Pozorišna grupa Tisícihran, Češka - traži partnere

T - Češka

Poziv za partnere:

Češka pozorišna grupa Tisícihran traži partnere za međunarodni pozorišni projekt kako bi podnijela zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Programa Europske unije za građane - nazvan Europski spomen na početku 2018. godine (https://eacea.ec.europa.eu/europe za građane). Posebno tražimo nezavisne pozorišne grupe ili uspostavljene pozornice s interesom za dokumentarne pozorišne oblike.

Cilj projekta je stvaranje i izvedba nekoliko dokumentarnih pozorišnih predstava koje se bave političkim događajima iz 1968. u istočnoj i zapadnoj Europi i općoj klimi šezdesetih godina. Cilj je podizanje svijesti, uglavnom među školskom djecom, o historijskim događajima koji su važni za razumijevanje trenutne društvene klime i političke situacije.

Mi smo češka pozorišna skupina Tisícihran. Naš je fokus na stvaranju dokumentarnih predstava o važnim historijskim i društvenim događajima u češkoj historiji. Do sada smo izradili dva nastupa za školsku djecu. "Violets and soaps" donosi svjedočanstvo o političkim događajima pedesetih godina u bivšoj Čehoslovačkoj, percipirajući se kroz dječiju perspektivu. Na pozornici susrećemo trojicu ne-glumaca koji donose svoje sudbine u djetinjstvu, od kojih je svaka dotaknuta komunističkom ukupnosti pedesetih godina. Naš drugi nastup, premijerno prikazan u jesen 2017, ide još dalje u historiju, u ratno doba. Dvije žene starije od 80 godina sada se sjećaju djetinjstva tokom "Protektorata Bohmen und Maren", kada je Češka pripojena od strane Nijemaca, živeći ne precizno u ratu, već u stalnom teroru policijske države i ratnog siromaštva.

Kakav je naš plan?

Planirana izvedba oko 1968. godine u Češkoj Republici, tzv. Praško proljeće i kasnija okupacija vojske zemalja istočnog bloka, bit će treća izvedba serije. Planiramo ponovo raditi sa svjedočenjem i donositi svjedočenja na pozornicu u dokumentarnom pozorišnom stilu.

O našem radu:

Kontakt osoba: Tereza Vohryzková, E tvereza@gmail.com

češka

(EN)

Call for partners: A Czech theatre group Tisícihran is looking for partners for an international theatre project to apply for a grant within the framework of the EU Europe for Citizens Programme – call European Remembrance in early 2018 (https://eacea.ec.europa.eu/europe-for- citizens_en). We are looking specifically for independent theatre groups or established theatre stages with interest in documentary theatre forms.

The goal of the project is to create and perform several documentary theatre performances dealing with the political events of 1968 in both Eastern and Western Europe and the general climate of the sixties. The objective is to raise awareness, mostly among school children, of the historical events which are important for the understanding of the current social climate and political situation.

We are a Czech theatre group Tisícihran. Our focus is on creating documentary performances about important historical and social events in the Czech history. We have so far created two performances for school children. „Violets and soaps“ brings a testimony about the political events in the fifties in former Czechoslovakia, perceived through the child´s perspective. On stage, we meet three non-actors, who bring forth their childhood destinies, each touched by the communist totality of the fifties. Our second performance, premiered in autumn 2017, goes even further back in history, to the war era. Two women both over 80 years old now, remember their childhood during the „Protektorat Bohmen und Maren“, when Czechia was annexed by the Germans, living not precisely in war, but in a permanent terror of a police state and war poverty.

What is our plan?

The planned performance about 1968 in the Czech Republic, the so-called Prague Spring and the subsequent occupation by the armies of the Eastern bloc countries, will be the third performance in the series. We plan again to work with a witness and bring their testimonies on stage in a documentary theatre style.

About our work:

Contact: Tereza Vohryzková, E tvereza@gmail.com