Fundación Banco Santander, Španija - traži partnere (novembar 2017)

fundacion

Naziv: Fundación Banco Santander

Kratak opis: Naša organizacija ima kulturnu, humanističku, obrazovnu i naučnu posvećenost i intenzivno radi na očuvanju, promovisanju i širenju umjetnosti i promociji obrazovanja, shvaćenog kao pokretačka snaga za napredak. Imamo specifično iskustvo u edukativnim programima koji uključuju rezidencije za kreatore / vaspitače u kojima učenici, nastavnici i umjetnici rade zajedno horizontalno ka stvaranju umjetničkog projekta. Tokom 25 godina koje je Fondacija provela doprinoseći društvenim i kulturnim poboljšanjima u zajednicama u kojima je prisutan Banco Santander, njeno područje djelovanja je prošireno da obuhvati različite oblasti: umjetnost, muziku, književnost, obrazovanje, životnu sredinu, socijalnu pomoć i promociju mladih talenata. Banco Santander je najveća banka u eurozoni. Ima jako i fokusirano prisustvo na mnogim ključnim tržištima širom Evrope i Amerike.

santander

Kontakt detalji:
Susana Gómez San Segundo
sugomez@gruposantander.com
Fundación Banco Santander
Serrano St, 92, 2D
28006 Madrid
España

Projekat

Rok: 31.08.2017

Oblasti: Edukacija, razvoj publike, savremenoa stvaralaštvo (drama, stvaranje zvuka, vizuelne umjetnosti, performansi, narativni) kohabitacije i konflikt u školama.

Opis projekta: Tražimo javne i privatne partnere u projektu saradnje. Željeli bismo da napravimo program zasnovan na rezidencijama za evropske umjetnike u školama različitih zemlja. Program postavlja umjetnika u učionicu tako da on ili ona mogu raditi zajedno sa učenicima i nastavnicima na umjetničkom projektu. Umjetnički prijedlozi treba da se bave tenzijama / konfliktima / otporima koje su stekli učenici, sa posebnim naglaskom na probleme migrativne i kohabitacijske prirode. Rezultati rezidencije biće prikazani u kulturnim centrima.

Naši opšti ciljevi su:

  • Da dovedemo novu publiku u kontakt sa procesima umjetničkog stvaralaštva
  • Da utječemo na obrazovanje sa alatima za umjetničko kokreiranje i podržimo razvoj inkluzivnog društva.

Tražimo partnere iz sljedećih zemalja: Portugal, Njemačka, Velika Britanija i Poljska

Profil partnera: Kulturni centri, kulturna udruženja, sve institucije uključene u savremeno stvaralaštvo i umjetnost. Organizacije specijalizovane za razvoj publike za kulturne projekte.

 

(EN)

Name: Fundación Banco Santander

Short description: Our Organization has a cultural, humanistic, educational and scientific commitment and works intensively towards the conservation, promotion and dissemination of art and the promotion of education, understood as a driving force for progress. We have specific experience in educational programs involving residencies for creators/educators in which students, teachers and artists work together horizontally towards the creation of an artistic project. In the 25 years that the Foundation has spent contributing towards social and cultural improvements in the communities in which Banco Santander is present, its field of action has increased to encompass a wide variety of areas: art, music, literature, education, environment, social aid and the promotion of young talent. Banco Santander is the largest bank in the eurozone. It has a strong and focused presence in many core markets across Europe and the Americas.

Contact details:

Susana Gómez San Segundo
sugomez@gruposantander.com
Fundación Banco Santander
Serrano St, 92, 2D
28006 Madrid
España

Project

Deadline: 31.08.2017

Field(s): Education, audience development, contemporary creation (drama, sound creation, visual arts, performance, transmedia arts, narrative) cohabitation and conflict in schools.

Description: We are looking for public and privates partners in a cooperation project. We would like to build a program based on residencies for European artists in schools in different countries. The program places the artist in the classroom so he or she can work alongside the students and teachers on an artistic project. Artistic proposals should tackle the tensions/conflicts/resistance experienced by the students, with a particular emphasis on problems of a migratory and cohabitational nature. Residence´s results will be shown at cultural centers.
Our general objectives:

  • To bring new audiences in closer contact with the processes of artistic creation
  • To impact on education with tools for artistic co-creation and favour the development of an inclusive society.

Partners searched
Countries:
 Portugal, Germany, UK and Poland (we already have Poland on board)

Profile: Cultural Centre ,cultural associations, any institutions involved in contemporary creation and arts. Organizations specialized in audience development for cultural projects.