Adenium Film, Rumunija - traži partnere

af logo

Naziv: Adenium Film

Kratak opis: Adenium Film je proizvodna kompanija osnovana 2012. godine, porijeklom od skupine ljudi s različitim pozadinama - razvoj poslovanja, produkcija, marketing, pisanje i usmjeravanje - koji su se okupili kako bi razvili projekte u koje vjeruju nudeći produkcijske i marketinške usluge filmovima i reklamama te surađujući s domaćim i stranim klijentima. Adenium Film je do sada bio dio dvije koprodukcije. Prva, "Flavors Collection", kratki je film Igora Cobileanskya koji je, među ostalim festivalima, izabran za Clermont-Ferrand International Short Film Festival 2013. Drugi, "Čovjek koji je tražio slobodu", dokumentarac Duca Tellegen koji je ovog proljeća prikazan na BBC World News Serviceu. Adenium Film se usredotočuje na razvoj i proizvodnju originalnog sadržaja za kino, TV i Internet. Neki od projekata su prihvaćeni i sudjelovali u razvojnim radionicama: EAVE Producer Workshop, Power to the Pixel i Balkan Documentary Center Otkrića Radionica i pitching forumi: Kada Istok susreće Zapad, Sofija Susreti i Nordisk Forum. Jedan od projekata, TV serije kompanije uspješno je prodan i emitiran na Rumunskoj nacionalnoj televiziji - "1000 riječi", u režiji Ada Maria Achim, dječje TV serije koja kombinira animaciju s snimanjem studija. Trenutno, Adenium Film radi na četiri projekta koji su podržani od Rumunskog nacionalnog vijeća za kinematografiju (dugometražni film "Gdje je Sophia" u režiji Anton Grovesa, dokumentarac "Burning Picasso" od Remusa Achima, dokumentarac "Bugan - nisam udahnuo zrak za ništa" Duco Tellegen i animirana " Film s Apolodorom "redatelja Sebastiana Cosora) i na televizijskoj seriji" 15 godina kasnije ", u režiji Letiţie Roşculeţ.

Nadalje, Adenium sarađuje s lokalnim talentima na izgradnji transmedia projekata za djecu, kombinirajući nastupe uživo s knjigama i novim medijskim komponentama. Njegov najnoviji projekt u tom smislu, "The Blue Lie" (temeljen na izvornoj priči koju je razvio Adenium Film), pokrenut je uz dobro primljenu i posjećivanu pozorišnu predstavu i nastavit će se s e-knjigom, aplikacijom i internetskim sadržajem.

Kontakt podaci:

38 Ulica Matasari, Bukurešt, Rumunjska, 021427
office@adeniumfilm.ro
www.adeniumfilm.ro

Projekt

Oblasti: Web-dokumentarno, umjetničko i pozorišno istraživanje, rezidencije, film, audio-vizualna instalacija

Opis: S interesom gledanja na pamćenje i traumu, cilj nam je razviti projekt na rijeci Dunav, proučavajući prijelaze, prilagodbe i odnose između zajednica koje žive s obje strane, što podrazumijeva svih deset zemalja kroz koje prolazi rijeka. Projekt će ponuditi nove perspektive o historijsim događajima i novijem životnom stilu, u kontekstu migracija / raseljavanja, koji dolaze s manjinskog gledišta - ugao kojeg većina vremena previdi, a naglasak se na većinu stanovništva neke zemlje. Za sada smo potvrdili partnerstvo s MostArtom u Srbiji, nezavisni umjetnički centar koji radi s vizualnim umjetnostima približio se s različitim medijima s ciljem da djeci s poteškoćama u razvoju pomogne u njihovom pristu umjetničkom obrazovanju.

Tražimo partnere iz sljedećih država: Njemačka, Austrija, Bugarska,

Profil: Umjetničko i teoretsko istraživanje, provedba rezidencija, turističke izložbe

adenium

(EN)

Name: Adenium Film

Short description: Adenium Film is a production company founded in 2012, originating in a group of people with various backgrounds – business development, production, marketing, writing and directing – that got together in order to develop projects they believe in. The company started off by offering production and marketing services for films and commercials and has worked with both local and international clients. Adenium Film has been part of two co-productions so far. The first, “Flavors Collection”, is a short film by Igor Cobileansky that was selected, among other festivals, to Clermont-Ferrand International Short Film Festival in 2013. The second one, “The Man Who Went Looking for Freedom”, is a documentary by Duco Tellegen that was screened on the BBC World News Service this spring. Adenium Film is concentrating on developing and producing original content for cinema, TV and Internet. Some of the projects have been accepted to and participated in development workshops: EAVE Producers Workshop, Power to the Pixel and Balkan Documentary Center Discoveries Workshop and pitching forums: When East Meets West, Sofia Meetings and Nordisk Forum. One of the company’s TV series projects has been successfully sold and broadcast on the Romanian National Television – “1000 words”, directed by Ada Maria Achim, a children TV series combining animation with studio shooting. Currently, Adenium Film is working on four projects that have gained support from the Romanian National Council For Cinematography (the feature film “Where is Sophia” directed by Anton Groves, the documentary “Burning Picasso” by Remus Achim, the documentary “Bugan – I did not breathe the air for nothing” by Duco Tellegen and feature animation “The Film with Apolodor” directed by Sebastian Cosor) and on a fiction TV series (“15 years later”, directed by Letiția Roșculeț).

Furthermore, Adenium collaborates with local talents on building transmedia projects for kids, combining live performances with books and new media components. Its most recent project in this respect, "The Blue Lie" (based on an original story developed by Adenium Film) has been launched with a well-received and liked theatre performance and will continue with the e-book, app and internet content.

Contact details:

38 Matasari Street, Bucharest, Romania, 021427
office@adeniumfilm.ro
www.adeniumfilm.ro

Project

Field(s): Web-documentary, artistic and theoretical research, residencies, film, audio-visual installation

Description: With an interest on looking at memory and trauma, we aim to develop a project on the Danube river, studying the transitions, adjustments and relations between communities that live on both sides, implying all the 10 countries that the river passes through. The project will offer new perspectives on historical events and recent lifestyle, in the context of migration/displacement, coming from a minority point of view - an angle that most times is overlooked, the accent is made on the majority of a country’s population. For now we have confirmed a partnership with MostArt in Serbia, an independent art center that works with visual arts approached with different mediums with an aim towards children with disabilities and their access to art education.

Partners searched

Countries: Germany, Austria, Bulgaria,

Profile: Artistic and theoretical research, implementation of residencies, tour exhibitions