Asocijacija historijskih gradova Slovenije, Slovenija - traži partnere (Novembar 2017)

  Naziv i država: Asocijacija historijskih gradova Slovenije, Slovenija


Rok: 22 Novembar 2017


Kratki opis: Asocijacija historijskih gradova Slovenije je neprofitna organizacija osnovana 1993. godine od strane tri osnivača - historijskih gradova, opština Piran, Ptuj i Škofja Loka. Danas udruženje ima 12 gradova članova koji predstavljaju sve glavne slovenačke historijske gradove izvan Ljubljane. Svi zaposleni u Udruženju rade na projektima. Glavni cilj Udruženja je da zajedno sarađuju u promociji naslijeđa, predstavljaju specifične potrebe i interese i podstiču novi život u historijskim gradovima Slovenije. Tokom ovih godina Udruženje je iniciralo dobro posjećeni srednjovjekovni događaj koji se odvijao u svim gradovima (npr. The Venera Trail), organizovao seminare i razvijao turistički proizvod "Istorijski gradovi Slovenije". U posljednje vrijeme učestvuje u nekoliko projekata finansiranih od strane EU kao partnera ili izvršioc usluga. Član je Evropskog udruženja historijskih gradova i regiona.

kreativna evropa

Kontakt informacije:

www.zgodovinska-mesta.si, info@zgodovinska-mesta.si
Mateja Hafner Dolenc, generalni sekretar, mateja.hafner@siol.net
Tel : 00386 41 762 741

Predloženi projekat Kreativne Evrope

Oblasti: kulturno naslijeđe, umjetnost,

Opis:

Pozadina ideje

Historijski gradovi su tokom historije bili mjesto života i živopisnih događaja. Trgovi i ulice najčešće su jedino i glavno mjesto gdje se svakodnevno živi i rad, gdje je posao napravljen, gdje su se generacije građana družile, tračale, zabavljale. Mreže gradova i vreve bile su sveobuhvatne. Danas gradske ulice i naslijeđe zadržavaju bogatstvo prošlosti i izazivaju različita osećanja, uspomene, harmonije, priče .. kada se današnje generacije šetaju ili piju kafu u historijskom kafe centru. Iako se ulični život promjenio, ljepota historijskih centara je beskonačna. Predloženi projekat namjerava povezati prošlost i sadašnjost i pogledati izvan nje u budućnost. Željeli bismo napraviti "Europski festival odabranih postojećih lokalnih događaja o kvaliteti traženja partnera koji se odvijaju u historijskim lokalitetima (po mogućnosti historijskim gradovima)", dodajući im novu svježu dimenziju. Koristeći herojske legende, priče iz dvoraca i utvrda, historijski događaji kao "leitmotiv" (moto-temu), želimo nadahnuti (mlade) umjetnike; i talente da se interesuju za tumačenje, izražavanje i komuniciranje prošlosti novim posjetiteljima. Historijski gradski centri, najčešće zaštićeni kao kulturna baština, postat će scena za novu umjetničku energiju (po mogućnosti) mladih umjetnika iz različitih europskih zemalja i različitih umjetničkih disciplina: suvremeni ples, vizualne kreativne umjetnosti (slikari, skulptori,...), muzike, fotografije, multimedije i filma. Paralelno je moguće organizirati radionice, razgovore ili samo neformalna večer okupljanja umjetnika i publike u manjem ambijentu (građani historijskog grada). Uspostavit će zajedničko festivalsko brendiranje i ko-marketing između historijskih gradova koji sudjeluju. Jedinstveni događaji i radionice rezultirat će "digitalnom izložbom" predstavljenom kao zajednički događaj na kraju projekta.

Cilj: privlačenje netradicionalnih sadržaja umjetnosti i nove publike na historijskim mjestima; promicanje neotkrivenih historijskih gradova / kao mjesta za inovacije, kreativnost i različita umjetnička događanja; pružaju nove mogućnosti učenja za mlade umjetnike.

