Centar za kulturu i obrazovanje Božidarat, Srbija - traži partnere (Novembar 2017)

bozidarac-logo

Naziv: Centar za kulturu i obrazovanje Božidarac

Kratki opis: Centar za kulturu i obrazovanje Božidarac - 1947. je javna ustanova koju je osnovala gradska općina grada Beograda.

Kontakt podaci:

Web: www.bozidarac.rs
Adresa: Radoslava Grujica br. 3, Beograd
E-mail: office@bozidarac.rs, Vladimir Kljajić

Projekt

Oblasti: Interdisciplinarno / Kulturno upravljanje / Cjeloživotno učenje / Kreativne industrije

Opis: Željeli bismo biti partner na projektu koji bi mogao uključivati Lifelong (cjeloživotno) učenje u svojim aktivnostima. Mi smo lokalna obrazovna i kulturna institucija koju je osnovala gradska općina grada Beograda. Što se tiče obrazovanja odraslih, nudimo niz kurseva kao što su krojenje i šivanje, kursevi ljepote (kozmetički, pedikersko-manikurski, frizerski, make up, itd.), te jezični, kursevi računala. Naša je ideja razviti nove kurseve, tako da učenici mogu imati priliku da ažuriraju i razviju svoje znanje i vještine za kreativne industrije. Osim toga, želimo se uključiti u projekt čiji je cilj razvoj publike. Nadalje, s izgradnjom kapaciteta mogli bismo osigurati nove kurseve koji se odnose na osnaživanje drugih kulturnih centara u Beogradu. Što se tiče kulturnih aktivnosti u kojima imamo iskustva, tu su i likovne izložbe, rock koncerti, čitanja, razne vrste radionica, mali festivali, a od ove godine također se nalazi i studentsko pozorište. Imamo galeriju i koncertnu dvoranu, kao i profesionalne učionice koje su namijenjene za gore navedene kurseve.

Tražite partnere iz bilo koje države koja ima pravo učešća na konkursima Kreativne Evrope.

Profil partnera: Organizacije koje imaju iskustva s programom Creative Europe.


(EN)

Name: Center for Culture and Education Bozidarac

Short description: Center for Culture and Education Bozidarac – 1947 is public institution founded by an urban municipality of the city of Belgrade.

Contact details:

Web: www.bozidarac.rs
Address: Radoslava Grujica No 3, Belgrade
Email: office@bozidarac.rs, Vladimir Kljajić

bozidarac-pic

Project

Field(s): Interdisciplinary/ Cultural management/ Lifelong learning/ Creative industries

Description: We would like to be a partner on a project which could include Lifelong learning in its activities. We are a local educational and cultural institution founded by an urban municipality of the city of Belgrade. In regards to adult education, we provide a variety of courses such as tailoring and sewing, beauty courses (cosmetics, pedicure-manicure, hairdressing, makeup, etc.) language courses, and basic computer classes. Our idea is to develop new courses so students can have an opportunity to update and develop their knowledge and skills for creative industries. In addition, we want to get involved in a project whose objective is audience development. Furthermore, with our capacity building, we could provide new courses relating to the empowerment of other cultural centers in Belgrade. Regarding cultural activities in which we have experiences, there are art exhibitions, rock concerts, readings, different sorts of workshops, small festivals and, starting this year, we also house a student theater. We have a gallery and concert hall, as well as professional classrooms that are designed for above-mentioned courses.

Looking for Partners

Countries: All eligible countries

Profile: Organizations that have experience with the Creative Europe programme.