FILAF, Francuska - traži partnere (novembar 2017)

FILAF

Naziv: FILAF


Kratak opis: Međunarodni festival umjetničke knjige i filma (Internacionalni festival du Livre d'Art et du Film) ili FILAF, je međunarodni festival o umjetničkim knjigama i filmovima koji se održava godišnje u Perpignanu (južna Francuska) od 2011. godine. Njegov cilj je da promovišeu najbolje umjetničke knjige i filmove koji se proizvodu svake godine u svijetu.

filaf logoKontakt informacije:
Laura Angot : laura@filaf.com

web: http://www.filaf.com/

Projekt

Rok: Novembar 2017.


Oblasti: Federacija koja okuplja sve aktere u lancu umjetničkih knjiga.


Opis projekta:  FILAF godišnje organizuje u Perpignanu (južna Francuska) Internacionalni festival umjetničkih knjiga i film filmova i Sajam umetničkih knjiga FILAF. Sedmo izdanje festivala održano je od 19. do 25. juna 2017. godine. Sajam je održan u posljednja tri dana festivala, od 23. juna do 25. jula 2017. godine. FILAF svojim iskustvom želi da razvije novi evropski projekat: Federacija koja okuplja sve aktere u lancu umjetničkih knjiga. Izdavači, umjetnički centri, muzeji i galerije objavljuju udžbenike i surađuju sa štamparijama, knjigovezacima i grafičkim dizajnerima. Dakle, postoji važno tržište koje nije ujedinjeno. Cilj ove federacije je donošenje kvalitetnih kriterijuma podstičući svoje članove da rade zajedno i razvijaju veću fluidnost između sebe. Takođe ima za cilj da promoviše trilingualizam kako bi razvio evropske interakcije izbegavajući dominantne jezike. Federacija će biti bazirana na internetskoj platformi koja omogućava digitalnu konvergenciju sa rezerviranim prostorom za profesionalce (pristup putem prijave i lozinke). Ova platforma će omogućiti svojim članovima da prenose svoje najave i pozive za projekte, na primjer. Takođe će imati savjetodavnu nadležnost i izdati etiketu koja se daje samo u ekološkim uslovima. Na primjer, samo štampači koji koriste reciklirani papir moći će da dobiju ovu etiketu. Stoga je ekološki-odgovoran pristup učesnika neophodan element za dobijanje etiketiranja od strane federacije.

Tražimo partnere iz sljedećih zemalja:
Zemlje potpisnice:

 • Engleska
 • Njemačka
 • Jedna nordijska zemlja
 • Jedna zemlja istočne Evrope

Zemlje koje nisu potpisnice:

 • Jedna zemlja Magreba
 • Sjedinjene Američke Države


Profil partnera: Strukture iz lanca umjetničkih djela (izdavači, pisci, grafički dizajneri, distributeri, štamparije, itd.) + Strukture iz digitalne riječi (npr: tvorci web aplikacija).
Primjeri:

 • Londonski centar za književne umjetnosti (LCBA),
 • ekvivalent Centra National du Livre (CNL) u Francuskoj
 • Evropske unije štamparija, grafičkih dizajnera ili izdavača, itd.


(EN)


Name: FILAF


Short description: The International Art Book and Film Festival (in French, Festival International du Livre d'Art et du Film) or FILAF, is an international festival about artbooks and films which takes place annually in Perpignan (South of France) since 2011. Its goal is to promote the best books and films about art produced each year in the world.

Contact details:
Laura Angot : laura@filaf.com

web: http://www.filaf.com/

Project

Deadline: November 2017.

Field(s): A federation bringing all the actors from the artbook chain.

Description: FILAF organizes annually in Perpignan (South of France) the International of Art book and Film Festival and FILAF Artbook Fair. The seventh edition of the festival will take place from June 19, to 25,
2017. The fair will be held during the last three days of the festival, from June 23, to 25, 2017. With its experience, FILAF wants to develop a new European project : a federation bringing together all the actors in the art book chain. Publishers, art centers, museums and galleries publish artbooks and work with printers, bookbinders and graphic designers. So there is an important market not federated. The objective of this federation is to bring quality criteria by encouraging its members to work together and develop more fluidity between them. It also aims to promote trilingualism in order to develop European interactions by circumventing the dominant languages. The federation will be based on an internet platform allowing the digital convergence with a reserved area for professionals (access via login and password). This platform will allow its members to broadcast their announcements and calls for projects, for example. It will also have advisory competence and will issue a label only granted under ecological conditions. For example, only printers using recycled paper will be able to obtain this label. The eco-responsible approach of the actors is thus an indispensable element to obtain a labeling by the federation.

Looking for Partners

Countries
Signatory countries :

 • England
 • Germany
 • One Nordic country
 • One country of Eastern Europe

No-signatory countries :

 • One country of Maghreb
 • United States of America

Profile: Structures from the artbook chain (publishers, writers, graphic designers, distributors, printers, etc) + structures from the digital word (ex : web application creator).

Examples :

 • London Centre for Book Arts (LCBA),
 • the equivalent of the Centre National du Livre (CNL) in France
 • European unions of printers, graphic designers or publishers, etc.