Distribucija – podrška prodajnim agentima

kreativna evropa media distribucija podrška prodajnim agentima
Media

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: 01/2017
Rok(ovi) za prijavu: 03.10.2018. u 12:00
Datum objavljivanja poziva: mart 2017.

 

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?

 Ova šema finansiranja se dijeli na dvije faze:

Stvaranje potencijalnih sredstava:

Potencijalni fond će se izračunati na osnovu međunarodnog uspjeha kompanije u prodaji evropskih filmova tokom referentnog perioda

Ponovno ulaganje

Kroz potencijalni fond sredstva onda mogu biti uložena u dvije oblasti:

Modul 1: minimalne garancije ili avansi isplaćeni za sticanje međunarodnih prodajnih prava za nove evropske nenacionalne filmove

Modul 2: promocija, marketing i reklamiranje novih evropskih nenacionalnih filmova

Kome su namijenjena ova sredstva?

Aplikanti moraju da budu prodajni zastupnici registrovani u jednoj od zemalja članica MEDIA potprograma i u većinskom vlasništvu državljana ovih zemalja.

Aplikanti moraju za period 2011 – 2015. godina da dokažu da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su bili prodajni zastupnici za najmanje 8 prihvatljivih evropskih filmova (jedan mora da bude nenacionalni film)
 • da imaju potpisan ugovor sa producentima kojim stiču prava na prodaju filmova u najmanje 10 zemalja učesnica u MEDIA potprogramu
 • da su najmanje 3 od gore navedenih 10 filmova imali bioskopsko prikazivanje u najmanje 3 zemlje članice MEDIA potprograma (ne računajući zemlju porijekla).

Koliki je budžet?

Ukupan raspoloživi budžet za prethodni poziv je iznosio 2,6 miliona evra. Finansijski doprinos EU ne smije premašiti 60% ukupnih prihvatljivih troškova.

Koji filmovi su prihvatljivi?

Svi prihvatljivi filmovi moraju da:

 • budu većinski producirani od strane kompanija registrovanih u zemljama članicama MEDIA potprograma i da je u njima učestvovao značajan broj profesionalaca iz tih zemalja
 • budu novi igrani, animirani ili dokumentarni filmovi duži od 60 minuta
 • budu iz zemlje koja nije zemlja distribucije
 • imaju prvo autorsko pravo uspostavljeno najranije 2011. godine
 • ne smiju da uključuju druge sadržaje (operu, koncerte, performanse itd.), reklame, pornografiju ili materijale koji podržavaju rasizam.

Kako se prijaviti?

Desk Kreativna Evropa BH pruža besplatnu pomoć i savjete aplikantima iz Bosne i Hercegovine. Ukoliko planirate da se prijavite na ovaj grant slobodno nam se obratite sa svim pitanjima.

Aplikanti koji se prijavljuju prvi put moraju prvo da dobiju PIC (Participant Identification Code) broj tako što će se registrovati na ECAS portalu i unijeti podatke kompanije na Participant Portal-u. Nakon što izvršite registraciju možete da pristupite e-formularu i započnete proces aplikacije.

Detaljnije informacije o procesu apliciranja možete pronaći na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA), kao i u odjeljku za pozive za podnošenje prijedloga.

Koji dokumenti se moraju priložiti uz e-formular?

Trenutno je otvoren poziv samo za fazu Ponovno ulaganje i za nju je potrebno dostaviti sljedeća dokumenta uz e-formular:

 • Izjavu o istinitosti podataka
 • Aplikacioni formular, međunarodni prodajni ugovor i finansijski plan filma (samo za nove filmove), detaljan opis projekta u bilo kom od sljedećih formata – pdf, jpeg, tiff
 • Obrazac za budžet (samo za Modul 2)

Na koji način se vrši evaluacija prijedloga?

Evaluaciju projekata iz Evrope vrši Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) uz pomoć stručnjaka iz audiovizuelne industrije koji su specijalizovani za datu oblast.

Detaljnije informacije u procesu evaluacije možete pronaći u Smjernicama (Guidelines).