HKKKKI, Hrvatska - traži partnere (novembar 2017)

hkkkki logo

Naziv: Hrvatski klaster konkuretnosti kreativnih i kulturnih industrijahkkkki

Kratak opis: Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija je nacionalno udruženje (osnovano 2013. godine) sa više od sto članova (kompanija, institucija, nevladinih organizacija) iz privatnih, javnih, civilnih i naučnoistraživačkih sektora i 12 sektora kreativne i kulturne industrije. Naši strateški ciljevi su:

1. Obezbijediti jaču podršku istraživačkim i razvojnim aktivnostima, inovacijama, eksperimentiranju i preduzetništvu u kreativnoj i kulturnoj industriji
2. Poboljšanje pristupa finansiranju
3. Razvoj ljudskih resursa
4. Jačanje institucionalne i infrastrukturne podrške u razvoju kreativnih i kulturnih industrija
5. Ubrzati efekte prelivanja kreativne i kulturne industrije u druge industrije i društvo u cjelini

Kontakt informacije:
predsjednica@hkkkki.eu
info@hkkkki.eu
zrinkaduzevic@hkkkki.eu

Projekat

Oblasti: CCI, materijalna kultura - historijske lokacije i zgrade, nematerijalna kultura

Opis projekta: Pad aktivnosti u kupovini u gradskim centrima postepeno raste, ostavljajući prazne prostore, praćene znakovima ekonomskih i društvenih previranja (smanjena potrošnja domaćinstva, porodice koje napuštaju urbane centre, smanjenje broja preduzeća u maloprodajnom sektoru, progresivno smanjenje i degradacija komunalnih usluga, razvoja nesigurnosti i straha od kriminala, ilegalne okupacije javnog prostora itd.).
Cilj projekta je povezivanje gradova sa historijskim gradskim centrima koji su izloženi ovim procesima i nemaju velike turističke atrakcije, da zajedno razviju strategije urbane revitalizacije za ove dijelove historijskih gradskih centara, sa fokusom na razvoj inovativnih poslovnih modela za CCI sektor kao novi pokretač urbanog razvoja, razvijanje i angažovanje nove publike - lokalnih rezidenata i turista. Saradnja će omogućiti razmjenu dobrih praksi i zajedničko učenje među partnerima, kao i razmjenu umjetnika i proizvođača sadržaja. Razvijanje strategija koje će se usaglasiti, omogućit će mobilnost profesionalaca CCI-a da rade transnacionalno bez potrebe za prilagođavanjem različitim poslovnim modelima.


Tražimo partnere iz Holandije, Francuske i EU.

Profil partnera: Vodeći partner, Organizacije civilnog društva, lokalne samouprave, zainteresovani CCI saradnici, Kulturne institucije

 

(EN)

Name: Croatian cluster of competitiveness of creative and cultural industries

Short description: Croatian cluster of competitiveness of creative and cultural industries is a national association (founded in 2013.) with more than a hundred memebers (companies, institutions, NGO's) from private, public, civil and science and research sectors, and 12 sectors of creative and cultural industries. Our strategic goals are:
1.Provide stronger support for research and development activities,innovation, experimentation and entrepreneurship in the creative and cultural industries
2.Improving access to finance
3.Human Resource Development
4.Strengthening the institutional and infrastructural support in the development of creative and cultural industries
5.Accelerate the spill-over effects of creative and cultural industries to other industries and society at large

Contact details:
predsjednica@hkkkki.eu
info@hkkkki.eu
zrinkaduzevic@hkkkki.eu

Project

Field(s):CCI, Tangible culture - historical sites and buildings, Intangible culture

hkkkki 2Description: The drop in shopping activity in city centers is steadily increasing, leaving empty spaces, accompanied by signs of economic and social turmoil (reduced household consumption, families leaving urban centers, reducing the number of companies in the retail sector, progressive reduction and degradation of communal services, the development of insecurity and fear of Crime, illegal occupation of public space, etc.). The goal of the project is to connect towns with historic city centres that have been exposed to these processes and do not have big tourist attractions, to together develop strategies of urban revitalization for these parts of the historic city centres, with focus on developing new innovative bussines models for CCI sector as a new driver of urban development and developing and engaging new audiences-local rezidents and tourists. Working together will allow for exchange of good practices and mutual learning between partners, as well as exchange of artists and content producers. Developing strategies that align will allow for mobility of CCI professionals to work transnationaly without the need to adapt to different bussines models.

Partners searched

Countries: Netherlands, France, EU

Profile: Lead partner, partner Civil society organizations, local governments, CCI stakeholders, cultural institutions