Institut Infinitum, Slovenija - traži partnere

Naziv: Institut Infinitum (Slovenija)

Kratki opis: INFINITUM (Institut za promicanje fleksibilnih oblika rada) osnovan je s ciljem pružanja usluga i aktivnosti na području istraživanja, turizma i promocije interkulturalnih dijaloga, obrazovanja, razvoja informatičkih rješenja, itd. Cilj Instituta je poticanje pojedinaca da traže mogućnost prilagodbe postojećeg radnog mjesta i/ili prenijesu ih na nova okruženja koja zagovaraju kreativnost i nude mogućnost uspostavljanja veza između pojedinaca i kompanija, organizacija itd. INFINITUM nudi edukativne aktivnosti, radionice i organizaciju seminara, proizvodnju događaja, usluga u upravljanju odnosa s javnošću i oglašavanjem, te istraživačke djelatnosti; s ciljem stvaranja rješenja i implementacije ideja, koji su u skladu s misijom instituta. Raspon aktivnosti obuhvaćenog je širok, a temelji se na vještinama osoblja koje upravlja i osniva institut. Pružamo usluge računarskog programiranja i savjetovanja, IT rješenja, stvaranje i održavanje web stranica i portala te organizaciju događaja (izložbe, sajmovi, susreti, festivali, itd.) na širem području umjetnosti i kulture.

Kontakt podaci:

Peter Lubej; petergmt@gmail.com;
00386 40 565 304

Predloženi projekt Kreativne Evrope.

Oblasti: Kultura i umjetnost, IT sektor, grafički dizajn, digitalna umjetnost, obrt, neformalno obrazovanje, kreativno pisanje

Opis: Slijedeći europske ciljeve (transnacionalne operacije u europskom kulturnom i kreativnom sektoru, razvoj publike na inovativan način i posebnu pozornost na specifične ciljne skupine, kreativnost na području kulture) tražimo vodeće partnere/koordinatore koji mogu uključiti naš institut u svom projektu i gdje možemo pomoći s gore opisanim kompetencijama. Infinitum institut sastoji se od 3 osobe koje su radile u prošlosti u nekoliko projekata koji promiču transnacionalnu mobilnost umjetnika stručnjaka, međunarodnih suradnika, jačanja razvoja publike i poticanja izgradnje kapaciteta, razvoja novih vještina za kulturne stručnjake, unaprjeđenja međukulturnog dijaloga, promicanja vrijednosti EU itd. Kao mladi institut, želimo sudjelovati kao partner koji može provesti ovu vrstu aktivnosti, prema našim dosadašnjim iskustvima: web stranica projekta, komunikacija i širenje projekta, produkcija događaja itd.

Tražimo partnere iz bilo koje evropske države.

Profil partnera: Tražimo pouzdanog partnera / koordinatora koji također treba pouzdane osobe za izvršavanje svih planiranih aktivnosti. Mi volimo međusobno učenje i želimo plodonosno učestvovati (web stranica, PR, produkcija i koordinacija) u zanimljivom projektu. Nema prepreka, samo izazovi.

ke - logo

(EN)

Name: Institute Infinitum (Slovenia)

Short description: INFINITUM (Institute for the Promotion of Flexible Work Forms) was established with the aim of providing services and activities in the fields of research, tourism and intercultural dialog promotion, education, IT solutions development, etc. The institute's goal is to encourage individuals to look for possibilities of adapting their existing workplace, and/or transferring it to new and untried environments, which advocate creativity and offer the possibility of establishing connections between individuals and companies, organizations, etc. INFINITUM offers educational activities, workshop and seminar organization, event production, services in public relations management and advertisement, and research-based activities; with the aim of producing solutions and implementing ideas,
which are in accordance with the mission of the institute. The range of activities covered is wide, and founded on the skills of the staff managing and forming the institute. We provide computer programming services and counseling, IT solutions, creation and maintenance of websites and portals, and event organization (exhibitions, fairs, meetings, festivals, etc.) in the wider area of arts and culture.

Contact details:

Peter Lubej; petergmt@gmail.com;
00386 40 565 304

Proposed Creative Europe project.

Field(s): Culture and Art, IT, Graphic design, Digital arts, Craftwork, Non-formal Education, Creative writing

Description: Following the European objectives (transnational operations in European cultural and creative sector, audience development in innovative way and particular focus on specific target groups, creativity in the field of culture), we are looking for leading partners/coordinators that can include our institute in their project and where we can help with our competencies described above.

Partner search: Infinitum institute consists of 3 individuals who worked in the past in several projects that were promoting transnational mobility of artists and professionals, cooperating internationally, strengthening audience development and fostering capacity building, developing new skills for cultural professionals, enhancing intercultural dialogue, promoting EU values etc. As a young institute, we would like to participate as a partner that can carry out this kind of activities, according to our previous experiences: project website, communication and dissemination of the project, event production etc.

Countries: All European countries

Preferred profile: We are looking for a reliable partners/coordinator that need also someone reliable to execute all activities planned. We prefer mutual learning and want to fruitfully participate (website, PR, production and coordination) in an interesting project. There are no obstacles, only challenges.