Kulturni Centar Mostar, BiH -traži partnere

mostarski - logo

Naziv: Kulturni centar Mostar

Kratak opis: Kulturni centar Mostar javna je ustanova u Gradu Mostaru, koja je nadležna za sljedećih pet sektora od javnog interesa: kulturu, obrazovanje i mlade, plesne nastupe, radio emisije i web platformu. U okviru sektora kulture, Centar sudjeluje u različitim obrazovnim aktivnostima, organizira brojne lokalne i regionalne aktivnosti i podupire aktivnosti s ciljevima očuvanja i promicanja nacionalne i lokalne kulturno-historijske baštine. Želimo naznačiti da Centar ima značajno iskustvo u planiranju i provedbi projekata na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i Europskoj razine, od kojih su neke: Analize crteža iz BiH, Mostar Ljetni festival, čitanja poezije i likovnih izložbi u suradnji s brojnim veleposlanstvima u Bosni i Hercegovini, kao što su Veleposlanstvo Češke i Španjolske, a pored toga, s Centarom i četiri druge kulturne institucije u Mostaru (Javno pozorište Mostar, Muzej Hercegovina, Gradska javna biblioteka i Mostarsko lutkarsko pozorište) potpisali su Memorandum o razumijevanju i suradnji u području kulture. Nadalje, Centar usko surađuje s Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Kontakt informacije:

Kontakt: Senad Suljić, Dario Terzić
Adresa: Rade Bitange 13
88000, Mostar, Bosna i Hercegovina
telefon: +387 36 580-216
fax: +387 36 580-180
e-mail: centarzakulturumostar@gmail.com
dariobrel@yahoo.com
azeminagubeljic73@gmail.com
web stranica: www.mostarski.ba

Projekt

Oblasti: Kultura, kulturna baština, obrazovanje, mladi, emitiranje, rekreacija

Opis: Kulturni centar Mostar traži mogućnosti sudjelovanja u projektnim aktivnostima s ciljem:

 • očuvati, promicati i širiti materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu (kao što su: nacionalni spomenici, arhitektura, stećak - monumentalni srednjovjekovni nadgrobni spomenici, kamenoklesarstvo, muzeji, arhivi, biblioteke, književnost - poezija, proza i drama, umjetnost, muzika itd.);
 • promicati vrijednosti različitosti i multikulturalnih identiteta;
 • poticanje izgradnje kapaciteta za infrastrukturu, digitalnu tehnologiju i razvoj ljudskih potencijala u području kulture, mladih i obrazovanja;
 • poboljšati obrazovne mogućnosti na području kulture;
 • stvaranje kreativnih i/ili edukativnih radionica/projekata usmjerenih na povećanje svijesti i znanja među djecom, studentima i mladima o kulturno-historijskoj baštini;
 • unaprijediti mogućnosti mobilnosti i programe interkulturalne razmjene usmjerene na razvoj regionalne suradnje na području kulture, mladih i obrazovanja;
 • razvijati komunikaciju s publikom kroz aktivnosti usmjerene na privlačenje raznih javnih skupina promicanjem kampanja kao što su besplatni ulazak u planirane aktivnosti;
 • razviti partnerske odnose sa muzičkim školama u Mostaru s ciljem jačanja suradnje između ovih škola i relevantnih predmeta u partnerskim zemljama kako bi se proširile mogućnosti za organizaciju i provedbu raznih aktivnosti mobilnosti, kulturnih i/ili muzičih događaja i/ili radionica.

Centar je zainteresovan za sudjelovanje kao partner ili vođa.

Tražimo partnere iz bilo oje države koja ispunjavaju uvjete.

Profil partnera: Privatne/javne ustanove/organizacije, javna tijela na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, nevladine organizacije.

mostarski - web

(EN)

Name: Cultural Centre Mostar

Short description: The Cultural Centre Mostar is a public institution in the City of Mostar with jurisdiction over the following five sectors of public interest: culture, education and youth, dance performance, radio broadcast and web platform. Within the sector of culture, the Centre participates in various educational activities, organizes numerous local and regional activities, and supports actions with the objectives of preservation and promotion of national and local cultural-historical heritage. We would like to indicate that the Centre has significant experience in project planning and implementation at local, regional, national, and European levels, some of which are: the annals of B&H drawings, Mostar Summer Festival, poetry readings and art exhibitions organized in cooperation with the number of embassies in Bosnia and Herzegovina, such as the Embassy of the Czech Republic, the Embassy of Spain, the Austrian Embassy, educational activities organized in cooperation with USAID, etc. In addition, the Centre and four other cultural institutions in Mostar (Mostar Public Theatre, Herzegovina Museum, City Public Library, and Mostar Puppetry) have signed a Memorandum of Understanding on Cooperation in the field of culture. Furthermore, the Centre works closely with the Ministry of education, science, culture and sport of the Herzegovina-Neretva Canton.

Contact details:

Contact: Senad Suljić, Dario Terzić
Address: Rade Bitange 13
88000, Mostar, Bosna i Herzegovina
phone: +387 36 580-216
fax: +387 36 580-180
e-mail: centarzakulturumostar@gmail.com
dariobrel@yahoo.com
azeminagubeljic73@gmail.com
webpage: www.mostarski.ba

Project

Field(s): Culture, cultural heritage, education, youth, broadcast, recreation

Description: The Cultural Centre Mostar seeks the opportunities for participating in project activities with objectives to:

 • preserve, promote and expand tangible and intangible cultural heritage (such as: national monuments, architecture, stećak – monumental medieval tombstones, stone-masonry, museums, archive, libraries, literature – poetry, prose and drama, publishing, theatre, movie, art, music, etc.);
 • promote the values of diversity and multicultural identities;
 • foster capacity building for infrastructure, digital technology and human resources development in the fields of culture, youth and education;
 • enhance educational opportunities in the field of culture;
 • generate creative and/or educational workshops/projects aimed at increasing awareness and knowledge among children, students and youth about cultural-historical heritage;
 • advance mobility opportunities and intercultural exchange programs aimed at the development of regional cooperation in the fields of culture, youth and education;
 • evolve communication with audience through activities aimed at attracting various groups of public by promoting campaigns such as free entry for planned activities;
 • develop partnerships with music schools in Mostar aimed at strengthening cooperation between these schools and relevant subjects in partnership countries in order to broaden opportunities for the organization and implementation of various mobility activities, cultural and/or musical events and/or workshops.

The Centre is interested to take participation either as a partner or leader.

Looking for Partners:

Countries: All eligible countries.
Profile: Private/public institutions/organizations, public body at local, regional, national and European levels, NGOs.