Nacionalni muzej karata i starih knjiga, Rumunija - traži partnere

muzej karata logo

Naziv: Nacionalni muzej karata i starih knjiga

Kratki opis: Muzej, smješten u Bukureštu, državna je institucija pod nadležnošću Ministarstva kulture Rumunije, a profil našeg muzeja jedinstven je u Europi. http://www.muzeulhartilor.ro/?lang=en

VIZIJA: Nacionalni muzej karata i starih knjiga stvara veze između baštine - odgoja i kulture, između prošlosti i sadašnjosti. To je centar za proučavanje i tumačenje svijeta i historije opisane mapama i starim knjigama, dostupnim naučnicima i stručnjacima na terenu. NMMOB je također pravo mjesto za one koji su strastveni za znanjem, željni jedinstvenih iskustava učenja održanih u eksperimentalnom i kreativnom muzejskom prostoru.

MISIJA: Naša institucija nije samo muzej s jedinstvenom zbirkom u Rumuniji, već relevantna institucija za javnost i kulturu, promicanje istraživanja, interaktivnosti, cjeloživotno učenje, dijalog i kreativni angažman. Sve to omogućeno je kroz brigu za baštinu i njezino tumačenje, kroz aktivnosti namijenjene stručnjacima i zajednici. NMMOB je više od muzeja, to je centar za proučavanje i ponovno razmatranje historije i geografije svijeta opisanim starim kartama i knjigama u svojoj zbirci.

Upute za djelovanje, 2017-2021:
1. Sistemacko istraživanje za stvaranje tematskih sadržaja.
2. Obogaćivanje i promicanje baštine, uključujući i doprinos kreativnog kulturnog sektora koji će se razvijati oko muzeja, zajednice i stručnjaka.
3. Muzejsko obrazovanje pretvara muzej u trajni prostor za učenje, inspirativno okruženje koje okuplja javnost kako bi vidjela i razumjela svijet iz perspektive karata i starih spisa o njemu.
4. Rafiniranje muzejske slike kako bi otkrili one elemente identiteta koji će donijeti značenje viziji i misiji ustanove.

Osim privremenih izložbi, organizirali smo ove godine sedmični edukativni program sa školama i porodicama, nastupima, koncertima, konferencijama.

Kontakt informacije:

Ioana Zamfir, ioana.zamfir@muzeulhartilor.ro, 004 0730 508 618

Projekt

Oblasti: Razvoj urbane zajednice; Olakšavanje pristupa mladima kulturnom bogatstvu koje pruža baština karata; Obrazovni programi, nastupi, izložbe, konferencije, publikacije.

Opis projekta: Želimo raditi na projektu koji revalorizira pojam prostora, udaljenosti i blizine u europskom historijskom kontekstu, istražujući historiju putovanja.

Tražimo partnere iz država članica ili država partnera izvan EU.

Profil: Institucije, muzeji, nevladine organizacije, izvođenje aktivnosti vezanih uz javni pristup, posredovanje, muzeografija, inovativne tehnologije, kodiranje kompjutera, pripovijedanje, teritorijalni marketing, sociologija-etnologija, filozofija, historija, arheologija, pozorište, obrazovanje.

muzej karata web

(EN)

Name: National Museum of Maps and Old Books

Short description: The museum, situated in Bucharest, is a state institution under the jurisdiction of the Ministry of Culture of Romania and the profile of our museum is unique in Europe. http://www.muzeulhartilor.ro/?lang=en

VISION: The National Museum of Maps and Old Books creates links between patrimony – education – culture, between the past and the present. It is a center for the study and interpretation of the world and history described by maps and old books, available to scholars and specialists in the field. NMMOB is also the right place for those who are passionate of knowledge, of unique learning experiences held in an experimental and creative museum space.

MISSION: Our institution is not only a museum with a unique collection in Romania but a relevant institution for the public and for culture, promoting research, interactivity, lifelong learning, dialogue and creative engagement. All that is made possible through care for heritage and its interpretation, through activities designed for specialists and the community. NMMOB is more than a museum, it is a center for studying and reconsidering the history and geographies of the world described by the old maps and books in its collection.

Directions for action, 2017-2021:
1. Systematic research for creating thematic content.
2. Enrichment and promotion of the heritage, including the contribution of the creative cultural sector that will develop around the museum, the community and specialists.
3. Museum education transforming the museum into a permanent learning space, an inspirational environment that brings together the public in order to see and understand the world from the perspective of maps and old writings about it.
4. Refining the museum image in order to discover those identity elements that will bring meaning to the vision and mission of the institution.

Apart from temporary exhibitions, we organized this year weekly educational programs with schools and families, performances, concerts, conferences.

Contact details:

Ioana Zamfir, ioana.zamfir@muzeulhartilor.ro, 004 0730 508 618

Project

Field(s): Development of the urban community; Facilitation of the young people’s access to the cultural richness provided by the maps heritage; Educational programs, performances, exhibitions, conferences, publications.

Description: We want to work on a project revaluating the notion of space, distance and closeness in the European historical context, by exploring the history of traveling.

Partners searched

Countries: Partner search is open to every Member States or Partners States outside the EU.

Profile: Institutions, museums, NGOs, performing activities related to public approach, mediation, museography, innovative technologies, computer coding, storytelling, territorial marketing, sociology-ethnology, philosophy, history, archaeology, theatre, education.