"Angels Post Service" iz Ukrajine - traži partnere, novembar 2017

APS


Ime: Angels Post Service


Rok: 27. novembar 2017


Kratak opis: Međunarodna romantična i kulturna pošta


Kontaktni detalji:
http://facebook.com/angelspostservice
http://facebook.com/angelspost2017
Klym Shabalin, Iegeniia Stavytska
+ 38 050 055 26 18
skype: mybiz.pl
email : angelspostservice@gmail.com

Projekat

Oblasti: Naslijeđe, kulturna tradicija, rasadnici, poštanske usluge

ukrajina

Opis: Kulturna razmjena između evropskih i ukrajinskih starijih žena, naročito u domovima za njegu - naši anđeli, bake, koji održavaju vezu između generacija, čuvaju i prenose nacionalne tradicije tradicionalnim ručnim radom.

Tražimo partnere iz slijedećih zemalja: Island, Finska, Belgija, Holandija, Irska, Francuska, Slovenija, Hrvatska, Španija, Portugal, Švedska, Poljska, Italija

Profil: Javne organizacije za starije ljude, fondovi, naslijeđe, starački domovi, lokalni zanatski muzeji, kulturni zanatski festivali, poštanske usluge

Ostalo: Traženje lokalnih partnera, zainteresovanih za uključivanje starijih ljudi iz zajednica i lokalnih raseljenih kuća, koji drže nacionalne tradicije - u međunarodnu kulturnu razmjenu sa Ukrajinom.

(EN)


Name: Angels Post Service


Deadline: 27th of November 2017


Short description: International Romantic & Cultural Post Service


Contact details:
http://facebook.com/angelspostservice
http://facebook.com/angelspost2017
Klym Shabalin, Iegeniia Stavytska
+ 38 050 055 26 18​​​​​​​
skype: mybiz.pl
email: angelspostservice@gmail.com

Project


Field(s): Heritage, cultural traditions, nursery homes, postal services

Description: A cultural exchange between European & Ukrainian elderly women, especially in nursery homes - our angels, grandmas, who keep a connection between generations, preserve and transfer national traditions by making traditional handcrafting.

Partners searched: Countries Iceland, Finland, Belgium, Netherlands, Ireland, France, Slovenia, Croatia, Spain, Portugal, Sweden, Poland, Italy

Profile: Public organizations for elderly people, Funds, Heritage centers, Nursery homes for elderly people, local handcraft museums, cultural handcraft festivals, Postal Services

Other
Looking for local partners, interested in involving elderly people from communities & local nursery homes, who keep national traditions - into the international cultural exchange with Ukraine.