CUMEDIAE, Španija - traži partnere (Novembar 2017)

cumedia-logo

Naziv: CUMEDIAE - Agencija za kulturu i medije Europe

Kratak opis: CUMEDIAE (agencija za kulturu i medije Europe), je neprofitna agencija sa sjedištem u Bruxellesu koja podupire suradnju u kulturi i kreativnim industrijama u Europi i inozemstvu. CUMEDIAE surađuje na pružanju potrebne podrške za projekte i inicijative koje povećavaju utjecaj kreativnih industrija kao način stvaranja radnih mjesta i stvaranja društvenog i ekonomskog rasta. Vode nas ciljevi UNESCO-ove konvencije o kulturnoj raznolikosti iz 2005. godine.

Kontakt podaci:

Rosa Juanco
rjuanco@culture-media.eu
CUMEDIAE
info@culture-media.eu
www.culture-media.eu

Projekt

Oblasti: baština, fotografija, virtualna / povećana stvarnost

Opis: Ovaj projekt ima za cilj stvoriti priliku za razotkrivanje urbanih otisaka jevrejske kulturne baštine i dati europskim građanima priliku da ih otkriju. Kombinira fokus oko jevrejse baštine i njezinih tragova u europskom urbanom krajoliku, uz umjetničku fotografiju i upotrebu virtualne / povećane stvarnosti.

Tražimo partner iz slijedećih država:

 1. Države članice EU i prekomorske zemlje i teritorije koje ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u Programu sukladno članku 58. Odluke Vijeća 2001/822 / EZ2;
 2. Zemlje pristupnice, države kandidatkinje i potencijalni kandidati koji koriste predpristupnu strategiju, u skladu s općim načelima i općim uvjetima za sudjelovanje tih zemalja u programima Unije uspostavljenima u okvirnim sporazumima, odluke Vijeća o pridruživanju ili sličnim ugovorima;
 3. Zemlje EFTA koje su stranke Sporazuma o EEA-u, u skladu s odredbama Sporazuma o EGP-u;
 4. Švicarska konfederacija, na temelju bilateralnog sporazuma koji se sklapa s tom zemljom;
 5. Zemlje koje pokriva europska politika susjedstva u skladu s postupcima definiranim tim zemljama nakon okvira koji predviđaju njihovo sudjelovanje u programima EU.

Profil partnera:

 • Organizacije u oblasti jevrejske kulture i baštine i gradske baštine
 • Organizacije u oblasti muzeologije, izložbi i likovne umjetnosti
 • Organizacije u oblasti tehnologije i razvoja aplikacija, s naglaskom na povećanu / virtualnu stvarnost

cumedia_web
(EN)

Name: CUMEDIAE - Culture & Media Agency Europe

Short description: CUMEDIAE (Culture & Media Agency Europe), is a Brussels based non-profit agency supporting collaboration in Culture and the Creative Industries in Europe and Beyond. CUMEDIAE collaborates to provide needed support for projects and initiatives that increase the impact of the creative industries as a way to create jobs and generate social and economic growth. We are guided by the objectives of the 2005 UNESCO convention on Cultural Diversity.

Contact details:

Rosa Juanco
rjuanco@culture-media.eu
CUMEDIAE
info@culture-media.eu
www.culture-media.eu

Project

Field(s): Heritage, Photography, Virtual/Augmented Reality

Description: This project aims to create an opportunity to unearth the urban imprints of Jewish cultural heritage and to give to the European citizens the opportunity to discover them. It combines a focus around Jewish heritage and its traces in the European urban landscape, with artistic photography and the use of virtual/augmented reality.

Partners searched

Countries:

 1. The EU Member States and overseas countries and territories which are eligible to participate in the Programme pursuant to Article 58 of Council Decision 2001/822/EC2 ;
 2. Acceding countries, candidate countries and potential candidates benefiting from a pre-accession strategy, in accordance with the general principles and general terms and conditions for the participation of those countries in Union programmes established in the respective Framework Agreements, Association Council Decisions or similar agreements;
 3. EFTA countries which are parties to the Agreement on the EEA, in accordance with the provisions of the EEA Agreement;
 4. The Swiss Confederation, on the basis of a bilateral agreement to be concluded with that country;
 5. Countries covered by the European Neighbourhood Policy in accordance with the procedures defined with those countries following the framework agreements providing for their participation in EU programmes.

Profile:

 • Organizations in the field of Jewish culture and heritage and urban heritage
 • Organizations in the field of museology, exhibitions and visual art
 • Organizations in the field of technology and app development, with a focus on augmented/virtual reality