Musicamera Produções, Portugal - traži partnere (Novembar 2017)

mp

Naziv: Musicamera Produções

Kratak opis: Musicamera je portugalska kulturna produkcijska kuća, sve o muzici kojom upravljaju muzičari. Od svog osnivanja 2009. godine, Musicamera organizira nekoliko događaja i festivala, uspostavljajući partnerstva s nekoliko muzičkih skupina, kompozitora, općina i vladinih agencija.

Kontakt informacije:

Luís Pacheco Cunha
luispachecocunha@musicamera.pt
www.musicamera.pt

Projekt

Oblasti: Muzika; zajednice; historijska mjesta; sastav; migracije.

Opis: Mjesta i Dislokacije nastoje izraziti, obnoviti i rekreirati europsko iskustvo i kulturno nasljeđe s naglaskom na priče koje čine naš osjećaj za mjesto i raseljavanje - priče koje treba ispričati, prepričati i izmisliti kroz muzičke projekte koji imaju odnos između umjetnika i zajednice u svojoj jezgri. Lokacije će značiti fizičko mjesto, oznake koje ostavljamo na našem krajoliku. Dislokacije govore o putovanjima koja napravimo bilo izborom ili prisilnim okolnostima. Lokacije i Dislokacije istrazit će dolasci i odlasci te mjesta dolaska i odlaska. Ona će se baviti složenim efektom koji emocionalni i fizički osjećaj mjesta ima na naš europski osjećaj identiteta i moćnu ulogu koju muzika svira u toj kombinaciji. Umjetnici ne samo da će ponovno pročitati poznata umjetnička djela u tradicionalnim prostorima. Lokacije i Dislokacije imaju svoje srce, stvaranje nove životne umjetnosti kroz dijalog između muzičara i zajednica u kojima rade. To će značiti sastav i izvedbu novih djela i izvedbu standardnog repertoara s obnovljenom relevantnošću. Lokacije i Dislokacije odnosit će se na virtualnu stvarnost. Pokazat će hitnost izgradnje mostova između brzine digitalnog pomaka i ozbiljnosti umjetničke kontemplacije.

Proces: U svakoj zemlji lokalni multidisciplinarni tim s varijabilnim sastavom, koji može uključivati, na primjer, socio-kulturni facilitator, kompozitora i muzičara iz muzičke grupe / partnera, zajedno će s lokalnom zajednicom učestvovati u stvaranje muzičkog djela. Moguće su suradnje s lokalnim subjektima poput horova, orkestara, bendova te pozorišnih ili plesnih skupina. Kompozitori uključeni u projekt bit će odabrani putem natječaja. Kompozitori će biti pozvani da podnesu rad od 5 do 15 minuta zajedno s idejama o tome kako bi pristupili sudjelovanju u projektu. Proces selekcije nagradit će umjetničku kvalitetu, originalni angažman s temom i demonstraciju razumijevanja kreativnog procesa uključenog u projekt. Proces će kvantificirati, u svakoj zemlji, ciklus koncerata koje promovira općina ili druga lokalna organizacija za financiranje umjetnosti. Online povezivanje olakšat će interakciju između timova zemalja sudionica koje potiču razmjenu ideja, iskustava i utjecaja.

Tražimo partnere iz svih zemalja oje imaju prvo učešćana konkursima Kreativne Evrope

Profil: Kulturne produkcijske uće; horova, orkestari, bendovi, te pozorišne ili plesneskupina; lokalne umjetničke organizacije; kompozitori

musicamera

(EN)

Name: Musicamera Produções

Short description: Musicamera is a Portuguese cultural production company, all about music managed by musicians. Since its foundation in 2009, Musicamera organized several events and festivals, establishing partnerships with several musical groups, composers, municipalities and governmental agencies.

Contact details:
Luís Pacheco Cunha
luispachecocunha@musicamera.pt
www.musicamera.pt

Project:

Field(s): Music; communities; historical sites; composition; migrations.

Description: Locations and Dislocations seek to express, renew and recreate European experience and cultural heritage with an emphasis on the stories which constitute our sense of place and displacement - stories to be told, re-told and re-invented through musical projects which have the relationship between artist and community at their core. Locations will mean physical place, the marks we leave on our landscape. Dislocations speak to the journeys we make whether by choice or forced by circumstance. Locations and Dislocations will explore arrivals and departures and places of arrival and departure. It will address the complex effect which emotional and physical sense of place has on our European sense of identity and the powerful role which music plays in that mix. Artists will not simply re-read familiar works of art in traditional spaces. Locations and Dislocations have at its heart the creation of new living art through dialogue between musicians and the communities they work within. This will imply the composition and performance of new works and the performance of standard repertoire with renewed relevance. Locations and Dislocations will be concerned with virtual reality. It will demonstrate the urgency to build bridges between the velocity of the digital shift and the serenity of artistic contemplation.

Process: In each country, a local multidisciplinary team of variable composition, which may include, for example, a socio-cultural facilitator, a composer and a musician or musicians from the musical group/partner, will work together with a local community in the creation of a musical work. Collaborations with local entities such a choirs, orchestras, bands and theatre or dance groups are possible. The composers involved in the project will be selected by means of a competition. Composers will be invited to submit a work of 5 - 15 minutes along with ideas as to how they would approach involvement in the project. The selection process will reward artistic quality, original engagement with the theme and demonstration of an understanding of the creative process involved in the project. The process will culminate, in each country, with a cycle of concerts promoted by the municipality or other local arts funding organization. Online connectivity will facilitate interaction between teams in participating countries encouraging the exchange of ideas, experiences and influences.

Partners searched

Countries: All Countries participating the program

Profile: Cultural production companies; choirs, orchestras, bands and theatre or dance groups; local arts funding organizations; composers