MOTO, Srbija - traži partnere (Novembar 2017)

MOTO

Naziv: MOTO (Organizacija muzičke opere)

Kratki opis: MOTO je neprofitna organizacija civilnog društva, osnovana na neodređeno vrijeme kako bi postigla ciljeve na području kulture, obrazovanja i umjetničkih publikacija. Naš je cilj promovirati klasičnu muziku, operu i pozorište i učiniti ga dostupnim svima. Naša misija je ojačati kulturne vrijednosti i izgraditi tolerantno društvo kroz aktivizam i rad srpskih eminentnih umjetnika, promociju i podršku umjetnika u nastajanju, kao i uključivanje osoba s invaliditetom i marginaliziranog stanovništva. Svi članovi MOTO-a poznati su umjetnici iz područja klasične muzike, opere, pozorišta i umjetnosti.

Kontakt podaci:

Nataša Jović
+381637322614
natasajovic@moto.org.rs

Projekt

Oblasti: Klasična muzika, opera, razvoj publike, obrazovanje

Opis: Željeli bismo organizirati ljetnu školu za mlade operne pjevače, repetitore i dirigente, a za profesionalce također (u vezi s njihovim aktivnostima -  kao mentori). Svi partneri trebaju zajedno raditi na opernoj produkciji na kraju projekta i na izgradnji novog vizualnog identiteta opere (osobito na području digitalne umjetnosti), što ga čini prihvatljivim, mobilnim i atraktivnim što široj javnosti. Komorna muzika je, naravno, veliki dio projekta. Projekt nije potpuno razvijen i otvoreni smo za saradnju na konceptu projekta.

Tražimo partnere iz svih država koje imaju pravo učešća na projektima Kreativne Evrope.

Profil partnera: Kuće opere, Muzički centri, Pozorišta, Kulturni centri, itd. Posebno tražimo partnera koji ima dobar doživljaj u poglede razvoja publike.


(EN)

Name: MOTO (Music Opera Theater Organization)

Short description: MOTO is a non-profit civil society organization, established for an indefinite period of time to achieve the objectives in the areas of culture, education and art publications. Our goal is to promote classical music, opera and theatre and to make it accessible to everyone. Our mission is to strengthen culture values and build tolerant society through activism and work of Serbian eminent artists, promotion and support of emerging artists, as well as the inclusion of people with disabilities and marginalized population. All members of MOTO are renowned artists from the fields of classical music, opera, theatre and art.

Contact details:

Natasa Jovic
+381637322614
natasajovic@moto.org.rs

Project

Field(s): Classical music, Opera, Audience development, Education

Description: We would like to organize a summer school for young opera singers, répétiteurs and conductors, and for professionals also (in connection to their activities as mentors). All partners together should be working together on opera production at the end of the project, and working on building the new visual identity of opera (especially in the field of digital art) making it acceptable, mobile and appealing as wider as possible. Chamber music is, of course, a big part of the project. The project is not fully developed and we are open for cooperation on the concept of the project.

Looking for Partners

Countries: All eligible countries

Profile: Opera House, Music Center, Theater, Cultural Center, Chamber Ensemble, etc. We are especially looking for a partner who has a good experience in terms of audience development.