Ostali EU programi

Funded by EU

Ostali EU programi dostupni za finansiranje subjektima iz BiH

 

"HORIZON 2020" je do sada najveći program EU namijenjen istraživanju i inovacijama sa budžetom od 84 milijardi eura za period od 7 godina, odnosno od 2014. do 2020. godine.

COST je najstariji okvir naučne saradnje evropskih zemalja uspostavljen 1971. godine na prvoj Konferenciji 19 ministara nauke. BiH je od 2009.g. punopravna članica COST-a.

Evropa za građane je program Zajednice čiji je cilj promocija koncepta „aktivnog evropskog građanstva" i pružanje podrške uključivanju građana u procese evropskih integracija.