:

Cyprus Theatre Museum
8, Panos Solomonides Street, 3032, Limassol
www.cyprustheatremuseum.com
www.facebook.com/theatre.museum
Contact person:
Natalia Kouhartsiouk

tel. +357 25343464
theatre.museum@cytanet.com.cy

Project

Field(s): Museum education, museology, theatre, audience development, creative learning approaches, workers’ mobility/training, capacity building, archiving/digitalization of material.

Description: We are interested in becoming a partner organization in projects where we can learn and develop our expertise, exchange experiences and work on innovative approaches and practices - especially in the audience development area. We also welcome any interesting ideas where our experience may be needed; for instance, designing creative approaches to learning in cultural spaces. We are especially interested in collaborating with other museums, cultural heritage preservation institutions and theatres.

Partners searched

Countries: The EU Member States and overseas countries and territories which are eligible to participate in the Programme pursuant to Article 58 of Council Decision 2001/822/EC2

Profile: We are particularly (yet not exclusively) interested in collaborating with other museums, cultural heritage preservation institutions and theatres.