Pro Media Production, Srbija - traži partnere

lgbt logo

Naziv: Pro Media Production, Beograd

Kratak opis: Pro Media Production je beogradska agencija koja uspješno posluje od marta 2009. godine i učestvuje u raznim aktivnostima vezanim uz razvoj kulture. Trenutno Pro Media Production intenzivno radi na formiranju i stvaranju digitalnog TV i radio kanala namijenjenog LGBT populaciji. Kanali će biti domaćin na Googleovoj platformi Youtube, kao i na drugim društvenim medijskim platformama i geografskim područjima na internetu. Iako su programi i sadržaj tih kanala uglavnom osmišljeni kako bi se zadovoljile potrebe LGBT populacije, osobe druge seksualne orijentacije također će imati priliku da shvate da LGBT osobe koje žive među njima imaju iste životne probleme i pitanja kao i oni, ali uz jednu veliku iznimku... stalno su marginalizirani. Naš je cilj pružiti dobro organiziran medijski prostor homoseksualcima, gdje mogu iznijeti sve interese i stvarati sadržaj koji ih ne marginalizira, ali koji će ih povezati s drugim ljudima koji žive i rade u Srbiji, putem kanala koji nikada prije nije postojao. Ideje za pilot verziju popularnog i obrazovnog programa i sadržaja, za koji vjerujemo da će biti zanimljive LGBT populaciji, ali i onima koji nisu dio LGBT zajednice, već su propisane.

Kontakt podaci:

office@proudandloud.rs
www.proudandloud.rs

Projekt

Oblasti: Kreativne industrije/novi poslovni modeli

Opis: Prilikom pripreme ovog kanala tim koji vodi ovu agenciju (psiholog i psihoterapeut, gay aktivist koji je i uspješan poduzetnik, iako gay i marketinški menadžer i producent medija) zaključio je da je jedan od glavnih problema gay populacije u Srbiji njihovo zapošljavanje, posebno u manjim zajednicama i okruženjima. Detaljna istraživanja provedena na ovoj temi dokazala su naš zaključak. Na taj način, nakon savjetovanja s ljudima iz Creative Europe Desk Serbia, agencija je dala ideju da dostavi projekt koji bi potaknuo LGBT osobe da započnu svoje poslovanje u kulturi. Stoga, uz pomoć kompetentnih ljudi na ovom području, koji su dio naše agencije i potencijalnih partnera, mogli bismo potaknuti razvoj poduzetništva u području kulture. S druge strane, to bi pomoglo marginaliziranoj skupini ljudi, od kojih postoji veliki broj nadarenih pojedinaca, za pokretanje i izgradnju brojnih, naprednih i učinkovitih poslovnih projekata u širokom spektru polja ovisno o njihovim interesima, kao što su: digitalna umjetnost, video produkcija, kulturno naslijeđe, moda, fotografija, muzika itd.Zahvaljujući širokom rasponu aktivnosti koju naša agencija ima, sve što bi voljeli graditi bit će postavljeno i isporučeno široj zajednici, pa bi u kratkom vremenskom razdoblju moglo postati samofinancirano i samoodrživo. Ohrabrujući ove ljude kroz projekt da započnu vlastitu djelatnost, propagiraju vrijednosti i ideje Europske zajednice koje ova zemlja pretvara u sudionike. Tokom procesa izrade ovog projekta napisat ćemo i ispisati priručnik koji bi kasnije mogao biti od pomoći i pružati usluge drugim institucijama koje bi se bavile sličnim projektima, a istovremeno bi zabilježile i zapisale životne priče LGBT osoba koje će biti dio ovog projekta, kao jedinstven oblik kulturne baštine za buduće generacije.

Tražite partnere iz bilo koje evropske države.


