SJPD, Srbija - traži partnere (novembar 2017)

SJPD logo

Naziv: Srpsko Jevrejsko pevačko društvo

Kratak opis: Hor visokih vokalnih kvaliteta osnovan je u Beogradu 1876. godine, promovišući ideju da muzika smanjuje granice između različitih kulturnih, nacionalnih i vjerskih zajednica. Producira različite projekte u oblasti društvene odgovornosti, izgradnje tolerancije i sjećanja. Ideja kulturne raznolikosti, interkulturalnog i međuvjerskog dijaloga definiše SJPD. Srž je njenog postojanja, dobro inkorporiranog u svoj program i porijeklo članstva (multinacionalno). Njegov ogromni program sadrži najbolje jevrejske, srpske i svjetske autore svih stilova i epoha. Prioritet je očuvanje i promovisanje jevrejskog muzičkog naslijeđa, tako da hor ima svoj program Aškenazi, Sefardi, Hasidić, sinagoga, tradicionalne kompozicije, pjeva na Ladinu, Jidišu, Hebrejskom, takođe na Staroslovenskom, Srpskom, Hrvatskom, Engleskom, Latinskom, Njemačkom, Španskom, Italijanskom, itd.

SJPD

Važan segment njegovog rada je muzičko obrazovanje i usavršavanje stečeno kroz majstorske kurseve sa međunarodnim dirigentima u zemlji i inostranstvu. Hor je mnogo putovao (čak u Carnegie Hall 1978. godine). Posebna pažnja posvećena je izgradnji tolerancije i sjećanja (Holokaust), borbi protiv predrasuda, stereotipa, agresije, diskriminacije, rasizma, antisemitizma, ksenofobije, a s velikim uspjehom realizuje već šest godina pod pokroviteljstvom Ministarstva Obrazovanje, projekat "Nikada zaboraviti - Holokaust, nikada se ne ponovilo - muzika piše uspomene" - borba protiv predrasuda, rasizma, antisemitizma, tolerancije. SJPD je dobio nagradu HELLO AWARDS 2015 za projekat a.m. i PRIZNANJE Države Izrael (277.1.2016.) za izuzetno razvijanje odnosa između Srbije i Izraela. Hor je dobio mnoge nagrade i priznanja, dok su mnogi poznati dirigenti predvodili hor: S. S. Mokranjac, J. Marinković, S. Hristić, B. Babić, R. Blam, B. Pašćan, K. Berić.

Kontakt informacije:
marlenaudruzenje@ikom.rs
Tel. + 381 63 375 044
+ 381 63 383 966
www.sjpd.rs

Predloženi projekt Kreativne Evrope

Oblasti: Sjećanje, edukacija, istraživanje, kultura, muzika, razmjena

Opis projekta: "Nikada zaboraviti - Holokaust, nikada se ne ponovilo - muzika piše uspomene", borba protiv predrasuda, diskriminacije, rasizma, antisemitizma, ksenofobije,... To je prvi put da se ova tema propituje iz četiri različita ugla: kroz muziku, stav socijalnog psihologa (profesor Dragan Popadić, Psihološki fakultet, Beograd), perspektiva historičara (doktor Milan Koljanin, Institut za savremenu historiju) i lične, istinite priče (posebno imajući u vidu da su ove osobe stare, nema mnogo ljudi koji su živi danas). Kako se dio ovog projekta sprovodi jednoglasno istraživanje, u cilju procjene projekta i predavača, također se prikupljaju komentari i mišljenja učesnika. Javna predavanja / radionice u trajanju od 1.40 h organizovane su u Beogradu, Srbiji i evropskim gradovima za mlade (prije svega srednjoškolce, studente, njihove nastavnike i široku publiku). Moderator obavlja predavanje o povezivanju hora, historičara i psihologa sa pričama o preživjelim. Muzika uvodi period, atmosferu i događaj. Historičar prati sa historijskim figurama, datumima, PP prezentacijom, dok preživjeli govori ličnu, istinitu priču o svojoj (porodičnoj) patnji. Kratak opis predratnog perioda (Evropa, Beograd, Srbija) prije, tokom (manipulacije, poniženja, ograničenja, istrebljenja), poslije rata (danas). Dokumentarne fotografije dopunjuju predavanje. Muzika objašnjava period - patnja, borba, izražava zahvalnost, pozive na pamćenje, daje nadu. Soc. Psiholog (PP prezentacija) - objašnjenje prirodu i porijeklo Holokausta i anti-antisemitizma, stavlja ih u mnogo širi kontekst predrasuda, stereotipa i diskriminacije uopšte. Razgovarano je o brojnim izvorima PSD-a. Među porijeklom PSD-a, naglašena je uloga društvene i historijske situacije, propagande i socijalizacije u školi, uloge porodice i društva. Učesnici razumiju proces diskriminacije - opisuju se fokusiranjem na uloge počinioca, posmatrača i pomagača koji ne da bolje razumiju II Svjetski rat (Holokaust), nego bolje prepoznaju sadašnje pogrešne događaje i buduće (trajne) opasnosti. Naše jučer je naše danas i sutra! Uloga pravednih među narodom.
PREGLED (istraživanje): Ne samo prikupljanje odgovora publike, već i analiza, sistemizacija i štampanje brošure.
NADLEŽNA KONFERENCIJA: Ishod projekta - sažetak, evropske zajedničke vrijednosti, razmjena iskustva, dobre prakse, nove ideje, utjecaj na zajednicu.
KONCERT: Internacionalno muzičko veče (decembarsko veče) - uspostavljanje interkulturalnog dijaloga, naglašavajući zajedničko evropsko (muzičko) naslijeđe.


