Općina Alicante, Španija - traži partnere

alicante grb

Naziv: Općina Alicante (SP)

Kratki opis: Odjel za kulturu: razvoj kulturnih i umjetničkih aktivnosti

Kontaktni informacije:

Giulia Varotto: varotto.giulia@gmail.com
0034.693581188
Antonio Lafuente: antoniolafuentegarcia@gmail.com
0034.653140735

Projekat

Oblast: Pozorište

Opis projekta: (TIM je projekat umjetničkih istraživanja i stvaranje novih pozorišnih emisija u kojima će nekoliko evropskih umjetnika sarađivati sa zajednicama za izbjeglice, radeći na temu sjećanja i identiteta, i kako kombinirati ova dva aspekta. Cilj je da se pozorište koristi kao sredstvo za podržavanje multikulturalnog dijaloga i integracije između različitih zajednica i povećanje mogućnosti zapošljavanja, razmjene znanja i iskustava između umjetnika na međunarodnom nivou. Projekat će obuhvatiti 4 nezavisne pozorišne kompanije (Španije, Grčke i Italije već potvrđene) i javnog španskog pozorišta, koji će razviti projekat stvaranja tri nova nastupa koji će se završiti evropskim festivalom u Alicanteu (Španjolska). Grupe Španije, Grčke i nove koje tražimo, će se baviti stvaranjem novih emisija, svaka sa svojim umjetnicima i na svom jeziku. Ostali partneri će imati druge uloge. Svako od pozorišta će odabrati specifičan cilj izbjegličke zajednice i lokalnih stanovnika njegovog grada za rad i razvoj kreativnog procesa koji kombinuje faze autonomnog rada u svojoj zemlji sa međunarodnim rezidencijama sa drugim kompanijama.

Projekat će biti podijeljen u dvije glavne faze:

 1. Produkcija međunarodnih pozorišnih predstava
 2. Evropski festival

INTERNACIONALNA POZORIŠNA DRAMSKA PRODUKCIJA

Ovo će biti glavni dio projekta. Cilj je da jedna ruka razvije nove umetničke kreacije i šifre usmjerene na korištenje pozorišta kao alat za promovisanje dijaloga i integracije između različitih zajednica, a sa druge strane uspostavljanje mreže evropskih umjetnika radi širenja njihovih međunarodnih mogućnosti prijevoza i poboljšanja njihovog znanje i iskustva.

Glavne tačke ove faze biće:

 1. Rad na nacionalnom nivou, svaka grupa sa zajednicom svog vlastitog grada, kako bi se stvorio dublji dijalog između njih. Svaki partner slobodno razvija svoj rad, prema njegovom iskustvu, umjetničkom kodu i ideji za performans. Rad će obuhvatiti pozorišne radionice, susret sa lokalnim zajednicama i tako dalje. Sa ovim materijalom svaka pozorišna kompanija počinje da razvija svoju pozorišnu kreaciju.
 2. Rad na evropskom nivou kroz 3 međunarodne rezidencije u zemljama tri kompanije odgovorne za produkciju emisija. Tokom boravka grupa će razmijeniti trenutak rada između sebe kako bi obogaćivali svoj umjetnički razvoj. Štaviše, oni će se susresti sa zajednicama izbjeglica druge države u kojoj borave, čime će se stvoriti veće mogućnosti dijaloga, vizija i shvatanja stanja evropskih izbjeglica.

EVROPSKI FESTIVAL:
Produkcija će nastupa na prvom izdanju Evropskog teatarskog festivala, koji će se održati u gradu Alicante (Španija). Sve emisije će se izvoditi na izvornim jezicima i sa španskim titlovima. Prevod će biti još jedan dio projekta koji se vrši saradnjom sa studentima zvanične školske jezike u Alikanteu.

SINTETIČKI RADNI PLAN

Ovdje slijedi sintetički plan rada, pokazujući kako planiramo da izvršimo ključne tačke projekta.

 • Oktobar 2018: početak projekta.
 • Januar 2019 - Januar 2020: Istraživanja i produkcija novih pozorišnih predstava. Stanovi će se distribuirati u to vrijeme - više ili manje po tri/četiri mjeseca - kako bi se podijelile sve različite faze kreativnog procesa.
 • Januar 2020. - Avgust 2020: Prevod teksta i priprema festivala
 • Septembar 2020: Evropski festival u Alikanteu.

