Odjel za kulturu i turizam Gradskog vijeća Khmelnytsky, Ukrajina - traži partnere

ukrajina

Naziv: Odjel za kulturu i turizam Gradskog vijeća Khmelnytsky (Ukrajina)

Kratak opis: Odjel za kulturu i turizam aktivno radi na razvoju i provedbi strateškog programa razvoja kulturne sfere grada, pružanju kvalitetnih i dostupnih kulturnih i obrazovnih usluga stanovništvu, organizaciji značajnih kulturnih i umjetničkih zabava gradskih stanovnika, očuvanju i popularizaciji historijske i kulturne baštine, narodne tradicije, razvoju biblioteka i muzeja, turizam.

Kontakt informacije:

Lesya Herasymchuk
+380966068690
khmelcityagency@gmail.com
Olena Mykhailovska
OOMdesign@ua.fm

Projekt

Oblasti: Baština, Festival, Skulptura, Performativna umjetnost, Vizualna umjetnost, Dizajn, Fotografija, Muzika, Interdisciplinarni projekti

Opis: Projekt nastavka Umjetničkog festivala BruhtART (slogan: Waste-to-ART)

Svrha međunarodnog umjetničkog festivala BruhtART (slogan: Waste-to-ART) je razvoj urbane skulpture i kulture na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Istovremeno, predlaže obnovljenu kulturnu sliku mladog grada Khmelnytskyi u kontekstu europske kulture. Slogan ovog festivala "Waste-to-ART" korelira s modernim trendom otpada-energija ili otpada energije, što je proces generiranja energije u obliku struje i/ili topline iz primarne obrade gubljenja. Ako je WTE oblik obnovive energije, WtA je oblik kulturnog oporavka energije. Festival razvija taj trend i u doslovnom smislu i u stvarnom sociokulturnom smislu. Otpad se pretvara u moćnu umjetničku energiju koja se pomoću umjetničkih djela prikazuje velikoj publici. Prva tema festivala koja se nudi na mjestu središnjeg gradskog parka naziva se "Ljudsko i gradsko". Tokom rada s ovom temom sudionici moraju razmotriti pitanja poput problema suvremenih gradova i njihovih stanovnika, odnosa društva, prirode i ljudi, rješavanja tih problema s umjetničkog gledišta. Jedinstvenost festivala manifestira se na način da sudionici moraju koristiti staro željezo kako bi radili u umjetničkoj rezidenciji. Stoga, pored umjetničkih pitanja, možemo postaviti pitanje sekundarne uporabe sirovina s novog gledišta: ne samo da proizvode materijalna ili energetska sredstva iz otpada, već i dijelimo kulturne vrijednosti. Mrtvo i korišteno za glavnu funkciju otpadnog metala će uskrsnuti za novi život u kulturnom kontekstu. Masovna javna aktivnost za veliku publiku u gradskom okruženju Khmelnytskyi ili u europskim zemljama partnerima pomaže privući pažnju urbanim problemima u smislu umjetnosti. Događaji festivala doprinose povećanju ekološke odgovornosti za posljedice svakodnevnih aktivnosti ljudi poticanjem kulturne i kreativne svijesti građana. Nadalje, nudimo model ekonomije troškova za recikliranje i iskorištavanje korištenjem otpada za stvaranje umjetničkih djela. Široki međunarodni program pomaže da se vrši kvalitativna razmjena umjetničke energije u najdjelotvornijoj mogućoj mjeri i da se ovom pitanju daju novi smjerovi razvoja u budućnosti.

