Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia, Italija - traži partnere (novembar 2017)

fondazione it

Ime: Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia

IT logoKratak opis: Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia je privatna neprofitna institucija koja se bavi soleskom socijalnih usluga i promocijom ekonomskog i kulturnog razvoja u provinciji Pistoja (Toskana). Osnovana je 1992. godine kao spin off iz Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia u cilju odvajanja originalnih filantropskih aktivnosti takve institucije iz bankarskog poslovanja. Fondacija u skladu sa svojim trogodišnjim programom i relevantnim italijanskim zakonima uglavnom posluje u sektorima kao što su umjetnost i kulturno naslijeđe, obrazovanje, dobrobit, lokalni ekonomski razvoj i stambeno zbrinjavanje putem direktnih intervencija ili saradnje sa drugim subjektima, ili finansiranje nezavisnosti treće strane Projekata.

Kontakt informacije:

Giuliana Ciancio mail: giulianaciancio@yahoo.it
Giovanna Crisafulli mail: giovanna@ex-voto.org
web: www.fondazionecrpt.it

Projekt

Rok: Novembar 2017.

Oblasti: Scenske umjetnosti, humanističke i društvene studije, foto / video / novinarstvo, pripovedanje priča, komunikacija.

Opis: "Jednom davno, biće ..." je veliki projekat saradnje u sektoru scenskih umetnosti koji namjerava proizvesti nove umjetničke radove zahvaljujući snažnoj interakciji između umetnika i građana, druge i treće generacije imigranata, preko gradova i država. "Jednom davno, biće..." namjerava stvoriti dijalog unutar grada (a time i među zajednicama koje tamo žive, koje često nemaju značajne kontakte), a potom i saradnju među gradovima Evrope koristeći interdisciplinarni proces koji omogućava stvaranje novih priča.
Basne i bajke su identifikovane kao književni žanr koji će biti usvojen, istraživan, otkriven i prepisan u toku projekta. Priče o starosti su vatra oko koje će se ljudske zajednice okupiti, razgovarati, prevazilaziti strah, prikazati ključne faze njihove historije i pojačati njihove unutrašnje veze. Upotreba arhetipskih i univerzalnih strukturalnih elemenata basnih i bajki će predstavljati polaznu tačku za dijalog u različitim lokalnim zajednicama, a potom i za zajedničko tijelo za razmjenu priča između gradova. Imamo namjeru da se povežemo kao partneri sa: univerzitetima, pozorištima, kulturnim centrima, muzičkim i plesnim grupama i NVO-ima.


Tražimo partnere iz svih zemlja koje imaju pravo učešća na projektima Kreativne Evrope:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/14032017-posoban-
Countries_en.pdf


Profil partnera: Pozorište, muzika, producenti plesača i izvođači, interdisciplinarni kulturni centri, univerziteti, zainteresovani za istraživanje promjena koje se javljaju u našem društvu i u evropskim gradovima (sa posebnim osvrtom na odnose između starih i novih građana) i u stvaranju novih radova koji uključuju iskustva i priče neprofesionalaca.

Partneri koji su trenutno uključeni u projekat: Fondazione Cassa di Risparmio di Pitoia e Pescia (Italy), Teatro Il Funaro (Italy), Associazione Promusica (Italy), Fondazione Fitzcarraldo (Italy), University of Lille 3 (France), University of Granada (Spain), Brothers Forman (Czech Republic), Wilde & Vogel Figurentheater(Germany), Teatrul Ariel (Romania), University of Targu Mures (Romania), Tron Theatre (UK), Vanishing Point Theatre Company (UK)

 


(EN)

Name: Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Short description: The Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Foundation is a private no profit institution that pursue the solescope of social utility and promotion of economic and cultural development in the Province of Pistoia(Tuscany). It has been established in 1992 as a spin off from the Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia aimedto separate the original philanthropic activities of such institution from the banking business. According to its triennial program and the relevant Italian laws, the Foundation mainly operates in sectors such as arts and cultural heritage, education, charity, local economic development and council housing by direct interventions or co-operations with other subjects, or financing of third party’s projects.

Contact details:

Giuliana Ciancio mail: giulianaciancio@yahoo.it
Giovanna Crisafulli mail: giovanna@ex-voto.org
web: www.fondazionecrpt.it

Project

Deadline: November 2017.

Field(s): Performing arts, human and social studies, photo/video/journalism, storytelling, communication.

Description:“Once upon a time, there will be...” is a large-scale cooperation project in the performing arts sector that intends to produce new artistic works thanks to the strong interaction between artists and citizens, second and third generations of immigrants, across cities and countries. “Once upon a time, there will be...” intends to create a dialogue within the city (and therefore among communities living there, that often have not meaningful contacts between them) and, thereafter, a cooperation between cities of Europe using an interdisciplinary process that allows the creation of the new tales. Fables and fairy tales have been identified as the literary genre to be adopted, investigated, divulged and rewritten in the course of the project. For ages tales have been the fire around which human communities have gathered, have spoken, have overcame fear, have depicted crucial phases of their history and reinforced their internal ties. The use of the archetypal and universal structural elements of fables and fairy tales, will constitute the starting point for a dialogue in the different local communities involved and, subsequently, the common ground for the exchange between cities. We are intentioned to involve as partners: Universities, Theatres, Cultural Centers, Music and Dance groups and NGO.

Looking for Partners


Countries: All eligible countries for Creative Europe projects:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/14032017-eligible-
countries_en.pdf

Profile:Theatre, music, dance producers and performers, interdisciplinary cultural centers, universities, interested in investigating the changes occurring in our society and in European cities (focusing in particular on the relationship between old and new citizens) and in producing new works involving experiences and
stories of non professionals.

Partners currently involved in the project are: Fondazione Cassa di Risparmio di Pitoia e Pescia (Italy), Teatro Il Funaro (Italy), Associazione Promusica (Italy), Fondazione Fitzcarraldo (Italy), University of Lille 3 (France), University of Granada (Spain), Brothers Forman (Czech Republic), Wilde & Vogel Figurentheater(Germany), Teatrul Ariel (Romania), University of Targu Mures (Romania), Tron Theatre (UK), Vanishing Point Theatre Company (UK)