"Galería Max Estrella", Španija - traži partnere (Novembar 2017)

me logo

Naziv: Galerija umjetnosti "Galería Max Estrella" (Ave del Arte S.L)

Kratak opis: Max Estrella od svog osnivanja djeluje na promoviranju mladih umjetnika, posvećujući posebnu pažnju španjolskim i latinoameričkim stvarateljima. Znatiželja za pitanja umjetnosti zadnjih desetljeća suočava se s galerijom da se zainteresira za sve discipline i žanrove. Max Estrella traži ravnotežu između izložbi poznatih i nastalih umjetnika. U proteklih 23 godine galerija je u svom prostoru organizirala više od 130 izložbi, stvarajući međunarodnu kolekcionarsku mrežu. Kako galerija radi na zastupljenosti svojih umjetnika, održava stalnu suradnju s muzejima i institucijama širom svijeta.
Max Estrella nastavlja razvijati novi model galerije umjetnosti, koji radi ne samo unutar zidova bijele kocke već i na otvorenom, privlačeći nove agente i dostižući novu publiku. Na taj način se razvija nova inicijativa paralelno s postojećom institucijom. Galerija će započeti promicati projekte čije se proizvodne i reprodukcijske metode temelje na društvenoj razmjeni, razvijaju nove mogućnosti izražavanja, analize, suradnje i zalaganja kao ekstradisciplinarne istrage (pojam koji je stvorio umjetnički kritičar Brian Holmes), sve prisutniji u aktualnim umjetničkim praksama.

Slijedeći ovu težnju, Max Estrella je 2017. godine organizirala javnu izložbu u selu San Lorenzo de El Escorial, općine 45 km od Madrida, koja je zaštićena od UNESC-a, spomenici i historija. Nalazi se u El Escorial samostanu gdje je počela zbirka Museo del Prado. Pod ovom idejom sakupljanja i pokroviteljstva, te u suradnji s Gradjeskom vijećnicom, pozvani su renomirani savremeni umjetnici da interveniraju u plazama, vrtovima i terasama s radovima posebno stvorenim za tu prigodu. Više informacija o ovoj inicijativi dostupno je na: http://www.maxestrella.com/exhibition/el_escorial_para_los_artistas_.html

Nakon ovog pozitivnog iskustva Max Estrella želi razviti projekt s europskom dimenzijom, ovaj put spreman podržati kreativne oblike koji će biti prilagođeni različitom kontekstu od galerije, a istodobno su projekti koji gotovo nikad nisu uključeni u trenutnoj dinamici tržišta umjetnosti. Ovo razmišljanje dovelo nas je na ideju da identificiramo sljedeće snage i imovinu naše strukture galerije, te da učestvujemo međunarodnom projektu:

 • Iskustvo i know-how u održavanje kontakta s glavnim agentima sektora savremene umjetnosti, na nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • Kapacitet za otkrivanje tržišnih trendova i novih savremenih umjetničkih praksi
 • Organizacijska agilnost da se prilagodi izazovima i potrebama sektora
 • Dobar broj umjetnika koji zastupa galerija rade po našim kustoskim smjernicama dok razvijaju njihove karijere

Kontakt podaci:

http://www.maxestrella.com/
europacreativa@maxestrella.com

Projekt

Oblasti: Vizualna umjetnost, kultura i razvoj, scenske umjetnosti

Opis:

A) Spremni smo surađivati kao partneri u svim projektima vezanim za neki od sljedećih prioriteta programa Kreativne Europe:

 • Razvoj publike
 • Mobilnost umjetnosti i umjetničkih djela (rezidencija, predstava, izložaba, itd.)
 • Novi poslovni modeli
 • Kulturna baština

B) S druge strane, tražimo partnere da surađuju u našem projektu.

Opći ciljevi: jačanje kulturne baštine u odnosu na savremeno stvaralaštvo, promicanje mobilnosti među europskim umjetnicima i stručnjacima kulture, razvoj novih publika, kao i poslovni modeli za savremene umjetničke galerije i kulturne organizacije.

Jedan od glavnih ciljeva projekta je podizanje svijesti o trenutnim tačkama susreta između europske kulturne baštine i savremene umjetnosti. U okviru ovog usredotočit ćemo se na uspostavljenu fluktuaciju kulturne ponude između periferije i grada kako bi se stvorili novi odnosi između njih. Galerija Max Estrella potaknut će intervencije umjetnika u onim perifernim područjima koja će ojačati tu prethodnu ideju. Na taj način, njihova mobilnost bit će jedan od glavnih ciljeva projekta koji podupire stanare umjetnika iz njihovih ateljea. Razmjena umjetnika i stručnjaka kroz ovu mrežu teritorija olakšat će pristup suvremenom stvaranju u područjima gdje su kulturne i rekreativne aktivnosti vezane uz savremenu umjetničku praksu manje dostupne, koristeći se participativnom umjetničkom praksom inspiriranom tradicijom i znanjem koja nestaje danas, umjetnici u radionicama i obrazovnim aktivnostima u onim područjima gdje će intervenirati. Ishodi koje tražimo kroz ovaj projekt su integracija onih praksi u trenutnoj radnoj strukturi privatne galerije umjetnosti kao i inicijative istraživanja zaštite oblika nematerijalne kulturne baštine kroz suvremenu umjetničku praksu. Neobuhvatan popis faza projekta mogao bi biti sljedeći:

 • Izrada interaktivne mape koja okuplja mjesta i proslave gdje se održavaju umjetnički projekti
 • Rezidencije i razvoj umjetničkih projekata na licu mjesta
 • Dokumentarni film umjetničkih intervencija
 • Javno prikazivanje rezultata u svakoj od zemalja sudionica
 • Analiza, razmjena i dobre prakse za nove poslovne modele za umjetničke galerije i druge kulturne centre
 • Ostale unutarnje i vanjske aktivnosti za razvoj publike Max Estrella već je u julu 2017. razvio sličan projekt na El Escorialu (Španjolska).