Ključne aktivnosti:
- Festival i oncept jednog događaja i dizajn marke (septembar - decembar2018.)
- Promocija ideja među mladim talentovanim umjetnicima u gradovima / zemljama sudionicama (decembar 2018. - mart 2019.)
- Zajednička promotivna akcija festivala (mart 2019. - oktobar 2019.)
- provođenje pojedinačnih događaja i paralelnih radionica (april 2019. - novembar 2019.)
- Zajednički konačni događaj - "digitalna izložba" (novembar-decembar 2019)


Tražimo partnere iz sliejdećih zemalja:Francuske, Češke, Rumunjske, Norveške, Finske

Partnerstvo: Početnu ideju predstavlja "Udruženje historijskih gradova Slovenije". Tražimo historijske gradove ili njihove partnere nacionalnih / regionalnih udruženja, nevladinih organizacija ili drugih organizatora sličnih događaja u 4 različite europske zemlje. Potencijalni partneri već moraju organizirati tradicionalni i dobro uspostavljeni lokalni događaj koji je ambiciozan otvoriti dati priliku međunarodnim umjetnicima koji žele modernizirati događaj i hrabri ih za promicanje "neograničene" kreativnosti. Svaki zainteresirani partner nam šalje a.s.a.p. ili najkasnije do 15. septembra kratke informacije o njihovom kapacitetu (zaposlenika, prometa), iskustavu (provedenim projekatima) i postojećim događajima (aktualna tema, datum izvedbe) koji će biti uključeni u projekt.

 

(EN)


Name and country: Association of historic Towns of Slovenia, Slovenia


Deadline: 22 November 2017


Short description: The Association of Historical Towns of Slovenia is a non-profit organization established in 1993 by three founding members - historic cities - Municipalities of Piran, Ptuj and Škofja Loka. Today the association has got 12 member towns which represent all major Slovene historic towns outside Ljubljana. All employments in the Association are project based. The main aim of the Association is to work together in promoting the heritage, represent the specific needs and interests and encouraging the new life in historic towns of Slovenia. During these years the Associationm has initiated an well visited medieval event running transitionally across all member towns (e.g. The Venera Trail) , organizing of seminars and developed a tourist product Historic Towns of Slovenia". Lately it has participate in several EU funded projects as partner or service provider. It is a member of European association of historic Towns and Regions.

Contact details:www.zgodovinska-mesta.si, info@zgodovinska-mesta.si
Mateja Hafner Dolenc, general secretary, mateja.hafner@siol.net
Tel : 00386 41 762 741

Proposed Creative Europe project

Field(s): Cultural Heritage, Art,

Description:

The background of the idea

Historic cities have throughout history been a place of life and vivid events. Squares and streets were most often a single and main place where everyday life and work took place, where business was made, where generations of citizens socialized, gossip, party. Towns’ hustle and bustle were all-round. Nowadays towns streets and heritage hold the richness of the past and provoke different feelings, memories, harmonies, stories.. when today's generations stroll around or having coffee in the historic center café. Although the street life changed the beauty of the historic centres is infinitive.
The proposed project intends to link past and present and looks beyond to the future. We would like to create a "European wide festival of a selected existing Partner search quality local events taking place in historic sites (preferably historic towns)" but adding them a new fresh dimension. By using the heroic legends, stories from castles and manors, historic events as a "leitmotiv" (moto-theme) we would like to inspire (young) artists' and talents to interpret, express and communicate the past to new visitors. The historic town centres, most often protected as cultural heritage, shall become a scene for new artistic energy of (preferably) young artists from different European countries and different art disciplines: contemporary dance, visual creative arts (painters, sculptures.), music, photography, multimedia and film. In parallel, it is possible to organise side events such as workshops, talks or just an informal gathering evening between artists and audiences in a smaller ambient (citizens of the historic town). There shall be a joint festival branding and co-marketing established between participating historic towns. The single events and workshops results in a "digital exhibition" presented as a common event at the end of the project.


Objective: bringing untraditional art contents and new audiences in historic sites; promoting undiscovered historic cities/sites as a venue for innovation, creativity and different art events; provide new learning opportunities for young artists.

Key activities:
- Festival and single event concept and brand design (September - December 2018)
- Promotion of the idea among young talented artists in participating cities/countries (December 2018-March 2019)
- Common promotional actions of the 'festival' ( March 2019- October 2019)
- Implementing single events and parallel workshops (April 2019 – November 2019)
- Common final event - "digital exhibition" (November – December 2019)


Partners searched: Countries France, Czech, Romania, Norway, Finland

Partnership: The initial idea is presented by Association of Historic Cites of Slovenia. We are looking for partner historic cities or their national/regional associations, NGOs or other organizers of similar events in 4 different European countries. Potential partners shall already organize a traditional and well established local event which has ambitious to open to international artists, keen on modernizing the event and brave to promote "unlimited" creativity. Each interested partner shall send us a.s.a.p. or latest by 15th September a short information on their capacities (employees, turnover), experiences (projects implemented) and existing event (current topic, date of performance) to be included in the project.