Kreativna Gruzija - Tbilisi, Gruzija - traži partnere

kreativna gruzija - logo

Naziv i država: Kreativna Gruzija - Tbilisi, Gruzija

Kratak opis: Kreativna Gruzija je vladina agencija (LEPL - Legal Entity of Public Law) stvorena pod Ministarstvom kulture i zaštite spomenika Gruzije. Područja rada su komercijalizacija sektora kreativnih industrija i podupiranje njegovog održivog razvoja.

Kontakt podaci:

Koordinator projekta - Vakhtang Urushadze
E-mail: Vakhtang.Urushadze@gmail.com
Molimo također, CC: ana@creativegeorgia.ge
Adresa: 4 Sanapiro sv. Tblisi 0105, Georgia

Predloženi projekt Kreativne Evrope.

Oblasti: Interdisciplinarno, CCI, kulturna baština, muzeji.

Opis projekta: Četiri područja s jakim korijenima u kulturnoj baštini i novim kulturnim i kreativnim industrijskim sektorima čine Gruzija, Njemačka, Francuska i Italija te istražuju i razvijaju međusektorsku, kao i transnacionalnu razmjenu i suradnju s ciljem međusobne brige i nadahnuća , Organizacije i institucije kulturne baštine, u većini slučajeva pod javnom upravom, nauče usvojiti i integrirati pristup i alate kreativne i kulturne industrije za nadogradnju prezentacije sadržaja publike i jačanje njihove publike, čime jača kulturni turizam. Kulturni i entitetski kreativni sektor, u većini slučajeva privatnih malih i srednjih poduzeća, istražit će načine povezivanja svojih poslovnih aktivnosti s bogatom kulturnom baštinom njihovog teritorija, čime će pridonijeti jačanju ove baštine dok istraži nove oblike i modele za poslovanje koji će stvoriti nova radna mjesta, objiti domene (kulturna baština kao i kulturni i kreativni sektori) također će doprinijeti lokalnom ekonomskom razvoju. Povezujući ovo lokalno istraživanje novih pristupa zajedničkom pothvatu među partnerima diljem Europe potaknut će uzajamno učenje, otvaranje umova i nadahnjujuće kreativnosti.
CE Programski prioriteti:

  1. C2 Novi poslovni modeli
  2. B Razvoj publike
  3. C3 trening i edukacija

Partneri koji su trenutno uključeni u projekt:

  1. Muzej grada Telavi - Telavi, Gruzija
  2. Muzej Natur und Mensch - Freiburg, Njemačka (TBC)

Tražimo partnere iz svih država koje imaju pravo učešća, prvenstveno iz: Francuska (Cognac), Njemačka (Freiburg), Italija (Sienna)

Profil partnera: muzeji, umjetničke ustanove, baština i CCI.

kreativna gruzija - web


(EN)

Name and country: Creative Georgia - Tbilisi, Georgia

Short description: Creative Georgia is a government agency (LEPL - Legal Entity of Public Law) created under the Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia. The fields of work of which are commercialization of creative industries sector and supporting its sustainable development.

Contact details:

Project Coordinator - Vakhtang Urushadze
Email: Vakhtang.Urushadze@gmail.com
Please Also CC: ana@creativegeorgia.ge
Adress: 4 Sanapiro st.Tblisi 0105, Georgia

Proposed Creative Europe project

Field(s): Interdisciplinary, CCI, Cultural Heritage, Museums.

Description: Four territories with strong roots in cultural heritage and an emerging cultural and creative industry sectors form Georgia, Germany, France, and Italy research and develop a cross-sectorial as well as a transnational exchange and cooperation with the objective of mutual nurturing and inspiration. Cultural heritage organizations and institutions, in most cases under the public management, learn to adapt and integrate the approaches and tools offered by the creative and cultural industries for upgrading their presentation of content to audiences and for boosting their audience building, hence strengthening cultural tourism. Cultural and creative sector entities, in most cases private small and medium-sized enterprises, will explore ways of connecting their business activities to the rich cultural heritage of their territory, hence contributing to strengthening this heritage while exploring new strands and models for business that will create new jobs. Both domains (cultural heritage as well as cultural and creative sectors) will hence contribute to local economic growth as well. By connecting this local exploration of new approaches to a joint undertaking among partners all across Europe will boost mutual learning, opening minds and inspiring creativity.
CE Programme priorities:

  1. C2 New Business Models
  2. B Audience Development
  3. C3 Training & Education

Partners currently involved in the project:

  1. Telavi City Museum - Telavi, Georgia
  2. Museum Natur und Mensch - Freiburg, Germany (TBC)

Partners searched

Countries: All eligible counties; France (Cognac - Preferred), Germany (Freiburg - Preferred), Italy (Sienna - Preferred)

Preferred profile: Museum, Art Institution, Heritage and CCI related preferred.