"LINE OF CONSENT", Ukrajina - traži partnere

logo

Naziv: Nevladina organizacija "LINE OF CONSENT"

Kratak opis: Glavna svrha Organizacije su aktivnosti usmjerene na zadovoljavanje i zaštitu legitimnih društvenih, građanskih, ekonomskih, kreativnih i drugih interesa ukrajinskih građana; pomoć razvoju civilnog društva i aktivno sudjelovanje u njegovom djelovanju; pomoć u unapređenju sistema rješavanja sukoba različitih naravi, koji se manifestiraju na svim razinama društvenog života, od međuljudskih do institucionalnih.

Maj - septembar 2015.

PLAYBACK teatar -  PLAYBACK PLAYBACK PLAYBACK

PLAYBACK PLAYBACK PLAYBACK ČLANAK podržan od USAID-a

Ciljevi projekta: Poticanje ljudi da imaju iskren razgovor u sigurnom okruženju o svojim iskustavima i sukobima i strahovima kako bi se poboljšalo razumijevanje izazova, dinamike i zajedničkih vrijednosti HIP-a i zajednice domaćina. Podrška održivosti i kohezije zajednica kroz dijalog na koji je sukob utjecao.

Januar 2016. - Maj 2016. godine

Projekt društvene i psihološke pomoći sudionicima Civic Pixel ATO-e uz potporu USAID-a. Temelji "Civil Pixel" bili su sastanci s veteranima ATO-a i njihovom rodbinom, prije svega - članovima porodice - ženama, majkama, djecom i drugima. Sudionici sastanaka rekli su im priče o ratu, povrataku, anticipaciji, glumci odmah implementirali pripovijest u pozorišnu minijaturu.

Oktobar 2016. - mart 2017. godine

Projekt "Priča o veteranima" imao je za cilj stvoriti dokument i dokumentarni film o socijalizaciji demobiliziranih sudionika ATO-e uz potporu USAID-a. Cilj projekta je stvaranje informacijskog proizvoda koji će pomoći promjeni javnog mnijenja o veteranima ATO-a i javnim stavovima prema njima, jačanju poštovanja i priznavanja branitelja u društvu, pomažući im u povratku u civilni život i izbjegavanju samouništovanog ponašanja, budući da su soccijalni strahovi društveno rašireni, kao i zablude i stereotipi o demobiliziranim vojnicima.

Kontakt informacije:

61153, grad Kharkov, Maskovskiy avenue. Sv. Gvard?Yts?V Shiron?Nts?V,
kuća 11-B, stan 148
liniyasoglasiya@gmail.com
https://www.facebook.com/liniaysoglasiya/

Projekt

Oblasti: Pozorište, kulturni projekt koji koristi suaremene pozorišne oblike s ciljem reintegracije teritorija pogođenih vojnim operacijama u Donbassu

Opis:

IDEJA PROJEKTA: Za predstavljanje najnovije historije gradova koji su preživjeli vojne akcije u sukobu u Donbassu bili su pozorište vojnih operacija - Kramatorsk, Severodonetsk, Slavyansk i najčešće su iskusili krizu identiteta, kao i Sarajevo, Beograd, Tbilisi, glavni gradovi zemalja koje su imale sličnu krizu.

Metoda: Dokumentarno pozorište je inovativan način okupljanja različitih članova zajednice kako bi se povećala njihova otvorenost i tolerancija prema drugim gledištima, različitim iskustvima. Pozorišna tehnologija, u kojoj se prezentacija stvara na temelju intervjua, je ona u kojoj dramatičar doslovno preslikava situaciju sa očuvanjem značajki izvornog govora i precizno reproducira na pozornici s umjetnicima. U pripremi takvog materijala, biografsko i etnografsko istraživanje, usmena historija, sociološke metode prikupljanja primarnih informacija - razni dubinski intervjui, fokusne grupe - su široko upotrebljavani.

CILJ: stvaranje uvjeta za reintegraciju područja pod utjecajem sukoba u Donbassu na zajedničkom društvenom, kulturnom i historijskom području Ukrajine tako što odražava stvarnost i shvaćanje novih vrijednosti kroz moderne kulturne pozorišne oblike, uzimajući u obzir iskustvo Srbije, Bosne i Hercegovine, te Gruzije. Izravni korisnici će biti glumci produkcija i gledatelji - stanovnici odabranih ciljnih zajednica Kramatorsk, Severodonetsk, Slavyansk, koji će sudjelovati u nastupima. Neizravni korisnici će biti svi članovi lokalne zajednice.

