Grad Dubrovnik - Ostalo je muzika, Hrvatska - traži partnere

grb

Naziv: Grad Dubrovnik - Ostalo je muzika - Asocijacijski partner: Dubrovačkih ljetnih igara

Kratki opis: Dubrovnik je hrvatski grad na Jadranu. To je jedna od najistaknutijih turističkih destinacija u Sredozemnom moru, luka i središte Dubrovačko-neretvanske županije. Njegova ukupna populacija je 42.615 (popis 2011). Godine 1979. Dubrovnik se pridružio UNESCO-vom popisu svjetske baštine. Grad Dubrovnik ima 12 javnih kulturnih ustanova i mnoge nevladine organizacije koje rade u kulturi s proračunom od 11.145.906,00 EUR u 2017. U posljednje vrijeme nastoji unaprijediti kreativne i kulturne industrije organiziranjem po treći put "Dana kreativnih i kulturnih industrija", događaj od 3 dana s ciljem promicanja kreativnog rada i umrežavanja. Također je započela s radom 2015. godine u jednoj od svojih nedirnutih kulturnih dobara, ljetne vile iz 16. stoljeća, koje bi bile ciljane zgrade ovog projekta. "Ostalo je muzika" osnovana je u Dubrovniku 2012. godine. Organizacija nastoji ostvariti svoju misiju razvijanjem i provedbom projekata koji pokazuju vrijednost i važnu ulogu muzike u savremenoj fazi izražavanja, obrazovanja i društvenog okruženja. Od 2013. godine projekti "Ostalo je muzika" redovno su uključeni u Program javnih kulturnih potreba Grada Dubrovnika. Osim obrazovnih programa, RIM organizacija je usmjerena na revitalizaciju i interpretaciju kulturne baštine. Kao kreator projektne ideje Napušteno, "Ostalo je muzia" želi proširiti svoje aktivnosti na području interpretacije i revitalizacije napuštenog kulturnog nasljeđa kroz umrežavanje i mobilnost umjetnika i kulturnih profesija. Dubrovačke ljetne igre kao jedan od najstarijih hrvatskih festivala, priznat kao glavni proizvođač vrhunskih umjetničkih i kulturnih događaja u Dubrovniku, poslužit će kao jedan od suradničkih partnera u projektu. Festival promiče programska pravila specifična za mjesto, kombinira tradiciju i modernost, povezuje lokalnu, nacionalnu i međunarodnu kreativnost i predstavit će ovaj projekt unutar svog programa razvoja publike.

Kontakt podaci:

jbrbora@dura.hr
sveostalojeglazba@yahoo.com
karolina.rugle@dubrovnik-festival.hr

Projekt

Oblasti: muzika, multimedija, pozorište, izvedbena umjetnost, vizualna umjetnost, fotografija, virtualni muzej, dizajn

Opis: Projekt ABANDONED (radni naslov) usredotočen je na slobodne i zaboravljene zgrade, kulturnu i industrijsku baštinu Europske unije zemalja partnera (minimalno 4 ciljna područja). Koristeći ove prostore kao inspiraciju temeljenu na svojoj prošlosti (mitovi i legende, historijske činjenice, historijske ličnosti) projekt stvara novi sadržaj s ciljem revitalizacije njihovih značenja europskim građanima oživljavanjem njihovog živućeg duha naspram progresivnog i životnog otpora - fizičkog razaranja. Revitalizacija prostora najprije će započeti istraživanjem i pronalaženjem zanimljivih zajedničkih motiva na kojima projekt izgrađuje svoje performanse. Programiranje i proizvodni proces prvenstveno bi trebali biti usredotočeni na interakciju s okolnom populacijom, a participatornim procesom partneri bi generirali umjetnička djela i kreativnost. Osim što svaki od partnera ima priliku testirati vlastitu upotrebu za prostor, svi partneri zajedno će raditi na zajedničkom djelu namijenjenom za trajno na slobodnim prostorima. Uz odabrane lajt motive, partneri će zajednički proizvesti jednu zajedničku intervenciju u prostoru u obliku
multimedijalnih sadržaj. Projekt se bavi revitalizacijom kulturne i industrijske baštine i razvoja publike. Muzika je glavni pokretač oživljavanja "duhova" prošlosti, ali i medija koji stvara suvremene nastupe u autentičnom ambijentu napuštene europske baštine. Cilj projekta malih razmjera je ispitati mogućnosti revitalizacije i mogućnost stalnog prikaza u prostoru. Dugoročni cilj projekta je realizacija stalne (virtualne) postavke (Immersive Art) i web platforme.

