"Mediart International", Hrvatska - traži partnere

zg logo

Naziv: Mediart International

Kratki opis: Međunarodno udruženje Mediart aktivno je uključeno u područje kulture, umjetnosti i međunarodne suradnje. Udruženje je osnovana prvenstveno za promicanje knjiga, autora, književnosti i čitanja, kao i muziku, multimedijalnu kreativnost i slične kulturne segmente. Do sada je Mediart International uspješno organizirao nekoliko međunarodnih književnih događaja; tri izdanja Zagrebačkog književnog festivala i pet izdanja Europe u dvorištu. Zagrebački festival knjige predviđen je kao godišnji književni i kulturni događaj u Zagrebu. Opći cilj festivala je očuvanje književnosti, jezičnih postignuća i knjiga kao umjetničkog oblika kreativnosti. Tokom svog postojanja, Zagreb Book Festival je uspostavio brojna uspješna partnerstva s domaćim i stranim institucijama. Zbog izvrsnosti koju je ZBF postigao tokom godina, festival je postao inovativan, internacionalan i kvalitetan brend. Strateški cilj ZBF-a je pružiti inovativni program formiran od različitih oblika angažmana sudionika koji učestvuju. Štoviše, jedan od strateških ciljeva festivala je provociranje posjetitelja kroz panel diskusije, čime ih potiču da budu inkluzivniji i tolerantniji članovi društva. Festival je prepoznat kao uspješan na platformi Europe for Festivals, dobivajući EFFE Label 2017-2018. Europa u dvorištu je festival čiji je glavni cilj promocija uglednih i dobro primljenih europskih autora hrvatskom čitateljstvu promicanjem svojih knjiga o organiziranim događajima. Do sada smo imali privilegiju ugostiti oko 100 stranih autora i više od 300 domaćih autora, novinara i kritičara.

Kontakt podaci:

Adresa: Krvavi most 2, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
E-mail: petralj@yahoo.com, tea.zgbookfestival@gmail.com

Projekt

Oblasti: Izdavaštvo, književnost, angažirana publika

Opis: Unatoč svim naporima koje provodi Europska unija za promicanje ravnopravnosti spolova u različitim područjima života, i dalje smo svjedoci nejednakih uvjeta za muškarce i žene diljem Europe. Nejednakost je vidljiva u rasponu plate, opisa radnih mjesta za žene i muškarce koji gotovo isključivo favoriziraju muškarce nad ženama i radne uvjete s kojima se susreću (porodiljsko odsustvo itd.). Rodna nejednakost je također vidljiva na polju koji se smatra progresivnim i liberalnim; kreativnosti i umjetnosti. Ako se pogleda na naslove nedavno objavljenih knjiga i njegovih autora, kao i kandidata književnih nagrada, muška dominacija ne može se previdjeti. Pored gore navedenih činjenica, sa svime što se događa u svijetu možemo vidjeti da se ravnopravnost spolova nije definitivno postigla, već je svakoj sljedećoj generaciji potrebno vratiti kao jedan od glavnih stupova Europske unije i njegove vrijednosti. Opći cilj našeg projekta je staviti naglasak na ženske autore i njihovu kreativnost, kao i njihova specifična iskustva na području europske književnosti kako bi se širila jednakost i osnažile žene u umjetnosti i književnosti. Željeli bismo pronaći partnere koji dijele tu želju kako bi surađivali na projektu koji bi stvorio angažiranu publiku u području osnaživanja ženskih pisaca. Jednako smo spremni biti partner na tuđem projektu kao i biti sam vodeći partner.

Tražimo partnere iz svih država koje ispunjavaju uslove konkursa Kreativne Evrope.

Profil partnera: Institucije s odgovarajućim prethodnim iskustvom. Tražimo nekoga ko nas prepoznaje kao potencijalnog projektnog partnera na svojoj postojećoj projektnoj ideji, ali smo također zainteresirani biti vodeći partner institucija koje prepoznaju kvalitetu i relevantnost našeg projekta.

zg web

(EN)

Name: Mediart International

Short description: Mediart International Association is actively involved in the realm of culture, art and international cooperation. The Association has been founded to primarily promote books, authors, literature and reading, as well as music, multimedia creativity and similar cultural segments. Thus far, Mediart International has successfully organized several international literary events; three editions of Zagreb Book Festival and five editions of Europea in the Backyard. Zagreb Book Festival has been envisioned as a yearly literary and cultural event in Zagreb. The overall objective of the festival is to preserve literature, linguistic achievements and books as an artistic form of creativity. During its existence, Zagreb Book Festival has established numerous successful partnerships with domestic and foreign institutions. Due to the excellence ZBF has achieved over the years, the festival has become an innovative, international and quality brand. The strategic objective of ZBF is to offer innovative program formed of different formats of engagement of the participating guests.
Moreover, one of the strategic objectives of the festival is to provoke its visitors through panel discussions, thereby inspiring them to be more inclusive and more tolerant members of society. The festival has been recognized as successful by the Europe for Festivals platform, gaining EFFE Label 2017-2018. Europea in the Backyard is a festival whose main goal is to introduce reputable and well-received European authors to the Croatian readership by promoting their books on organized events. So far we have had the privilege of hosting approximately 100 foreign authors and more than 300 domestic authors, journalists and critics.

Contact details:

Address: Krvavi most 2, 10 000 Zagreb, Republic of Croatia
E-mail: petralj@yahoo.com, tea.zgbookfestival@gmail.com

Project

Field(s): Publishing, Literature, Engaged audience

Description: Despite all of the efforts carried out by the European Union to promote gender equality in different realms of life, we are still witnessing unequal conditions for men and women around Europe. Inequality is evident in the gender pay gap, job descriptions for female and male workers that is almost exclusively favouring men over women, and work conditions that they encounter (maternity leave etc.). The gender inequality is also evident in the field that is considered to be more progressive and liberal; creativity and art. If one glances over the titles of recently published books and its authors as well as the nominees of literary awards, male dominance cannot be overlooked. Alongside with the aforementioned facts, with everything that has been going on in the world we can see that the gender equality has not been definitely achieved, but rather has to be reclaimed by each following generation as one of the main pillars of the European Union and its values. The overall objective of our project is to put the spotlight on women authors and their creativity, as well as their specific experiences in the field of European literature in order to expand the cleavage of equality and to empower women in art and literature. We would like to find partners that share that desire in order to cooperate on the project that would create engaged audience in the field of empowering female writers. We are equally willing to be a partner on somebody else’s project as we are willing to be the lead partner ourselves.

Partners searched

Countries: All eligible countries

Profile: Institutions with relevant previous experience. We are looking for someone that recognizes us as potential project partner on their existing project idea, but we are also interested in being a lead partner for the institutions that are recognizing the quality and the relevance of our project.