Evropske mreže

kreativna evropa kultura evropske mreze
Kultura

Koja je namjena ovog programa? 

Ovim programom se podržavaju aktivnosti mreža s ciljem podizanja kapaciteta sektora kulture i umjetnosti za njihovo transnacionalno i međunarodno djelovanje, kao i prilagođavanje promjenama. Takođe se pruža podrška inicijativama čiji je cilj jačanje konkurentnosti. 

Ovaj program namijenjen je da podrži ograničen broj mreža koje imaju široku pokrivenost u raznim sektorima. 

Šta podržava?

Ovim programom podržavaju se evropske mreže koje sprovode sljedeće aktivnosti:

1. Aktivnosti putem kojih se zaposlenima u sektoru kulture i kreativnih industrija obezbjeđuje prenos posebnih vještina i iskustava, uključujući prilagođavanje digitalnim tehnologijama;
2. Ispitivanje razvoja inovativnih pristupa privlačenja publike; 
3. Ispitivanje novih modela poslovanja i upravljanja;
4. Aktivnosti kojima se omogućava zaposlenima u organizacijama kulture i kreativnim industrijama da sarađuju na međunarodnom nivou i da razvijaju svoje karijere u Evropi i šire;
5. Aktivnosti kojima se jačaju evropske organizacije u kulturi i kreativnim industrijama, kao i međunarodno umrežavanje čiji je cilj stvaranje novih poslovnih prilika. 

Koja sredstva su dostupna?

Procijenjeno je da je za sufinansiranje projekata u okviru ovog programa za 2014. godinu bilo dostupno 3,4 miliona eura.
 
Za javni poziv za podnošenje prijedloga koji je objavljen u decembru 2013. godine, maksimalno trajanje okvirnih sporazuma o partnerstvu je tri godine. Najviši iznos bespovratnih sredstava za pojedinačni sporazum iznosi 250.000 eura po godini. 
 
Finansijski doprinos iz EU ne smije preći 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 

Ko može aplicirati?

Mogu aplicirati aktivne mreže u oblasti kulture i kreativnih industrija. Mreže moraju da se sastoje od najmanje 15 organizacija članova iz barem 10 različitih zemalja koje učestvuju u potprogramu Kultura. Barem 5 članica mreže mora da ima pravno sjedište u 5 različitih zemalja članica EU ili zemljama članicama EFTA. Fizička lica ne mogu aplicirati.    

Detaljnije informacije o apliciranju možete pronaći u uputstvima za  konkretne javne pozive za podnošenje prijedloga projekata, na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (EACEA), ili ih možete dobiti od Deskova Kreativne Evrope.

Kako aplicirati?

Prije nego što započnete proces apliciranja:
 
1. Provjerite da li je javni poziv za podnošenje prijedloga objavljen u Službenom listu ili na ovoj internet stranici; 
2. Pažljivo pročitajte javni poziv za podnošenje prijedloga, Uputstvo i Vodič za aplikante;
3. Aplikanti moraju imati ECAS (European Commission Authentication Service) nalog. Za apliciranje možete iskoristiti postojeći ECAS nalog, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog. Nakon što otvorite svoj ECAS nalog, vratite se na ovu internet stranicu.
 
Sada ste spremni da započnete proces apliciranja:
 
1. Svaka organizacija koja je uključena u vaš projekat mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku; 

2. Kreirajte svoj zvanični elektronski aplikacioni formular, takozvani eForm;  

3. Da biste kreirali eForm, potrebno je da dolje navedeno uradite bez prekidanja procesa:  

a) odaberite način finansiranja,
b) odaberite jezik,
c) odaberite organizaciju/e koja/e učestvuje/u u projektu koji predlažete,  
d) kreirajte eForm,
e) sačuvajte eForm na vašem računaru ili na lokalnoj mreži,  
 f) popunite i sačuvajte eForm.
 
Završetak procesa apliciranja:
 
1. Ne zaboravite da popunite i anekse koji se obavezno prilažu uz eForm;
2. Nakon što ste popunili eForm i anekse, potvrdite ih. Potvrđivanje aktivira automatsku provjeru, nakon koje ćete biti obavješteni da li je vaš aplikacioni formular potpun. Ukoliko jeste, možete ga podnijeti online;
3. Nakon što ste podnijeli aplikaciju online, dobićete elektronsku poruku kojom se potvrđuje njen prijem i referentni broj. Ukoliko ih ne dobijete, kontaktirajte Helpdesk
 
Obavezni aneksi koji se prilažu

1. Za svaki program, veoma je važno provjeriti spisak dodatnih neophodnih dokumenata koji se šalju poštom.
2. Na poštanskom paketu treba navesti ime organizacije i referentni broj.

Dokumente treba poslati na sljedeću adresu:
 
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 

Creative Europe Programme (2014–2020)
CULTURE Sub-programme – Reference of Call for Proposals
Avenue du Bourget 1
BOUR 04/02
BE – 1049 Brussels
Belgium

Detaljnije informacije o procesu apliciranja možete pronaći na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA), kao i u odjeljku za pozive za podnošenje prijedloga, ili ih možete dobiti od Deskova Kreativne Evrope