Junta del Valle de la Aezkoa, Španija - traži partnere

aezoka - logo

Naziv: Junta del Valle de la Aezkoa

Kratki opis: Javna ustanova koja predstavlja 9 sela u dolini Aezkoa, Navarre, Španjolska. Djeluje kao socijalni, kulturni i ekološki operator, organiziranja kulturnih aktivnosti za svoje stanovnike. Ona ima kontinuirane i stabilne odnose s općinama izvan francuske granice, surađujući u razvoju zajedničkih aktivnosti.

Kontakt podaci:

www.aezkoa.com
Voditelj projekta: Arturo Cisneros
arturocisneros.samper@gmail.com

Projekt

Oblasti: Folklor i muzika u ruralnim područjima

Opis projekta: Promicanje, vrijednost i poticanje europske nematerijalne baštine. Osigurati folklorističke umjetnike kulturne osnove za razvoj novih repertoara zasnovanih na njima. U prvom će koraku biti legende i usmene tradicije, a umjetnik će upotrijebiti ovaj materijal kako bi stvorio nove pjesme i plesove za poticanje znanja i cirkulacije europske nematerijalne baštine. Jedna od glavnih tačaka u projektu je profesionalizam i internacionalizacija folklornih elemenata i umjetnika u ruralnim područjima, kao i promocija transnacionalne cirkulacije folklornih umjetnika koji njeguju interkulturne dijaloge kako bi podijelili znanja među različitim teritorijima. Poticanje kulturne kreativnosti koja djeluje u ruralnim područjima i šumama koristeći svoje tradicije računai na sudjelovanje svojih stanovnika. Razvoj publike u ruralnim područjima kroz proces sudjelovanja u promociji uključivanja i pristupačnosti. U prvom koraku seosko stanovništvo prikuplja legende i usmene tradicije. U drugom će koraku sudjelovati u repertoarima, na primjer u oblikovanju umjetničkih elemenata, proizvodnji odjeće ili u izvedbama. Repertoari koje su radili u okviru projekt održat će se na svim područjima koja sudjeluju u projekt. Također razmišljamo o suradnicima, festivalima, da budemo domaćini projekta kao gosta.

Tražimo partnere iz sljedećih država: zemlje s manjim idiomima i/ili kulturama i s jakom folklornom tradicijom, naročito u plesu i muzici. Teritoriji u ruralnim područjima ili povezani sa šumama i planinama u njihovim tradicijama i/ili načinu života. Uzimajući u obzir da uglavnom folklorni umjetnici nisu profesionalni u sjevernoj Španjolskoj, tražimo partnere na teritorijima gdje su folklorni umjetnici profesionalni ili barem dobro organizirani.

Profil partnera: plesna i muzička narodna udruženja, umjetnici, škole ili festivali zainteresovani za razvoj novih repertoara i razmjenu znanja i tradicija. Institucije koje rade na području komunikacije, marketinga ili bilo kojeg drugog aspekta profesionalizacije umjetnika.
 

aezoka web

(EN)

Name: Junta del Valle de la Aezkoa

Short description: A public institution that represents 9 villages of the Aezkoa Valley, Navarre, Spain. It works as a social, cultural and environmental operator, organizing cultural activities for its inhabitants. It holds continuous and stable relations with municipalities beyond the French frontier, cooperating in the development of joint activities.

Contact details:

www.aezkoa.com

Project manager: Arturo Cisneros
arturocisneros.samper@gmail.com

Project

Field(s): Folk dance and music in rural areas

Description: Promote, value and foster European intangible heritage. Provide folkloric artists of a cultural basis to develop new repertories based on them. In a first step, legends and oral traditions will be collected and the artist will use this material to create new songs and dances to foster knowledge and circulation of European intangible heritage. One of the main points in the project is the professionalism and internationalization of folkloric element's and artists in rural areas, as well as to promote transnational circulation of folkloric artists fostering intercultural dialogs to share knowledges among different territories Foster cultural creativity working in rural areas and forests using their traditions and counting on the participation of their inhabitants. Audience development in rural areas trough participating processes to promote inclusion and accessibility. In a first step the rural population will collect legends and oral traditions. In a second step, they will take part in the repertories, for instance in the design of art elements, manufacturing clothes, or taking part of the performances The repertories worked in the frame of the project will be held in all the territories taking part into the project. We are also thinking in collaborators, festivals, to host the project as a guest.

Partners searched

Countries: Countries with minors idioms and/or cultures and with a strong folkloric tradition, especially in dance and music. Territories in rural areas or linked to the forests and mountains in their traditions and/or way of life. Taking into account that mostly of folkloric artists are not professional in the north of Spain, we are looking for partners in territories where folkloric artist are professional or at least, well organized.

Profile: Dance and music folk associations, artists, schools or festivals interested in develop new repertories and exchange their knowledge and traditions. Institutions that work in the fields of communication, marketing or any other aspect in the professionalization of artists.