Tražimo partnere iz slijedećih država: Tunis, Portugal, Njemačka, Malta

Profil partnera: Nezavisna pozorišna grupa, sa iskustvom u pozorišnim produkcijama sa istraživanjem i razvojem ličnog i inovativnog umjetničkog koda. Ideja je da se napravi emisija "srednje veličine", sa oko 3-4 umjetnika. Glavno polje mora biti teatar i emisija sa tekstom i sa originalnom dramaturgijom, ali prednost imaju grupe sa multidisciplinarnim pristupom, koje mogu uključiti na primjer ples ili muziku, ili cirkuske umjetnosti i tako dalje.

Ostalo: Glavna ideja kreativnog procesa je samo da se stvori nova emisija, ali da se temelji na fazi istražnog procesa, u kome će pozorišna grupa naći svoj način saradnje sa izbegličkim zajednicama svog grada, kako bi ih uključli u kreativni proces. Zbog toga tražimo pozorišnu grupu zainteresovanu za razvoj ove vrste aktivnosti koja je mnogo više artikulisana od normalne emisije.

alicante

(EN)

Name: Municipality of Alicante (SP)

Short description:

Department of Culture: development of cultural and artistic activities

Contact details:

Giulia Varotto: varotto.giulia@gmail.com
0034.693581188
Antonio Lafuente: antoniolafuentegarcia@gmail.com
0034.653140735

Project

Field(s): Theatre

Description: (TIM is a project of artistic research and creation of new theatre shows in which several European artists will collaborate with refuges communities, working on the theme of the memory and identity, and how the combination of these two aspects. The objective is to use theatre as a tool to favour multicultural dialogue and integration between different communities and enlarge possibility of employment, knowledge and experience exchange between artists at international level. The project will involve 4 independent theatre company (Spain, Greece, Italy already confirmed) and a public Spanish theatre, who will develop a project of the creation of three new performances which will conclude with a European festival in Alicante (Spain). The groups of Spain, Greece, and the new one we are looking for will handle the creation of the new shows, each one with his own artists and in his own language. The other partners will have other roles. Each of the theatre company will select a specific target of refugees community and local inhabitants of his town to work with, and develop the creative process combining phases of autonomous work in his country with international residences with the other companies.

The project will be divided into two main phases:

 1. International theatre plays production
 2. European Festival

INTERNATIONAL THEATRE PLAYS PRODUCTION

This will be the main part of the project. The aim is for one hand to develop new artistic creations and codes aimed at using theater as a tool to promote dialogue and integration between different communities, and on the other hand to set up a network of European artists to wider their international career opportunities and improve their knowledge and experiences.

The main points of this stage will be:

 1. Work at the national level, each group with the community of his own city, in order to create a deeper dialogue between them. Each partner will freely develop his work, according to his experience, artistic code, and idea for the performance. The work will include theatre workshops, meeting with the local communities, and so on. With this material each theatre company will start to develop his theatre creation.
 2. Work at European level through 3 international residences in the countries of the three companies responsible for the show's production. During the residences, the groups will exchange a moment of work between them to enrich their artistic development. Moreover, they will meet the refugees’ communities of the other country hosting the residence, thus creating bigger possibilities of dialogue, visions and comprehension of the European refugees’ situation.

EUROPEAN FESTIVAL:

The produced show will be performed in the first edition of the European Theatre festival, which will be held in the city of Alicante (Spain). All the shows will be performed in their original languages and with Spanish subtitles. The translation will be another part of the project done by collaborating with students of the Official Language School of Alicante.

SYNTHETIC WORK PLAN

Here follows a synthetic work plan, showing how we imagine to carry out the keys points of the project.

 • October 2018: a beginning of the project.
 • January 2019 – January 2020: Investigation and production of the new theatre shows. The residences will be distributed during this time more or less one every three/four months - in order to share all the different phases of the creative process.
 • January 2020 – August 2020: Translation of the texts and festival preparation
 • September 2020: European Festival in Alicante.

Partners searched

Countries: Tunisia, Portugal, Germany, Malta

Profile: Independent theatre group, with experience in theatre productions with investigation and development of a personal and innovative artistic code. The idea is to produce a ‘medium size’ show, with about 3-4 artists involved. The main field must be theatre and a show with text and with an original dramaturgy but is positively considered a group with a multidisciplinary approach, able to include for example dance or music, or circus arts and so on.

Other: The main idea of the creative process is to only to create a new show, but to base it on a phase of the investigation process, in which the theatre group will find his own way to cooperate with refugees communities of his city, in order to involve them in the creative process. For this reason, we are looking for a theatre group interested in developing this kind of activity that is much more articulated than a normal show production.