Organizacija "FARIS", Grčka - traži partnere

Naziv: FARIS Organizacija korisnika Općine Kalamata

Kratak opis: FARIS je službeno upravljačko tijelo politike općine Kalamata u sklopu kulturne, socijalne, obrazovne i usluge zapošljavanja.
FARIS održava umjetničke škole (muzička škola, umjetnička škola, plesna škola) i organizira brojne događaje (koncerti, likovne izložbe, nastupe) i međunarodne festivale (npr. Kalamata Dance Festival)

Kontakt podaci:

depaklog@otenet.gr - Gruzija Mavrea

Projekt
Oblasti:
muzika, ples

Opis: Projekti suradnje uglavnom u području muzike i/ili plesa.

Tražimo partnere iz sljedećih država: Sve zemlje koje ispunjavaju uvjete, posebno Austrija, Francuska, Njemačka i Baltičke zemlje

Profil organizacija: Sve aplikantske organizacije.

ke

(EN)

Name: FARIS Kalamata Municipality Beneficiary Organisation

Short description: FARIS is the official governing body of the Kalamata Municipality policy within the cultural, social welfare, training and employment services. FARIS holds artistic schools (music school, art school, dance school) and organizes numerous events (concerts, art exhibitions, performances) and international festivals (e.g. Kalamata Dance Festival)

Contact details:

depaklog@otenet.gr - Georgia Mavrea

Project

Field(s): Music, Dance

Description: Cooperation projects mainly in the fields of music and/or dance.

Partners searched

Countries: All eligible countries, esp. Austria, France, Germany and Baltics

Profile: Applicant organizations.