Migrant Images/MIIM, Portugal - traži partnere

logo

Naziv: Migrant Images / MIIM

Kratak opis: Migrant Images (MIIM) ima za cilj promovirati tranzit savremene umjetničke teorije u Francuskoj i Njemačkoj, prema zemljama na periferiji Europe. Autori kao što su Georges Didi-Huberman, Hans Belting, Horst Bredekamp, Daniel Arasse, Victor Stoichita, Hubert Damisch, Françoise Frontisi-Ducroux, Jacques Rancière, koji su i prvorazredni čuvari preteče Aby Warburga koji inspirira ovaj projekt.

Mi smo :
Ymago (iz Portugala)
http://www.proymago.pt/
Nissos Publikacije (iz Grčke).
http://www.nissos.gr/en/

Kontakt podaci:

João Francisco Figueira (proymago@gmail.com) i Pola Kapola

Projekt

Oblasti: Prijevod; Slikanje, crtanje; Fotografija; Nematerijalna kultura; Film, video; izdavaštvo.

Opis: Migrant Images predvidio je prijevod knjiga, kratkih eseja i konferencija u zemljama partnerima. Također se mogu razmatrati filmske projekcije, izložba umjetničkih djela, plesa i drugo, kao posrednici između prijedloga francuskih i njemačkih autora i lokalne publike, razjašnjavajući i proširujući prijedloge autora. Zemlje partneri će dijeliti istu strukturu u organizaciji aktivnosti, na kraju istim predlošcima, zajednički razvijati internetske aktivnosti s ciljem uspostave novih mogućnosti za dijalog između kultura i novih mogućnosti za javni pristup različitim oblicima kritičkog razmišljanja i europskog stvaralaštva.

Tražimo partnere: Partnerstvo može biti od posebnog značaja za institucije iz «periferije» Europe, kao što su Poljska, Rumunija, Bugarska, Mađarska, Finska, Norveška, Švedska, Estonija, Letonija, Litva, Island, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Republika Srbija, itd.

Profil: Tražimo učesnike s interesom za teoriju savremene umjetnosti, objavljivanje, uređivanje predavanja za umjetnike kao što su Didi-Huberman, Ranciere, Bredekamp, itd. Zbog transdisciplinske prirode projekta, izdavači, umjetničke institucije, univerziteti i slično, dobrodošli su.

Ostalo:

Aktivnosti:

  1. prevođenje knjiga, kratkih eseja (e-knjiga), konferencija, sastanaka autora s vršnjacima, studentima i umjetnicima, kao što su spomenuti autori obično kod kuće;
  2. realizacija izložbi, filmskih projekcija i radionica, u bliskoj vezi s autorskim razmišljanjem i savremenim umjetničkim stvaranjem;
  3. realizacija web stranice usmjerene na širenje i formiranje javnosti koja sadrži dnevni red projekta, pristup videozapisima konferencija, recenzija, obavijesti o autorima, knjigama, esejima i partnerima;
  4. realiziranje i objavljivanje intervjua s autorima i umjetnicima, sadržaj koji je relevantan za web stranicu i široku publiku. Pozdravljamo partnere koji žele razviti relevantan broj tih aktivnosti, ili neke od njih.

web

(EN)

Name: Migrant Images/ MIIM

Short description: Migrant Images (MIIM) aims to promote the transit of contemporary artistic theory made in France and Germany, towards countries at the periphery of Europe. Authors such as Georges Didi-Huberman, Hans Belting, Horst Bredekamp, Daniel Arasse, Victor Stoichita, Hubert Damisch, Françoise Frontisi-Ducroux, Jacques Rancière and, as an après-coup forerunner, Aby Warburg, who inspires this project.

We are :
Ymago (from Portugal)
http://www.proymago.pt/
Nissos Publications (from Greece).
http://www.nissos.gr/en/

Contact details:

João Francisco Figueira (proymago@gmail.com) and Pola Kapola

Project

Field(s): Translation; Painting, drawing; Photography; Intangible culture; Film, video; Publishing.

Description: Migrant Images envisaged the translation of books, short essays and conferences in the partner countries. Also film screenings, the exhibition of artistic work, dance and others may be considered, as mediators between the propositions of the French and German authors and local audiences, clarifying and broadening the propositions of the authors. The partner countries will share the same structure in the organization of activities, eventually the same templates, develop jointly web activities with the aim of establishing new possibilities for dialogue between cultures and new opportunities for public access to different forms of critical thinking and European artistic creation.

Partners searched

Countries: The partnership may be of special interest to institutions from the «peripheries» of Europe, countries such as Poland, Romania, Bulgaria, Hungary, Finland, Norway, Sweden, Estonia, Letonia, Lituania, Iceland, Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Republic of Serbie, etc.

Profile: We are looking for parties with an interest in contemporary art theory, publishing, arranging lectures for authors such as Didi-Huberman, Ranciere, Bredekamp, etc. Due to the transdisciplinary nature of the project, publishers, art institutions, universities and the like, are welcome.

Other:

Activities outlined:

  1. the translation of books, short essays (ebooks), conferences, meetings of the authors with their peers, students and artists, as the mentioned authors usually do at home;
  2. the realization of exhibitions, film projections and workshops, in close relation with the authors thinking and contemporary artistic creation;
  3. the realization of a website oriented to the dissemination and the formation of the public, containing the agenda of the project, access to videos of conferences, reviews, notices on the authors, books, essays and partners;
  4. the realization and publication of interviews with the authors and artists, content relevant to the website and the general public. We welcome partners wishing to develop a relevant number of these activities, or some of them.