Odnos prijedloga na odabrana polja

Umjetnički izvor za BruhtART festival (slogan: waste-to-ART) u Khmelnytskyi su djela legendarnog lokalnog umjetnika Mykola Mazur, stvorena 1980-ih. Njegov uzorak i način interakcije s publikom stvorio je živopisan park i gradsku skulpturu. Već dugi niz godina, to je bio jedan od umjetničkih markera Khmelnytskyi grada (Ukrajina). Restauriranje Mazurovih radova planirano je u pripremnim fazama projekta. Jedinstvenost festivala leži u vrsti materijala koji se nudi umjetnicima za obradu tijekom umjetničkog rezidencija, koji će prethoditi festivalskim događajima. To je sirovina za recikliranje - metalni otpad. Pretpostavlja se da su tehnike primjene ideja različite: zavarivanje, lemljenje, kovanje, galvanizacija i slično. Međunarodnoj radionici prethode gradske rezidencije u Ukrajini, tokom kojih će ukrajinski i europski umjetnici i kritičari umjetnosti raspravljati o pitanjima savremenog urbanizma i umjetnosti, upoznati se lokalnim specifičnostima, voditi niz predavanja i prezentacija za široku publiku i emisije relevantne za koncept waste-to-art izložbe u muzeju umjetnosti. Na svim međunarodnim događanjima planiraju se koristiti elementi interaktivnosti i kinetike koji uključuju publici izravnu komunikaciju s umjetničkim radom. U nekim se radovima na povoljnim mjestima koriste lokalni kapaciteti alternativnih i obnovljivih izvora energije - sunčeva svjetlost, vjetar, voda. Multimedija i interdisciplinarnost projekta osigurat će se uključivanjem drugih vrsta umjetnosti, što će omogućiti dodatnu atraktivnost i projektnu skalu. Aktivnosti unutar projekta uključuju bogat umjetnički program koji se sastoji od stvarnog stvaranja skulptura, instalacija, predmeta starog metala i drugih korištenih materijala, kao i provedbe programa savremene muzike, pozorišta i izvedbe, video umjetnosti i 3D mapiranja i ulične umjetnosti tokom festivala na javnom mjestu parkova, drugim umjetničkim institutima i javnim prostorima kako u partnerima tako i u zemljama sudionicama. Široki obrazovni program sadrži niz predavanja, seminara, prezentacija, radionica, rasprava, rad otvorene likovne radionice, radionice tradicionalnih rukotvorina na preradi metala i drugih sekundarnih sirovina koje će održati ukrajinske i međunarodne kulturne figure. Sve aktivnosti bit će dokumentirane i distribuirane putem višekanalnih komunikacijskih metoda, uključujući stvaranje mobilnih aplikacija za igre s konceptom otpada kao umjetnosti. Međunarodni festival planira se održavati svake godine u gradu Khmelnytskyi uz redovite međunarodne umjetničke suradnje, koja uključuju javne umjetnosti i obrazovni program u Ukrajini i inostranstvu.

Tražimo partnerske organizacije i kulturne institucije spremne da aktivno sudjelujemo u našem projektu pružajući izložbe, radionice, organiziranje umjetničkog djelovanja instalacije, izvođenje predstava i pružanje drugih aktivnosti u svrhu implementacije koncepta Waste-to-Art.

Profil partnera: «BruhtART» - «Waste-to-art»

ukrajina

(EN)

Name: Department of Culture and Tourism of Khmelnytsky City Council (Ukraine)

Short description: The Department of Culture and Tourism actively works on the development and implementation of the city cultural sphere strategic development program, providing quality and accessible cultural and educational services to the population, organization of meaningful cultural and artistic leisure of city dwellers, preservation and popularization of historical and cultural heritage, folk traditions, the development of libraries and museums, tourism.

