Fondacija sv. Marije Albarracina, Španija - traži partnere

logo

Naziv: Fondacija sv. Marije Albarracina

Kratak opis: Fondacija "Santa María de Albarracín" je neprofitna organizacija koja ima za cilj da se Albarracín-u dodjeli, složeno srednjevjekovno nasljeđe, status kulturne orijentacije koji zaslužuje, s obzirom na izvanrednu baštinu i krajolik. Njegov temeljni projekt upravljanja baštinom namjerava promicati dobro planiran i održiv razvoj ovog jedinstvenog grada obnavljanjem i aktiviranjem svoje bogate kulturne baštine. Fondacija "Santa María de Albarracín" osnovana je 1996. godine pod pokroviteljstvom institucija koje čine njezin odbor. Njegovo sjedište nalazi se u staroj biskupskoj palači, prethodno obnovljenoj tokom primijenjenog programa obuke, a njegov glavni cilj je zauzimati i dalje razvijati izvanredne rezultate dobivene prethodnim projektima stručnih škola.


Posebno vrijedi spomenuti sljedeće zakonske odredbe:

  • Socijalni, kulturni i ekonomski razvoj regije
  • Restauriranje, očuvanje i upravljanje kulturnom baštinom
  • Promicanje i jačanje kulturne i historijske baštine
  • Razvoj različitih kulturnih i obrazovnih aktivnosti
  • Stvaranje novih sredstava suradnje između različitih entiteta

Kontakt podaci:

lgasconherrero@dpteruel.es

Projekt

Oblasti: ARHITEKTONSKA RESTAURACIJA I AKTIVNOSTI VEZANE ZA NAMJEŠTAJ, ODJEĆA, KNJIGE ...

Opis: https://fundacionsantamariadealbarracin.com/en/

Naš je interes da se usredotočimo na obnovu baštine. Imamo puno iskustva u ovom tipu treninga, sada želimo ići dalje i održavati stručne prakse u Albarracinu, u fazi upravljanja restauracijom baštine i samim procesom obnove.

Tražimo partnere iz bilo koje države ili regije.

Profil partnera: npr. Muzej, Kulturni centar, Univerziteti, Kompanije... ili određeni know-how/iskustvo...

web

(EN)

Name: Saint Mary of Albarracin Foundation

Short description: The Santa María de Albarracín Foundation is a non-profit organization aiming at granting Albarracín, a complex medieval heritage site, the cultural landmark status it deserves, given its extraordinary heritage and scenery. Its ground-breaking heritage management project intends to promote the well-planned, ustainable development of this unique town by restoring and reactivating its rich cultural heritage. The Santa María de Albarracín Foundation was set up in 1996 under the sponsorship of the institutions that make up its Board. Its headquarters are located at the old Episcopal Palace, previously renovated during an applied training programme, and its main goal is to take up and further develop the outstanding results obtained by prior vocational school projects.


The following goals are especially worth mentioning among its statutory guidelines:

  • Social, cultural and economic development of the region
  • Restoration, preservation and management of cultural heritage
  • Promotion and boosting of its cultural and historical legacy
  • Development of different cultural and educational activities
  • Creation of new means of collaboration between different entities

Contact details:

lgasconherrero@dpteruel.es

Project

Field(s): ARCHITECTURAL RESTORATION AND FURNITURE ASSETS, CLOTHES, BOOKS…

Description: https://fundacionsantamariadealbarracin.com/en/

Our interest is to focus on restoring heritage. We have a long background on this type of training, now we want to go further and hold professional internships in Albarracin, in the stage of managing of restoring heritage and the process of restoration itself.

Partners searched

Countries: Any country or region
Profile: e.g. Museum, Cultural Centre, University, company… or a specific know-how/experience…