Tražimo partnere iz sljedećih država: Sve zemlje koje sudjeluju u programu Creative Europe (po mogućnosti Italija, Francuska, Njemačka).

Profil: Svaka javna ili privatna organizacija s komplementarnim iskustvom i interesom.

dubrovnik

(EN)

Name: City of Dubrovnik-The Rest is Music- Associative partner: Dubrovnik Summer Festival

Short description: Dubrovnik is a Croatian city on the Adriatic Sea. It is one of the most prominent tourist destinations in the Mediterranean Sea, a seaport and the centre of Dubrovnik-Neretva County. Its total population is 42,615 (census 2011). In 1979, the city of Dubrovnik joined the UNESCO list of World Heritage Sites. City of Dubrovnik has 12 public cultural institutions and many NGO’s working in culture with a budget of 11.145.906,00 EUR in 2017. Lately, it is trying to enhance creative and cultural industries by organising for the 3rd time “Days of creative and cultural industries”, a 3 day event with aim of promoting creative work and networking. It has also started to work in 2015. in one of its non renovated cultural heritage, a 16th century summer villa, which would be the target building for this project. The Rest is Music was founded in Dubrovnik in 2012. The organisation attempts to achieve its mission by developing and implementing projects which show the value and important role of music in modern stage expression, education and social environment. Since 2013 the projects of The Rest is Music are regularly included in the Program of the public cultural needs of the City of Dubrovnik. Beside educational programs, RIM organisation is focused in revitalization and interpretation of cultural heritage. As a creator of the project idea Abandoned, The Rest is Music wants to expand its activities in the field of interpretation and revitalization of abandoned cultural heritage through networking and mobility of artists and culture proffesionals. The Dubrovnik Summer Festival as a one of the oldest Croatian festivals, recognized as major producer of top-quality arts and cultural events in Dubrovnik, will serve as one of associate partners of the project. The Festival promotes it’s site-specific program policy, combines tradition and modernity, connects local, national and international creativity and will present this project within its audience development programme.

Contact details:

jbrbora@dura.hr
sveostalojeglazba@yahoo.com
karolina.rugle@dubrovnik-festival.hr

Project

Field(s): music, multimedia, theatre, performing arts, visual arts, photography, virtual museum, design

Description: Project ABANDONED (working title) focuses on vacant and forgotten buildings, cultural and industrial heritage of the European Union of partner countries (minimum 4 target spaces). Using these spaces as inspiration based on their past (myths and legends, historical facts, historical personalities) project creates new content with the aim of revitalizing their meanings to European citizens by reviving their living spirits versus progressive and life-resisting - physical devastation. Revitalization of the space would first start by exploring and finding interesting common motifs on which the project builds its performances. The programming and production process would primarily be focused on interaction with surrounding population, and through a participatory process, project partners would generate works of art and creativity. In addition to having each of the partners have the opportunity to test their own use for space all partners together would work on a common piece designated for permanent in the vacant spaces. With selected leit-motives, partners would collaboratively produce one common space intervention in the form of multimedia content The project deals with the revitalization of cultural and industrial heritage and audience development. Music is the main driver of the revival of the “ghosts” of the past, but also the medium that creates contemporary performances in the authentic ambiance of European abandoned heritage. The goal of a small scale project is to examine the possibilities of revitalization and the possibility of a permanent display in the space. The long-term goal of the project is to realize a permanent (virtual) setting (Immersive Art) and web platform.

Partners searched

Countries: All countries participating in Creative Europe program (preferably Italy, France, Germany).

Profile: Any public or private organization with complementary experience and interest.