Općina Tripolis, Grčka - traži partnere (Novembar 2017)

logot

Naziv: Općina Tripolis

Kratak opis: Općina Tripolis ima veliko iskustvo u upravljanju i provedbi finansiranih projekata na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Osim toga, Tripolis donosi bogat izvor sredstava i prilika kroz svoje mjesto, historiju i baštinu. Također, kroz blisku suradnju sa Sveučilištem u Peloponisu, općina ima neograničen pristup tehničkom i administrativnom savjetovanju i stručnosti. Tripolis je razvio strateški plan koji obuhvaća različite osi, poput infrastrukture, usluga, ekonomije, zaposlenosti, kulture, okoliša, mobilnosti, obrazovanja, itd. Tako poziva zainteresirane strane da udruže snage u potrazi za financiranjem na regionalnoj, nacionalnoj i međuregijskoj europskoj razini. Jedna od naših glavnih strategija: kreativna suradnja urbanog prostora i ruralnog područja bacaju projekte koji kombiniraju oba područja kulture i turizma s poljoprivrednim sektorom.

Kontakt informacije:

Web: www.tripolis.gr / http://tripoli.culhub.gr/ / http://www.traveltripolis.gr/
Adresa: Lagopati&Atalantis 22100 Tripoli
Email: katerina_siampou@hotmail.gr, Katerina Siampou

Projekt

Oblasti: Kulturni pilot projekti za identifikaciju i testiranje novih rješenja koja se bave pitanjima održivog urbanog i ruralnog razvoja

logo
Opis: Željeli bismo biti partner na projektu u području kulture koji bi mogao uključivati, na primjer, teme kao što su: Poslovi i vještine u lokalnoj ekonomiji , cjeloživotno učenje, cirkularna ekonomija, itd. Mi smo lokalno upravno tijelo, ruralna općina s malim urbanim područjem, malim gradom. Općina ima kulturno i cjeloživotno učenje, a održava i relevantne institucije. Naša je ideja razviti nove ideje za održivi urbani i seoski razvoj roz integrirano upravljanje našim kulturnim pristupom.

Nadalje, s izgradnjom kapaciteta možemo pružiti osnaživanje menadžera naših lokalnih sudionika. Što se tiče kulturnih aktivnosti u kojima imamo iskustva postoje mali umjetnički festivali, likovne izložbe, muzički koncerti, radionice, projekti kulture. Imamo i pozorište, centralnu kulturno-koncertnu dvoranu, muzeje i puno otvorenih prostora bez automobila.

Tražite partnere iz bilo koje države koja ima pravo učšća na projektima Kreativne Evrope.

Profil partnera: organizacije koje imaju iskustva s programom Creative Europe.


(EN)

Name: Municipality of Tripolis

Short description: The municipality of Tripolis has a vast experience in the management and implementation of funded projects, at a regional, national and a European level. In addition, Tripolis brings a rich pool of resources and opportunities through its location, history and heritage. Also, through its close cooperation with the University of the Peloponnese, the municipality has unlimited access to both technical and administrative consulting and expertise. Tripolis has developed a strategic plan that spans various axis, such as infrastructures, services, economy, employment, culture, environment, mobility, education etc. Thus, it invites interested parties to join forces in the pursuit of funding at a regional, national and inter-regional in European level. One of our Main strategies: creative cooperation urban space and rural area throw projects that combine both fields culture and tourism with the agricultural sector.

Contact details:

Web: www.tripolis.gr / http://tripoli.culhub.gr/ / http://www.traveltripolis.gr/
Address: Lagopati&Atalantis 22100 Tripoli
Email: katerina_siampou@hotmail.gr, Katerina Siampou

Project

Field(s): Cultural pilot projects to identify and test new solutions which address issues related to sustainable urban and rural development


Description: We would like to be a partner on a project in the field of culture which could include for example topics like: Jobs and skills in the local economy, Lifelong Learn, Circular economy, etc. We are a local administrative body, a rural municipality with a small urban area, a small city. The municipality has cultural and lifelong learning responsibilities and also maintains relevant institutions. Our idea is to develop new ideas for sustainable urban and rural development throw integrated management of our cultural access.

Furthermore, with our capacity building, we could provide the empowering of managers of our local stakeholders. Regarding cultural activities in which we have experiences, there are small art festivals, art exhibitions, musical concerts, workshops, projects of culture. We also have a theater, a central cultural/ concert Hall, museums and a lot of open spaces without cars.

Looking for Partners:

Countries: All eligible countries
Profile: Organizations that have experience with the Creative Europe programme.