Contact details:

Lesya Herasymchuk
+380966068690
khmelcityagency@gmail.com
Olena Mykhailovska
OOMdesign@ua.fm

Project

Field(s): Heritage, Festival, Sculpture, Performative arts, Visual arts, Design, Photography, Music, Interdisciplinary projects

Description: Project resume of the Art Festival BruhtART (slogan: Waste-to- ART)

The purpose of international art-festival BruhtART (slogan: Waste-to-ART) is to develop urban sculpture and culture on national and international levels. At the same time, it suggests a renovated cultural image of young Khmelnytskyi city in a context of European culture. The slogan of this festival "Waste-to-ART" correlates with the modern trend waste-to-energy or energy-from-waste, which is the process of generating energy in the form of electricity and/or heat from the primary treatment of waste. If WtE is a form of energy recovery, WtA is a form of cultural energy recovery. The festival develops this trend both in a literal meaning and in the actual sociocultural way. The waste is transformed into powerful artistic energy which is shown to a large audience with the help of artworks. The first topic of the festival offered in the location of the city central park is called “The human and the city”. During the work with this topic, participants have to consider such issues as problems of contemporary cities and their inhabitants, relationship among society, nature and people, solutions to these problems from an artistic point of view. The uniqueness of the festival manifests itself in the way that participants must use scrap metal to work at the art residence. Thus, we can, besides of art issues, raise up a question of the secondary use of raw materials from a new point of view: not only producing material or energy resources from waste but also sharing cultural values. Dead and used for its main function scrap metal will resurrect for a new life in cultural context. Mass public activity for a large audience in a city environment of Khmelnytskyi or in European partner countries helps to attract attention to urban problems in terms of art. Festival events contribute to the increase of ecological responsibility for consequences of people's everyday activities by means of stimulating cultural and creative consciousness of citizens. Furthermore, we offer a model of costs economy for recycling and utilization by means of using waste for creating the works of art. A broad international program helps to carry out a qualitative exchange of artistic energy at most effectively and to provide this issue with new directions of development in the future.

The relation of the proposal to the selected fields

The artistic source for the BruhtART Festival (slogan: Waste-to- ART) in Khmelnytskyi is the works of the legendary local artist Mykola Mazur, created in the 1980s. He created park and city sculpture vivid by its pattern and a way of interacting with the audience. For many years, it has been one of the artistic markers of the Khmelnytskyi city (Ukraine). The restoration of Mazur's works is planned at the preparatory stages of the project. The uniqueness of the festival lies in the kind of the material offered to artists for processing during the art-residence, which will precede the festival events. It is the raw material for recycling - scrap metal. Techniques for implementing ideas are assumed to be diverse: welding, soldering, forging, galvanizing, and the like. An international workshop will be preceded by art residences in Ukraine, during which Ukrainian and European artists and art critics will discuss the issues of contemporary urbanism and art, familiarize themselves with local specifics, conduct a series of lectures and presentations for a wide audience and show relevant to the concept of Waste-to- Art exhibition in an art museum. In all international events, it is planned to use the elements of interactivity and kinetics that involve the audience to direct communication with the artistic work. In certain works, local capacities of alternative and renewable energy - sunlight, wind, water will be used in favorable locations. Multimedia and interdisciplinarity of the project will be provided by involving other types of art, which will impart additional attractiveness and project scale. Activities within the project include a rich artistic program consisting in the actual creation of sculptures, installations, objects of scrap metal and other used materials, as well as the implementation of a program on contemporary music, theater and performance, video art and 3-d mapping, land art and street art during the festival in the public location of the park, other art institutes and public spaces both in partner and participating countries. The broad educational program contains a series of lectures, seminars, presentations, workshops, discussion panels, the work of an open art workshop, workshops of traditional handicrafts on metal processing and other secondary raw materials to be held by Ukrainian and international cultural figures. All activities will be documented and distributed through multichannel communication methods including the creation of mobile gaming applications with the Waste-to-Art concept. The international festival is planned to be held annually in the city of Khmelnytskyi with the related regular international artistic cooperation, which involves public art and educational programs in Ukraine and abroad.

Partners searched

Countries: All programme countries

Profile: «BruhtART» – «Waste-to- Art»

We are looking for Partner organizations and cultural institutions ready to take an active part in our project delivering exhibitions, workshops, organizing artistic installations, giving performances and providing other activities in order to implement a Waste-to-Art concept.