Brătianu Kulturni centar, Rumunija - traži partnere (novembar 2017)

bratianu

Naziv: Brătianu Kulturni centar

Kratak opis: Kulturni centar Brătianu je javna ustanova osnovana 1993. godine. U svojoj vili rođena je i živjela najvažnija porodica rumunskih političara - prava civilna dinastija.
Porodična rezidencija i domaćinstvo Brătianu su historijski spomenici rumunske kulture i civilizacija. Naši ciljevi su: promovisanje historijske i arhitektonske cjeline; Razvijanje sopstvenog programa kulturnih aktivnosti; Saradnja ​​sa lokalnim, nacionalnim i međunarodnim institucijama. Naše glavne aktivnosti imaju za cilj da doprinesu naučnom i umjetničkom obrazovanju javnosti kroz specifične programe: podršku mladim istraživačima i vrijednim umjetnicima; Izradu i objavljivanje studija, publikacija i dokumentarnih filmova; Saradnje sa Ministarstvom prosvjete, istraživanja mladih, sa fondacijama, univerzitetima u zemlji i inostranstvu, kako bi se predstavile i promovisale vrijednosti rumunske kulture i civilizacije, kao i zajedničke evropske vrijednosti. Za evropski projekat saradnje imamo relevantnu stručnost i želimo da učestvujemo u aktivnostima koje se tiču: kampova rukotvorina, kampova skulptura, domaćih naučnih skupova, izložbi, rezbarenja drveta, pravljenje lutaka u narodnim nošnjama, kreativnih radionica. Za realizaciju ovih aktivnosti nudimo i smještaj i ugostiteljske usluge.

Kontakt informacije:

(Ms.) Simona Şerban, stručni inspektor
e-mail: simona.serban63@yahoo.com
tel: +40248/266703; +40740290005 (mobile)

Projekt

Oblasti: Kulturno naslijeđe

Opis projekta: Željeli bismo biti partneri u projektu suradnje koji je usmjeren na jednu ili više gore opisanih tema / aktivnosti (kampovi rukotvorina, kampovi skulptura, održavanje znanstvenih skupova, izložbe, rezbarenje drveta, pravljenje lutki u tradicionalnim nošnjama, kreativne radionice).


Tražimo partnere iz bilo koje zemlje koja ima pravo učešća na projektima Kreativne Evrope.

Profil partnera: Sve vrste organizacija i javnih kulturnih institucija, muzeji, Kulturni centari, itd.

 

(EN)

Name: Brătianu Cultural Centre

Short description: Brătianu Cultural Centre is a public institution set up in 1993. In its mansion, the most important family of Romanian politicians was born and lived – a true civil dynasty. The Brătianu family residence and household are historical monuments of Romanian culture and civilization. Our objectives are: to promote the historical and architectural ensemble; to develop our own programme of cultural activities; to
cooperate with local, national and international institutions. Our main activities aim to contribute to the scientific and artistic education of the public through specific programmes: support to young researchers and valuable artists; development and publishing of studies, publications and documentaries; collaborations with the Ministry of Education, Research and Youth, with foundations, universities in the country and abroad in order to present and promote Romanian culture and civilization values, as well as the common European values. For a European cooperation project we have relevant expertise and would like to participate in activities concerning: handicraft camps, sculpture camps, hosting scientific conferences, exhibitions, wood
carving, creating dolls in traditional costumes, creative workshops. For the implementation of these activities we can also offer our accommodation space and catering services.

Contact details

(Ms.) Simona Şerban, specialist inspector
e-mail: simona.serban63@yahoo.com
tel: +40248/266703; +40740290005 (mobile)

Project

Field(s): Cultural heritage

Description:We would like to be partners in a cooperation project focused on one or several of the themes/activities described above (handicraft camps, sculpture camps, hosting scientific conferences, exhibitions, wood carving, creating dolls in traditional costumes, creative workshops).

Partners searched


Countries: All eligible countries


Profile: All types of organizations and public cultural institutions, museums, cultural centers etc.