Gradsko vijeće Grada Šabca, Srbija - traži pertnere

šabac-grb grada

Naziv: Gradsko vijeće Grada Šabca

Kratki opis: Grad Šabac u Srbiji poznat je po bogatoj kulturnoj historiji, posebno krajem 19. stoljeća. Gradska vlast posjeduje značajna iskustva u realizaciji kulturnih projekata na nacionalnoj razini, među kojima je najvažniji projekt "Eureka! Otkrili smo Šabac" i priznanje "Grad u fokusu" koji smo dobili za spomenuti projekt u 2016. godini. Priznanje se očituje kroz podršku Ministarstva kulture i informiranja RS u smislu decentralizacije kulturnog života i jačanja kapaciteta lokalnih samouprava na području kulture. Projekt "Еureka! Otkrili smo Šabac" i dalje je u tijeku i ima za cilj redefinirati kulturnu ponudu grada, razviti nove poslovne modele u kulturi, a također i podržavati mobilnost umjetnika. Dio projekta također se odnosi na tumačenje kulturne baštine lokalne zajednice. Što se tiče infrastrukturnih aktivnosti u okviru projekta, do sada je došlo do obnove bivše sinagoge u kojoj će se osnovati Muzej Jevreja Šabca.

Kontat informacije:

Igor Marsenic
Član Gradskog vijeća
art.igormarsenic@gmail.com
+381 60 3384865
http://sabac.rs/
https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0abac

Projekt

Oblasti: Kulturna baština / usmena historija, prisilna migracija, Virtualna i povećana stvarnost, Razvoj publike

Opis: Šabac je imao značajno jevrejsko stanovništvo prije Drugog svjetskog rata. Oni su bili vrlo važni za cjelokupni razvoj zajednice. Njihova se populacija odjednom povećala zbog jevrejskih useljenika iz zemalja srednje Europe koji su pokušali doći do Palestine. Britanske vlasti su ih odbile, pa su se zbog odluke jugoslavenske vlade naselili u Šabcu. Poznati su u historijskoj nauci kao Kladovo transport. Gradske vlasti i građani bili su domaćini 1200 osoba. U to vrijeme Šabac je imao samo 15.000 građana. Gotovo 10% stanovništva bili su useljenici. Živjeli su u gradu između 1939. i 1941. Svi su umrli tijekom holokausta. Kako bi sačuvali uspomene na njih i tragične događaje, gradske vlasti odlučile su krajem 2015. godine kupiti zgradu bivše sinagoge, koja je bila napuštena i devastirana. Predviđamo Jevrejski muzej Šabac kao modernu kulturnu ustanovu. Ne samo mjesto koje čuva materijalnu baštinu, već je vjerojatno mjesto za sastanke i dijalog, kulturno-obrazovni centra. Organizirali smo brojne programe, koncerte, panel diskusije, predavanja i konferencije koje promiču otvorenost i toleranciju. Iako nemamo definiranu projektnu ideju, želimo sudjelovati u projektu koji će se baviti nenamjernom migracijom s partnerima s teritorija koji su imali sličnu historiju ili koji se danas suočavaju sa sličnom situacijom. Također smo zainteresirani za sve projekte usmjerene prema razvoju publike, posebno onima koji ciljaju najmlađe stanovništvo kako bi spriječili bilo kakve ksenofobne stavove. Projekti koji se temelje na interpretaciji baštine kroz savremene umjetnosti, osobito vizualne umjetnosti i razmjene umjetnika.

Tražimo partnere iz bilo koje države.

Profil partnera: Svi profili - muzeji, kulturni centri, umjetničke skupine, instituti za historiju, lokalne općine, itd.

Ostalo: Želimo biti partneri na projektu.

centar

(EN)

Name: City Council of the City of Šabac (Serbia)

Short description: The City of Šabac in Serbia is known for its rich cultural history, especially during the end of 19th century. The city government possesses significant experience in realizing cultural projects on the national level, among which the most important is the project “Eureka! Otkrili smo Šabac (Eureka! We discovered Sabac)” and the recognition “Grad u fokusu (City in focus)” we received for the mentioned project in 2016. The recognition is manifested through the support of the Ministry of Culture and Information of RS in terms of decentralizing cultural life and strengthening capacities of local self-government in the field of culture. Project “Еureka! Otkrili smo Šabac” is still ongoing and has the aim to redefine the cultural offer of the city, develop new business models in culture, and also support the mobility of artists. A part of the project is also related to interpreting cultural heritage of the local community. In terms of infrastructural activities within the project, what has been done so far is the renewal of the former synagogue where the Museum of Šabac Jews will be established.

Contact details:

Igor Marsenic
City Council member
art.igormarsenic@gmail.com
+381 60 3384865
http://sabac.rs/
https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0abac

Project

Field(s): Cultural heritage/ oral history, involuntary migration, Virtual and Augmented Reality, Audience development

Description: Šabac had a significant Jewish population before WWII. They were very important for the overall development of the community. Their population suddenly increased due to Jewish immigrants from Central Europe countries who tried to reach Palestine. They were rejected by British authorities, so they were settled in Šabac due to a decree of the Yugoslav government. They are known in historical science as a Kladovo Transport. City authorities and citizens were hosting 1200 persons. By that time, Šabac had only 15000 citizens. Almost 10% of the population were immigrants. They lived in the city between 1939 and 1941. They were all died during the Holocaust. To preserve memories of them and tragic events, City authorities decided at the end of 2015 to purchase the building of the former Synagogue, which was abandoned and devastated. We envisage Jewish Museum Šabac as a modern cultural institution. Not just a place preserving material heritage, but more likely a place for meetings and dialogue, a cultural and educational center. We have organized numerous programmes, concerts, panel discussions, lectures, and conferences promoting openness and tolerance. Even though we do not have a defined project idea, we want to participate in a project that would deal with involuntary migration with partners from territories which had a similar history or who are facing a similar situation today. We are also interested in all projects oriented toward audience development, especially those targeting the youngest population in order to prevent any xenophobic attitudes. Projects which are based on interpretation of heritage throughout contemporary arts, especially visual arts and exchange of artists.

Looking for Partners

Countries: All countries
Profile: All profiles – museums, cultural centers, art groups, institutes for history, local municipalities, etc.

Other: We want to be partners on a project.