PEPSAEE, Grčka -traži partnere

grčka logo

Naziv: PanHellenic udruženje za psihosocijalnu rehabilitaciju i integraciju u rad (PEPSAEE)

Kratki opis: PanHellenic udruženje za psihosocijalnu rehabilitaciju i integraciju u rad (PEPSAEE) je naučna neprofitna organizacija osnovana 1996. godine. Cilj organizacije je olakšati socijalno uključivanje i integraciju ljudi s psihosocijalnim problemima. PEPSAEE sudjeluje u nacionalnom programu za psihijatrijsku reformu u Grčkoj i specijalizirao se za podršku, koordinaciju i osnaživanje inicijativa za rehabilitaciju i integraciju u posao za osobe s mentalnim zdravstvenim problemima. Ima više od 50 zaposlenika i brojnih volontera te posluje s tri rehabilitacijske strukture. Jedna od glavnih službi PEPSAEE-a je Ured za alternativne rehabilitacije. Ovaj alternativni ured koji se nalazi unutar malog pozorišta okuplja stručnjake za mentalno zdravlje, umjetnike, zaposlenike, volontere i korisnike, te kombinira umjetnost s metodologijom "oporavka" kako bi pomogla ljudima s mentalnim problemima na putu ka društvenoj integraciji. Više od 50 umjetničkih i kulturnih grupa i mnogo umjetničkih i kulturnih događaja odvijaju se i na njima svake sedmice učestvuje više od 300 korisnika.

Kontakt podaci:

41, Ipirou Str, Atena, Grčka
www.pepsaee.gr
https://www.facebook.com/PEPSAEE/

Gđa. Margo Liatira
mliatira@pepsaee.gr

Projekt

Oblasti: Razvoj publike, izgradnja kapaciteta, Transnacionalna mobilnost

Opis projekta: Projekt ART4PSY: Promicanje društvene uključenosti kroz umjetnost

Projekt Art4psy ima sljedeće ciljeve:

 • Povezivanje umjetnosti i mentalnog zdravlja kroz koprodukciju pozorišne izvedbe i paralelnih likovnih izložbi u tri europske zemlje.
 • Razvijati izglede za karijeru umjetnika s problemima mentalnog zdravlja promicanjem umjetničkog djela stvaranjem digitalne biblioteke.
 • Učiniti rad umjetnika s problemima mentalnog zdravlja poznatim široj publici (razvoj publike).
 • Internacionalizacija i širenje djela umjetnika i psihički bolesnih ljudi.
 • borba protiv sigma i povećanje svijesti javnosti o talentima i vještinama umjetnika s problemima mentalnog zdravlja.

Kratki opis:

 • Organiziranje europske pozorišne izvedbe za mentalno zdravlje. Pozorišni nastup će biti koprodukcija tri Jedinice za mentalno zdravlje koje se fokusiraju na umjetnost. Probe će se odvijati putem Skypea, a tri pozorišne skupine iz različitih zemalja zajedno će raditi. Umjetnici iz različitih zemalja će imati priliku surađivati sa svojim kolegama i razmjenjivati znanje i dobre prakse. Konačna pozorišna predstava će uključivati sve tri pozorišne skupine: jedan će nastupati uživo, a druga dva na videu na divovskom ekranu. Također ćemo koristiti titlove kako bismo riješili problem različitih jezika.
 • Tokom 3 dana festivala bit će 3 pozorišne predstave iste drame u svakoj zemlji. Tokom festivala bit će paralelni događaji: (1) izložba fotografija i (b) izložba umjetnina (slika).
 • Razvoj digitalne biblioteke u kojoj će se svi radovi pohraniti i promovirati. Umjetnici će imati priliku doći do šire publike i razvijati svoju karijeru.
 • Razvoj alata za podršku umjetnicima s problemima mentalnog zdravlja.
 • umrežavanje i promicanje ideja pozorišnih predstava koje se fokusiraju na mentalno zdravlje širom EU.