Gradovi: Kramatorsk, Severodonetsk, Slavyansk, Sarajevo, Beograd, Tbilisi
Datumi: 24 mjeseca:

  • Izbor glumaca, prikupljanje priča, obrada priča, pisanje skripte, osposobljavanje za formiranje organizacije - 6 mjeseci.
  • Produkcija, probe - 6 mjeseci.
  • Premijera nastupa u svojim gradovima, razmjena nastupa između gradova - 12 mjeseci.

Tražimo partnere iz sljedećih država: Srbija, Bosna i Hercegovina, Gruzija

Profil partnera: javne organizacije, pozorišta

plakat

(EN)

Name: NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION «LINE OF CONSENT»

Short description: The main purpose of the Organization is the activities aimed at satisfying and protecting the legitimate social, civil, economic, creative and other interests of Ukrainian citizens; assistance to the development of civil society and active participation in its functioning; assistance in improving the system for resolving conflicts of different nature, which are manifested at all levels of social life, from the interpersonal to the institutional.

May 2015. - September 2015.
The PLAYBACK-THEATER PLAYBACK PLAYBACK PLAYBACK

PLAYBACK PLAYBACK PLAYBACK ARTICLE with USAID-supported M

Project objectives:
Encouraging people to have a frank conversation in a safe environment of their experiences and conflicts and resettlement fears in order to improve the understanding of the challenges, dynamics and common values of HIP and host communities. Supporting the viability and cohesion of communities through a dialogue that has been affected by the conflict.

January 2016 - May 2016
A project of social and psychological assistance to the participants of the Civic Pixel ATO with the support of USAID. The basis of the "Civil Pixel" were meetings with ATO veterans and their relatives, first of all - members of families - wives, mothers, children, and comrades. The participants of the meetings told their stories about the war, the return, anticipation, the actors immediately implemented the narrated in theatrical miniatures.

October 2016 - March 2017
The Project "Telling Veterans Stories" to create a documentary and documentary film on the socialization of demobilization of ATO participants with the support of USAID. The project aims to create an information product will help to change the public opinion about ATO veterans and public attitudes towards them, strengthening respect for and recognition of veterans in society, helping them return to civil life and avoid self-destructive behavior, as social widespread social fears, misconceptions and stereotypes about demobilized servicemen.

Contact details:

61153 , Khark?v city , Maskovskiy avenue. St. Gvard?yts?v Shiron?nts?v ,
house 11 -B , apartament 148
liniyasoglasiya@gmail.com
https://www.facebook.com/liniaysoglasiya/

Project

Field(s): Theater, A cultural project using modern theatrical forms aimed at reintegrating the territories affected by the military operations in the Donbass

Description:

IDEA OF THE PROJECT: To put on performances about the newest history of cities that survived the military actions in the conflict in the Donbass, were the theater of military operations - Kramatorsk, Severodonetsk, Slavyansk and are most acutely experiencing an identity crisis and Sarajevo, Belgrade, Tbilisi, the capital of countries that have experienced a similar crisis.

Method: Documentary theater is an innovative way of bringing together different members of the community in order to increase their openness and tolerance to other points of view, different experiences. Theater technology, in the process of which the presentation is created on the basis of interviews, verbatim transcribed by the playwright with the preservation of the features of the original speech and accurately reproduced on stage by the artists. In the preparation of such material, biographical and ethnographic research, oral history, sociological methods of collecting primary information - various kinds of in-depth interviews, focus groups - are widely used.

OBJECTIVE: creating conditions for the reintegration of territories affected by the conflict in the Donbass in the common social, cultural and historical field of Ukraine by reflecting reality and comprehending new values through modern cultural theater forms, taking into account the experience of Serbia, Bosnia and Herzegovina, Georgia. The direct beneficiaries will be actors of the productions and spectators - residents in selected target communities Kramatorsk, Severodonetsk, Slavyansk, who will take part in the performances. Indirect beneficiaries will be all members of the local community.

Cities: Kramatorsk, Severodonetsk, Slavyansk, Sarajevo, Belgrade, Tbilisi
Dates: 24 months:

  • Selection of actors, collecting stories, processing stories, writing a script, training for the formation of the company – 6 months.
  • Production, rehearsals - 6 months.
  • The premiere of the performance in their cities, the exchange of performances between the cities – 12 months.

Partners searched

Countries: Serbia, Bosnia and Herzegovina, Georgia
Profile: public organizations, theaters