Tražimo partnere iz: Historijskih gradova, umjetničkih galerija, kulturnih fondova i centara smještenih na područjima bogate kulturne baštine

Profil: VODITELJI ILI PARTNERI. Max Estrella je otvoren za članstvo u sličnim projektima.

Također, tražimo partnere za početak i razvoj međunarodne razmjene participativnih umjetničkih projekata i izložbi koje će se odvijati u javnom prostoru i uglavnom u područjima gdje su kulturne i rekreativne aktivnosti vezane uz savremenu umjetničku praksu manje dostupne. Kulturna organizacija, Umjetnost / likovna umjetnost, Vijeća za kulturu u javnim ustanovama.

me-web


(EN)

Name: Art Gallery “Galería Max Estrella “ (Ave del Arte S.L)

Short description: Max Estrella is working since its creation on the promotion of young artists, paying special attention to Spanish and Latin American creators. A curiosity for the issues art of the last decades is confronting has led the gallery to take interest in all disciplines and genres. Max Estrella looks for a balance between exhibitions by well-known and emergent artists. Through the last 23 years, the gallery has organized more than 130 exhibitions in its space, creating an international collector network. As the gallery works on the representation of its artists, it maintains a permanent collaboration with museums and institutions all over the world.
Max Estrella is pursuing the development of a new model of the art gallery, working not only within the white cube walls but outdoors as well, engaging new agents and reaching new audiences. This way, a new initiative in parallel with the existing institution is being developed. The gallery will start promoting projects whose production and reproduction methods are based on social exchange, unfolding new possibilities of expression, analysis, cooperation and commitment known as extradisciplinary investigations ( a term created by the art critic Brian Holmes), increasingly present in current artistic practices.

Following this aspiration, in 2017, Max Estrella organized a public exhibition at the village of San Lorenzo de El Escorial - a municipality 45 km from Madrid, declared a UNESCO World Heritage Site for its monuments and history. It is in El Escorial Monastery where the collection of the Museo del Prado begun. Under this idea of collecting and patronage and in association with the City Hall, renowned contemporary artists were invited to intervene in plazas, gardens and patios with works specifically created for the occasion. More info on this initiative is available at:
http://www.maxestrella.com/exhibition/el_escorial_para_los_artistas_.html

After this positive experience Max Estrella wants to develop the project with a European dimension, this time willing to support creative forms that will be adapted to a different context than the one of the gallery and at the same time they are projects that are hardly ever included in the current art market dynamics. This reflection has led us to identify the following strengths and assets of our gallery’s structure to participate in an international project:

 • Experience and know-how in maintaining contact with the main agents of the contemporary art sector, at national and international level
 • Capacity to detect market trends and new contemporary art practices
 • Organizational agility to adapt to sector challenges and needs
 • Good number of artists represented by the gallery who work following our curatorial guidelines while developing their careers

Contact details: 

http://www.maxestrella.com/
europacreativa@maxestrella.com

Project

Field(s): Visual Arts, Culture and Development, Performing Arts 

Description

A) We are willing to cooperate as partners in any projects related with some of the following Creative Europe programme priorities:

 • Audience development
 • Mobility of arts and artworks (residences, performances, exhibits, etc)
 • New business models
 • Cultural heritage

B) On the other hand, we are looking for partners to cooperate in our project (small scale). Overall objectives: to enhance Cultural Heritage in relation to contemporary creation, to promote mobility among European artists and culture professionals, developing new audiences as well as business models for contemporary art galleries and cultural organizations.

One of the main objectives of the project is to raise awareness of current meeting points between Europe’s cultural heritage and contemporary art.Within this framework, we will focus on the established cultural offer flux between the periphery and the city in order to generate new relations among them. Max Estrella gallery will foster interventions by artists in those peripheral areas reinforcing this previous idea. This way, their mobility will be one of the main objectives of the project supporting artists residences out of their ateliers. The exchange of artists and professionals through this network of territories will facilitate the access to contemporary creation in areas where culture or leisure activities related to contemporary art practices are less accessible, using participatory art practices inspired by traditions and knowledge disappearing nowadays, as well as involving the artists in workshops and educational activities in those areas where they will intervene. The outcomes we are seeking through this project are the integration of those practices in the current working structure of the private art gallery as well as the research initiation on the protection of intangible cultural heritage forms through contemporary art practices. A non-exhaustive list of the project stages could be the following:

 • Creation of an interactive map gathering the places and celebrations where the artistic projects take place
 • Residencies and development of art projects in-situ
 • Documentary film of the artistic interventions
 • Public showcase of the results in each of the participating countries
 • Analysis, exchanges and good practices for new business models for art galleries and other cultural centers
 • Other internal and external activities for audience development Max Estrella has already developed a similar project at El Escorial(Spain) on July 2017.

Partners searched

Countries: Historical towns, art galleries, cultural foundations and centres, located in areas with a rich Cultural Heritage

Profile: LEADERS OR PARTNERS. Max Estrella is open to be a member of a similar project that may fit.

We are also looking for partners to start and develop an international exchange of participatory art projects and exhibitions that will take place in the public space and mostly in areas where culture or leisure activities related to contemporary art practices are less accessible. Cultural Organization, Art /Visual arts, Culture councils at public institutions