Tražimo partnere iz bilo koje zemlje koja ima pravo učešća na projektima Kreativne Evrope.

Profil partnera: Svi zainteresovani za kulturnu saradnju i razmjenu, edukativne projekte, festivale, koncerte


(EN)

Name and country: Serbian Jewish Choral Society

Short description: High vocal quality choir established in Belgrade in 1876 promoting the idea music diminishes borders between different cultural, na tional and religious communities. It carries out different projects in the field of social responsibility, building tolerance and Remembrance. The idea of a cultural diversity, intercultural and interfaith dialogue defines the SJCS. It is the core of its existence, well incorporated in its program and membership origin (multinational). Its huge programme comprises the best Jewish, Serbian and world authors of all styles and epochs. The priority is to preserve and pro mote Jewish musical heritage, thus the choir has on its programme Ashkenazi, Sephardic, Hasidic, synagogue, traditional compositions, sings in Ladino, Yiddish, Hebrew, also in Old Slavic, Serbian, Croat, English, Latin, German, Spanish, Italian, etc. The important segment of its work is musical education and improvement acquired through master classes with the international conductors in the country and abroad. The choir has travelled a lot (even Carnegie Hall in 1978). The special attention is paid to building tolerance and remembrance (Holocaust), fight against prejudices, stereotypes, aggression, discrimination, racism, anti-Semitism, Xenophobia, which with great success SJCS realizes for already six years, under the auspices of the Ministry of Education, through the project “Never To Forget, Holocaust, Never To Happen Again – Music Writes Memories” – combating prejudices, Racism, Anti-Semitism, for tolerance. SJCS was awarded HELLO AWARDS 2015 for the a.m. project and RECOGNITION of the State of Israel (277.1.2016) for developing immensely the relations between Serbia and Israel. The choir has received many awards and recognitions while many famous conductors leaded the choir: S. S. Mokranjac, J. Marinković, S. Hristić, B.
Babić, R. Blam, B. Pašćan, K. Beric.

Contact details:

marlenaudruzenje@ikom.rs
Tel. + 381 63 375 044
+ 381 63 383 966
www.sjpd.rs

Proposed Creative Europe project

Field(s): Remembrance/ Education/ Survey/ Research/ Culture/ Music/ Exchange

Description: “Never to forget, Holocaust, never to happen again- MUSIC WRITES MEMORIES”, combating prejudices, discrimination, racism, anti-Semitism, Xenophobia... It is the first time eve this subject is talked about from four different angles: through music, social psychologist’s view (profess. Dragan Popadić, Faculty of Psychology, Belgrade), historian’s perspective (PhD Milan Koljanin, Institute for Contemporary History) and survivors’ personal, true stories (very special, bearing in mind these persons are old, not many living today). As the part of this project an unanimous survey is carried out, for the aim of evaluating both the project and the lecturers, also collecting participants’ comments and opinions. The public lectures/workshops lasting 1.40 h organized in Belgrade, Serbian and European cities for the young (primarily high school pupils, university students too) their teachers and wide audience). Moderator conducts the lecture linking the Choir, Historian, and Psychologist with the Survivor’s story. Music is introducing the period, atmosphere and event. The Historian follows with historical figures, dates, PP Presentation, while the Survivor tells personal, true story on his/her (family) suffering. Short description of the prewar period (Europe, Belgrade, Serbia) before, during (manipulation, humiliation, restrictions, extermination), after the War (today). Documentary photos complement the lecture. Music clarifies the period – suffering, fighting, expresses gratitude, calls for remembrance, gives hope. Soc. Psychologist (PP Presentation) -The explanation of the nature and origins of Holocaust and Anti-Anti-Semitism is put in a much broader context of prejudice, stereotypes and discrimination in general. Numerous sources of PSD are discussed. Among the origins of PSD, the role of social and historical situation, propaganda and socialization in school, roles of family and society are emphasized. Participants understand the process of discrimination – described by focusing on the roles of perpetrators, bystanders and helpers which not only make them better understand WWII (Holocaust) but make them better recognize the present wrong doings and future (permanent) dangers. Our yesterday is our today and tomorrow! Role of Righteous Among the Nations.
SURVEY (research): not only collecting audience replies but analyzing, systemizing and printing a brochure
FOLLOW UP CONFERENCE: Project outcome – summing up, European common values,exchange of experience, good practices, new ideas, community impact
CONCERT: Intercultural musical (December holiday) evening – establishing intercultural dialogue, emphasizing common European (musical) heritage

Partners searched

Countries: All eligible countries

Preferred profile: All interested in cultural cooperation and exchange, educational projects, festivals, concerts