"EDUCOMMART", Grčka - traži partnere

logo educommart

Naziv: EDUCOMMART

Kratki opis:

 • Sastajalište kreativnog obrazovanja (neprofitno građansko partnerstvo)
 • za ljude koji žele dati obrazovni i kulturni značaj i,
 • za korporativne organizacije koje svojim djelovanjem žele pridonijeti društvenom i ekonomskom razvoju te u suradnji s našom kompanijom - učestvovati u provedbi obrazovnih programa u tom smislu.
 • osnovana 2016. godine, sa sjedištem u Ateni, Grčka
 • naš tim sastoji se od nastavnika i umjetnika koji traže viziju i metodologiju za kombiniranje umjetničke i obrazovne dimenzije u cjelokupni obrazovni proces.
 • Da bismo postigli svoje ciljeve, oslanjamo se na vrijednosti poput ljubavi, solidarnosti, suradnje i povjerenja. Nastojimo stvoriti prostor za nove strukture i ideje za holistički pristup obrazovanju.
 • Naša je svrha preuzeti upravljanje i provedbu EU i nacionalnih obrazovnih i kulturnih programa i inicijativa vezanih uz cjeloživotno usavršavanje za prava osoba s posebnim potrebama, invaliditetom i općenito ranjivih društvenih skupina i svijesti o društvenim i kulturnim pitanjima i interes za okolinu.

Ja sam moderan kompozitor koji vjeruje u obuku i poučnu ulogu muzike. Moje kompozicije za solo instrumente, horse i orkestralne ansamble nadahnute su grčkom historijom i mitologijom kao suvremenim društveno-političkim pitanjima. Stoga, kao umjetnički direktor educommart, tražim kontakt i poznanstvo javnosti svih dobi s umjetnošću i naglašavam važnost i vrijednost koju ima cjelokupni trening i obrazovni proces.

Radio sam od 2003. godine do danas, sada imam položaj dirigenta u općini Kifissia s orkestrima u Grčkoj i Njemačkoj. Moji su radovi predstavljeni i nastavljaju se predstavljati u koncertnim dvoranama i važnim kulturnim građevinama kao što su muzej, MARTa Herford, u Njemačkoj i Atenskoj muzičkoj dvorani. Na istim imam dugogodišnje iskustvo kao profesor muzike u privatnom i javnom sektoru.

Kontakt podaci:

Konstantinos Stefanou, kompozitor, umjetnički redatelj, muzičar

k.stefanou@educommart.org

Projekt


Oblasti:Muzika, Kulturna baština, Interdisciplinarnost, Mladi, Pedagogija

Tražimo partnere iz sljedećih zemalja: Europska unija, zemlje istočnog partnerstva

Profil partnera: Članstvo u EU, Kulturni centar, neprofitno građansko partnerstvo, grčki kompozitori, učitelj muzike

Ostalo:

Područja djelovanja:

 • muzičar
 • muzički ansambl
 • orkestar za suradnju, prezentaciju i posredovanje kommpozicija, kompozitora i muzičkih festivala
 • Prezentacija suvremene muzike
 • Projekti s umjetnicima iz pozorišta, slikarstva, plesa, umjetnosti, itd. za razvoj novih projekata, izgradnju događaja,
 • istraživanja na području muzičog obrazovanja u elementima tradicionalne muzike

Muzika, od početka ljudskog postojanja, prati i pomaže da čovjek komunicira sa svojom okolinom i njeguje dušu svijeta. U tom kontekstu, tražimo primjenu suvremenih obrazovnih programa za promociju muzike, kao globalnog jezika. Cilj nam je informirati pogodnosti koje donosi neko ko se bavi muzikom na društvenoj, psihološkoj, obrazovnoj i komunikativnoj razini. Želimo pronaći što više umjetnika iz cijelog svijeta, stvoriti novi projekt i dovesti ih u kontakt s javnošću kako bi se dizajnirali novi domovi i olakšali pristup umjetničkim platformama. Zainteresirani smo za predstavljanje novih kompozicija / projekata kao i istraživanje tradicionalne muzike iz svakog grada, istraživanje morfologije, instrumenata i tradicija te proučavanje zajedničkih muzičkih činioca.

educommart


(EN)

Name: EDUCOMMART

Short description:

 • Meeting Point of Creative Education (Non-Profit Civil Partnership)
 • for people who have a desire to give an educational and cultural meaning and,

 • for corporate organizations that aim, through their action, to contribute to social and economic development and in cooperation with our company-to participate in the implementation of education programs, towards this direction.
 • established in 2016, based in Athens, Greece
 • our team consists of teachers and artists who seek a vision and methodology to combine artistic and educational dimension to the overall educational process.
 • To achieve our goals, we rely on values such us charity, solidarity, co-operation and confidence. We seek to create space for new structures and ideas for a holistic approach to education.
 • Our purpose is to take over the management and the implementation of EU and national education and cultural programs and initiatives, related to lifelong training for rights of people with special needs, disabilities and in general of vulnerable social groups and awareness of social, cultural issues and environmental interest.

I'm a modern composer who believes in training and instructive role of music. My compositions for solo instruments, choral and orchestral ensembles, they are inspired by Greek history and mythology as the contemporary social-political issues. Therefore as art director of educommart, I seek the contact and the acquaintance of the public of all ages to art and highlighting the importance and the value that the overall training and educational process.

I have worked since 2003 until today, who now holds the position of conductor in Kifissia municipality with orchestras in Greece and Germany. My works have been presented and continue to present, in concert halls and important cultural sites such as the museum,|MARTa Herford, in Germany and Athens Music Hall. At the same time, I have many years of experience as a professor of music in the private and public sectors.

Contact details:

Konstantinos Stefanou, Composer, Art Director, Musician

k.stefanou@educommart.org

Project

Field(s): Music, Cultural Heritage, Interdisciplinary, Youth, Pedagogy

Partners searched

Countries: European Union, Eastern Partnership Countries

Profile: EU-Membership, Cultural Centre, Non-Profit Civil Partnership, Greek Composer, Music-Teacher

Other

Areas of activity:

 • musician
 • music ensembles
 • orchestra for a collaboration, presentation and mediation of compositions, composers and musicians festivals
 • Presentation of contemporary music
 • Projects with artists from theatre, painting, dance, art etc.
 • for the development of new projects, building events
 • research in the field of music education in elements of traditional music

The music, from the beginning of human appearance, accompany him and help him to communicate with his environment and cultivate the soul of the world. In this context, we seek through the application of modern educational programs to promote the music, which is the global language. We aim to inform the benefits derived by someone who deals with music in social, psychological, educational and communicative level. We want to bring as many artists from around the world, to create a new project, and bring them into contact with the general public in order to design new homes and creating easier access to artistic platforms. We are interested in the presentation of new compositions/ projects as well as the research of traditional music from each city, the research on morphology, instruments and traditions and the study of common musical factors.