Memorijalni park "Kragujevački oktobar", Srbija - traži partnere (novembar 2017)

kragujevacki oktobar

Naziv: Memorijalni park "Kragujevački oktobar"

Kratak opis: Institucija Memorijalnog parka "Kragujevački oktobar" jedan je od vodećih spomenika u regionu i Evropi, povezuje kulturu sjećanja, savremenog estetskog izraza i prezentacije u skladu s vremenom, te na taj način povezuje historiju, umjetnost i ljude u promociji univerzalnih antiratnih vrijednosti. Ova ustanova osnovana je 1953. godine u znak sjećanja na više od 3.000 građana Kragujevca koji su ubijeni 21. jula 1941. godine od strane članova njemačke Armije, da njeguje kulturu sjećanja i da širi ideju mira i tolerancije, kao i da poštuje različitosti.

kragujevac web

Djeluje realizovanjem raznovrsnih memorijalnih i umjetničkih programa i aktivnosti koje promovišu najviše etičke i estetske vrijednosti. Memorijalni park, nekadašnja lokacija pogubljenja, pokriva površinu od 352 hektara sa 30 masovnih grobnica i deset spomenika. Otvaranjem Memorijalnog muzeja "21. oktobar" 1976. godine, aktivnosti institucije dopunjuju muzejske aktivnosti, one podrazumijevaju istraživanje, prikupljanje, obradu, izlaganje historijskih predmeta i umjetničkih djela, objavljivanje stručnih radova na tu temu, izdavanje, saradnju sa sličnim Institucijama u zemlji i inostranstvu, kao i informisanje domaćih i stranih posjetilaca u Muzeju i Memorijalnom parku. Svake godine ovo mjesto posjećuje više od 50 000 ljudi iz zemlje i inostranstva. Više od polovine posjetilaca su mladi ljudi, kao i svjetski državnici, diplomate i značajne javne ličnosti kulture i umjetnosti, poput Jean Paul Sartre-a. Memorijalni park proglašen je za nepokretnu kulturnu baštinu od posebnog značaja od strane Narodne skupštine Republike Srbije 1978. godine (Službeni glasnik br. 14/79).

Kontakt informacije:

Bojan Jovanovic: bojan0034@gmail.com
racunovodstvo21@spomenpark.rs

web: www.spomenpark.rs

Projekt

Rok: 01.11.2017.

Oblasti: Scenske umjetnosti, kulturno nasljeđe, vizuelna umjetnost, izdavaštvo, antiratne studije, komunikacija, moderna umjetnost, sve vrste kustoske prakse.

Opis projekta: Naša projektna ideja je upravo o sprečavanju ratova, jer je naš muzej anti-ratnog karaktera, pa kroz ovaj projekat želimo zajedno sa našim partnerima da prepoznamo i označimo sve značajne karakteristike i obrazce države u kojima se svako društvo ili zemlja nalazi kada su na ivici rata ili sukoba, odnosno otkrivanja kakav je karakter ovih predratnih država. Ovo se prvenstveno odnosi na stvaranje opšte klime od strane medija, u smislu pripreme građana za rat. Ovo je namijenjeno realizaciji rezultata projekta, koji mogu biti u obliku dokumenata kao završni akt međunarodne konferencije ili u vidu utisaka učesnika projekta, koji se mogu koristiti u smislu opšte prevencije rat, tj. priznavanja te države kada jedno društvo počinje da ponire u sukob i rat i kada nije prekasno da ga zaustavi. Realizaciju projekta treba postići analizom i problematiziranjem moći simbola, analizom zloupotrebe umjetnosti u svrhu ratne propagande i drugim načinima koji se koriste za pripremu ljudi u situaciji kada nepoznati pojedinac uzima oružje i ubije, ili biva ubijen, sve zbog općenito nevažnih pojmova za njegov svakodnevni život, kao što su nacionalni ponos, međunarodni uticaj zemlje, zastava zemlje i himna, razumijevanje kolektivne jedinstvenosti, itd.


Tražimo partnere iz svih zemalja koje imaju pravo učešća u projektima Kreativne Evrope.

Profil partnera: Institucije koje se bave antiratnim studijama, komunikacijom, građanskim pravima, izvođačkim umjetnostima, vizuelnim umjetnostima, kulturnim naslijeđem, izdavačkom djelatnošću, itd.

Spomen park "Kragujevački oktobar" ne namjerava biti vodeći partner u ovom projektu.

 

(EN)

Name: The Memorial park "Kragujevacki oktobar "

Short description:The institution of Memorial park „Kragujevacki oktobar“ is one of the leading memorials in the region and Europe,connecting the culture of remembrance, contemporary aesthetic expression and presentation in accordance with the time and so connects history, art and people in promotion of universal anti-war values.
The institution was established in 1953 on the spot with objective to take care of memory on more than 3. 000 citizens of Kragujevac shot by the members of German Army on October 21st 1941 , to cherish the culture of remembrance, and to disseminate the ideas of peace and tolerance as well as respect of diversity.
It is carried out by realizing the varied memorial and artistic programs and activities that promote the utmost ethical and esthetical values. The Memorial Park, former execution site, covers an area of 352 hectares with 30 mass graves and ten monuments. By opening of Memorial Museum "21. oktobar" in 1976, the activities of institution are supplemented by museological ones that consider research, collecting, processing, exhibiting of historical artefacts and artworks,publishing of professional papers on that topic, the publishing,
cooperation with similar institutions in country and abroad as well as an informing domestic and foreign visitors both in the Museum and the Memorial Park. Every year this place is visited by more than 50, 000 people from country and abroad. More than a half visitors are young people, as well as the world's statesmen, diplomats and significant public figures of culture and art, such as Jean Paul Sartre. The Memorial Park is declared to be the immovable cultural heritage of special importance by the National Assembly of the Republic of Serbia in 1978 (Official Gazette No. 14/79).

Contact details:
Bojan Jovanovic: bojan0034@gmail.com
racunovodstvo21@spomenpark.rs

web: www.spomenpark.rs

Project

Deadline: 01.11.2017.

Field(s):Performing arts, cultural heritage, visual arts, publishing, antiwar studies, communication, modern art, all type of curator practice.

Description: Our project idea is precisely about the prevention of wars, because our museum is anti-war in character, so through this project we wish to try, together with our partners, to recognize and mark all significant characteristics and the pattern of the state in which any society or country is found when they are on the brink of war or conflict, that is, discovering what is the character of those pre-war states. This primarily refers to the creation of the general air by the media, in the sense of preparing the citizens for war.
This is intended as the realisation of the project’s results, which can be in the form of documents as the final act of an international conference, or in the form of impressions from the project participants, which can be used in the sense of general prevention of war, i.e. the recognition of that state when one society starts sliding towards conflict and war, and when it is not too late to stop it. Project realisation should be achieved through analysis and problematising the power of symbols, as well by analysing the abuse of art for the purpose of war propaganda, and other ways used to prepare the people for a situation when an unknown individual takes up arms and kills, or is killed, all because of generally unimportant notions for his daily life, such as national pride, country’s international influence, country’s flag and anthem, understanding collective uniqueness, and so on.

Looking for Partners

Countries: All eligible countries for Creative Europe projects

Profile:Institutions dealing with antiwar studies, communication, civil rights, performing arts, visual arts, cultural heritage, publishing etc.

The Memorial park „Kragujevacki oktobar“ does not intend to be the leading partner in this project.