Pilot Project – Measuring the Cultural and Creative Sectors in the EU

Measuring the Cultural and Creative Sectors in the EU
Datum
KULTURA

Otvoren je Poziv za Pilot projekt mjerenja kulturnog i kreativnog sektora u Evropskoj uniji koji je jedan od najdinamičnijih u cijeloj Europi. Kulturni i kreativni sektor na području EU važna je komponenta za evropsku kulturnu raznolikost, jačanje socijalne kohezije i povećanje evropske atraktivnosti na međunarodnom nivou.

Tokom posljednjih godina Eurostat je stvorio opsežnu bazu podataka o kulturnom sektoru baziranu na statističkim podacima iz EU anketa koji su metodološki obrađeni u „Guide to Eurostat culture statistics“ iz 2018. godine.

Međutim, još uvijek nedostaju podaci na nivou EU za mnoge pokazatelje i sektore, koji bi pokazali kvantitetu pune ekonomske vrijednosti kulturnog i kreativnog sektora (CCS). Posljednjih 20 godina došlo je do tehnoloških promjena koje su uvelike utjecale na kulturni i kreativni sektor: posebice digitalizaciju sektora, dolazak velikih multinacionalnih platformi, mogućnost prenošenja kulturnog sadržaja od strane korisnika koji se komercijalno iskorištavaju. Također je došlo do značajnih promjena u strukturi sektora, poput rasta kompanija za razvoj i izdavanje videoigara i povećanja proizvodnje virtualne stvarnosti. U idućih 15 godina očekuju se dalji značajni pomaci, a sve ove promjene vrlo su slabo obuhvaćene u trenutnom statističkom sistemu.

Glavni cilj  projekta je elaborirati i razraditi, kroz predloženo istraživanje, statistički okvir za mjerenje kulturnog i kreativnog sektora u EU-u, koristeći već postojeći rad i klasifikaciju Eurostata. Ovaj će okvir omogućiti redovnu statističku analizu ekonomskog, kulturnog i društvenog potencijala kulturni i kreativni sektor u Evropi.

Rezultati koji se očekuju:

1. definicija 'kulturnog i kreativnog sektora', u smislu međunarodnih kodeksa statističke klasifikacije, a u skladu s radom Eurostata;
2. poboljšana statistika kulturnog i kreativnog sektora, uzimajući u obzir sve moguće izvore uporedivih podataka;
3. nova metodologija za praćenje internetskih usluga;
4. novi statistički okvir koji će omogućiti redovnu statističku analizu ekonomskih, kulturnih i socijalnih potencijala kulturnog i kreativnog sektora u Evropi;
5. ažurirana procjena podataka o: doprinosu kulturnog i kreativnog sektora u BDP-u, doprinosu kulturnog i kreativnog sektora na zapošljavanje u EU, izvoz i uvoz kulturnih usluga u EU i sl.

Ovim Pozivom identificirati će se i podržati jedna ponuda, a na raspolaganju su predviđena sredstva u iznosu do 350.000 EUR.

Ponuđači mogu nastupati samostalno ili kao grupa.

Realizacija će se definisati sklapanjem direktnog ugovora s Evropskom komisijom na period od najduže 24 mjeseca.

Rok za podnošenje ponuda je 14. septembra 2020. godine do 23:59 sati po Bruxelleskom vremenu.

Uslovi realizacije i predviđene aktivnosti detaljno su definisani tenderskom dokumentacijom, koja je dostupna na portalu EK Culture and Creativity (https://ec.europa.eu/culture/calls/pilot-project-measuring-cultural-and-creative-sectors-eu).