Finalni produkti projekta su sljedeći:

 • Stvaranje digitalne biblioteke u kojoj će se pohraniti i promicati sva umjetnička djela osoba s mentalnim poteškoćama. Osim što pomaže umjetniku razviti svoju karijeru, to će garantovati i održivost projekata.
 • Stvaranje alata pod nazivom "Art4Psy Toolkit" od kojeg će imati koristi umjetnici s problemima mentalnog zdravlja i stručnjaci koji rade u području mentalnog zdravlja i olakšat će pristup mogućnostima karijere.
 • Europska pozorišna predstava koproducira i izvodi korisnike centara mentalnog zdravlja i stručnjake iz tri europske zemlje. U predstavi će biti ukupno 9 nastupa (3 u svakoj zemlji tokom 3 dana festivala).
 • Paralelne izložbe tokom festivala (fotografije i slike).
 • 15-ominutni dokumentarni film za pilotsku pozorišnu predstavu za mentalno zdravlje na više jezika.
 • Web stranica projekta.
 • Stvaranje komunikacijskih materijala i aktivnosti za širenje ciljeva i rezultata projekta.

Tražimo partnere iz bilo koje države.

Profil partnera: Organizacije za mentalno zdravlje koje rade s umjetnošću, a posebno s pozorištem

Ostalo: PEPSAEE će predati ovaj projekt kao vođa projekta.

grcka web

(EN)

Name: PanHellenic Association for Psycho-social Rehabilitation and Work Integration (PEPSAEE)

Short description: PanHellenic Association for Psycho-social Rehabilitation and Work Integration (PEPSAEE) is a Scientific Non-Profit Organization established in 1996. It aims at facilitating the social inclusion and work integration of people with psychosocial problems. PEPSAEE takes part in the national program for psychiatric reform in Greece and specializes in supporting, coordinating and empowering rehabilitation and work integration initiatives for people with mental health problems. It has more than 50 employees and numerous volunteers and operates three rehabilitation structures. One of PEPSAEE’s main services is the Alternative Rehabilitation Activities Office. This alternative office, which is located inside a small theater, brings together mental health professionals, artists, employees, volunteers and users and combines art with the methodology of “Recovery” in order to help people with mental health problems in their way to social integration. More than 50 art and culture groups and a lot of artistic and cultural events are taking place and are attended by more than 300 users every week.

Contact details:

41, Ipirou Str, Athens, Greece
www.pepsaee.gr
https://www.facebook.com/PEPSAEE/

Mrs Margo Liatira
mliatira@pepsaee.gr

Project

Field(s): Audience development, Capacity Building, Transnational Mobility

Description :THE ART4PSY PROJECT: Promoting social inclusion through art

The Art4psy project has the following objectives:

 • Connecting Art and Mental Health through the co-production of a Theatrical Performance and parallel Art Exhibitions in three European countries.
 • Develop career prospects of artists with mental health problems by promoting their artwork through the creation of a digital “library”.
 • Make the work of artists with mental health problems known to a broader audience (audience development). 
 • Internationalization and dissemination of works of artists and mentally ill people.
 • Fight sigma and Increase public awareness of talents and skills of artists with mental health problems.

Short Description:

 • Organizing a European Theatrical Performance for Mental Health. The Theatrical Performance will be a co-production of three Mental Health Units that focus on art. Rehearsals will take place through Skype and the three theatrical groups from the different countries will work together. Artists from different countries will have the chance to collaborate with their colleagues and exchange know-how and good practices. The final theatrical performance will include all three theatrical groups: one will be performing live and the other two on video in a giant screen. We will, also, use subtitles in order to solve the problem of the different languages.
 • There will be 3 theatrical performances of the same play in each country during a 3day festival. There will be parallel events during the festival: (1) Photography exhibition and (b) artwork (paintings) exhibition.
 • Development of a Digital Library where all artwork will be stored and promoted. Artists will have the opportunity to reach a broader audience and develop their career.
 • Development of tools for the support of artists with Mental Health problems.
 • Networking and promoting the idea of Theatrical Performances that focuses on mental health throughout the EU.

The Deliverables of the project are the following:

 • The creation of a digital library where all artwork of people with mental health problems will be stored and promoted. Apart from helping an artist develop their career, it will guarantee the projects’ viability as well.
 • The creation of a Tool titled “Art4Psy Toolkit” which will benefit artists with mental health problems and professionals who work in the mental health sector, and will facilitate access to career opportunities.
 • European Theatrical Performance co-produced and performed by mental health users and professionals from three European countries. There will be a total of 9 performances of the play (3 in each country during a 3day festival).
 • Parallel exhibitions during the festival (photography and paintings).
 • A 15 minute documentary produced for the pilot Theatrical Performance for Mental Health in multiple languages.
 • The project’s website. 
 • Creating communication material and activities to disseminate the objectives and results of the project.

Partners searched

Countries: Any
Profile: Mental Health Organizations working with Art and especially Theater

Other: PEPSAEE will submit this project as a leader