Profil partnera: Za nas kao agenciju bilo bi od velike važnosti surađivati na ovom projektu s europskim partnerom, eventualno s partnerom iz EU koji ima iskustva s sličnim projektima, neobavezno LGBT koncentriran, ali usredotočen na marginalizirane skupine (iako LGBT populacija je naš glavni cilj i naš je plan namijenjen njima). Voljeli bismo imati više partnera uključenih u projekt, a jedan od tih partnera bi trebao biti voditelj projekta. Također bismo željeli imati kao partnera kreativnu organizaciju otvorenu za inovativan pristup poslovanju i njegovom razvoju, po mogućnosti iz regije jugoistočne Europe. Jedan od potencijalnih partnera ovog projekta s kojim smo u pregovorima jedna je od lokalnih organizacija koje se već godinama bave podrškom gay prava u Srbiji.

Ostalo: ovdje je jedan od naših najcjenjenijih videozapisa: https://www.youtube.com/watch?v=gl0xVSNfvc0

ke logo

(EN)

Name: Pro Media Production, Belgrade

Short description: Pro Media Production is a Belgrade based agency which has been operating successfully since March 2009 taking part in various activities pertaining to the development of culture. Presently, Pro Media Production is intensively working on forming and creating a digital TV and Radio channel intended for the LGBT population. The Channels are to be hosted on Google’s platform Youtube, as well as on other social media platforms and landpages on the internet. Though the programs and content of these Channels are mainly designed to meet the needs of the LGBT population, people of other sexual orientation will also have the opportunity to perceive and comprehend that LGBT individuals who are living among them have the same life problems and issues as they do, but with one big exception… being constantly marginalized. Our goal is to deliver a well-organized media space to gay people, where they can bring forth all of their interests and create a content which does not marginalize them but which will connect them with other people that live and work in Serbia, through a channel that has never existed here before. Ideas for pilot versions of popular and educational programs and contents that we believe will be interesting to the LGBT population, and those who are not a part of the LGBT community, have already been laid down.

Contact details:

office@proudandloud.rs
www.proudandloud.rs

Project

Field(s): Creative industries/ new business models

Description: During the preparation of this channel the team leading this agency (a psychologist and psychotherapist, a gay activist who is also a successful entrepreneur even though an outed Gay, and a marketing manager and media producer) have concluded that one of the main problems of the gay population in Serbia is their employment, especially in smaller communities and environments. Detailed research done on this subject proved our conclusion right. Thereby, after consulting people at the of Creative Europe Desk Serbia, the agency came up with an idea to deliver a project which would encourage LGBT individuals to start their business in culture. Thus, with the help of competent people in this field, who are a part of our agency, and potential partners, we could stimulate the development of entrepreneurship in the field of culture. In turn this would help a marginalized group of people, of whom there are a large number of talented individuals, to start up and build numerous, prosperous and efficient business projects in a wide range of fields depending on their interests, such as: digital art, video production, cultural inheritance, fashion, photography, music, etc. Thanks to the broad range of activity that our agency has, everything they would like to build would be placed and delivered to the community at large, and thus in a short period of time it could become self-financed and self-preserved. By encouraging these people through the project to start their own businesses we propagate the values and ideas of the European Community which this country pretends to be a part of. During the process of working on this project we will write and print a manual/handbook that could later on be of help and service to other institutions that would engage in similar projects and at the same time would note and record the life stories of LGBT individuals who will be a part of this project, as a unique form of cultural heritage for future generations.

Looking for Partners

Countries: All European countries

Profile: For us as an agency, it would be of great importance to collaborate on this project with a European partner, possibly with a partner from the EU that has the experience with similar projects, unnecessarily LGBT concentrated yet focused on marginalized groups (even though the LGBT population is our main target and our plan is addressed to them). We would prefer to have more than one partner involved in the project, and for one of these partners to be the project leader. We would also like to have as a partner a creative company open to an innovative approach to business and its development, preferably from the region of Southeast Europe. One of the potential partners of this project with whom we are negotiating is one of the local organizations that has for years now been engaged in supporting gay rights in Serbia.

Other: Here’s one of our most accustomed video: https://www.youtube.com/watch?v=gl0xVSNfvc0