Evropske platforme

kreativna evropa kultura evropske platforme
Kultura

Koja je namjena ovog programa? 

Ovaj program nudi bespovratnu pomoć organizacijama čiji je cilj promocija evropskih stvaralaca i umjetnika, posebno onih koji tek stupaju na scenu, i to putem autentičnog evropskog programa.

Umjetnici i stvaraoci treba da se povežu u okviru platforme da bi stvorili zajedničku umjetničku viziju i da bi se međusobno pomagali u unapređenju tehnika razvoja publike.

Šta podržava? 

Finansijska podrška evropskim platformama koje sprovode aktivnosti kao što su:

• Jačanje mobilnosti i vidljivosti stvaralaca i umjetnika - posebno onih kojima nedostaje međunarodna izloženost;
• Podsticanje realizacije autentičnih evropskih kulturnih i umjetničkih aktivnosti u Evropi i šire, s ciljem olakšavanja pristupa nenacionalnim evropskim kulturnim djelima putem međunarodnih mobilnih projekata, događaja, izložbi, festivala itd.;
• Doprinos razvoju publike i omogućavanje vidljivosti evropskih vrijednosti i različitih kultura. 

Dostupna finansijska sredstva uključuju podršku sprovođenju komunikacijske strategije i strategije brendiranja i, ako je moguće, pravljenje evropske oznake kvaliteta.  

Koja sredstva su dostupna?

Procijenjeno je da je za sufinansiranje projekata u okviru ovog programa za 2015. godinu dostupno 3,4 miliona eura.

Za javni poziv koji će biti objavljen u decembru 2015. godine, okvirni sporazumi o partnerstvu ne mogu trajati duže od dvije godine. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po svakom konkretnom sporazumu pod okvirnim sporazumom o partnerstvu iznosi 500.000 eura godišnje. 

Finansijski doprinos iz EU ne smije preći 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Ko može aplicirati?

Organizacije koje su aktivne u sektorima kulture i kreativnih industrija mogu aplicirati. Platforme moraju da imaju vodećeg partnera koji je iz bilo koje zemlje koja učestvuje u potprogramu Kultura i najmanje 10 partnerskih organizacija od kojih najmanje 5 mora biti iz zemalja članica EU ili zemalja članica EFTA. Fizička lica ne mogu aplicirati.   

Detaljnije informacije o apliciranju možete pronaći u uputstvima za  konkretne javne pozive za podnošenje prijedloga projekata, na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (EACEA), ili ih možete dobiti od Deskova Kreativne Evrope.

Kako aplicirati?

Prije nego što započnete proces apliciranja:
 
1. Provjerite da li je javni poziv za podnošenje prijedloga objavljen u Službenom listu ili na ovoj internet stranici; 
2. Pažljivo pročitajte javni poziv za podnošenje prijedloga, Uputstvo i Vodič za aplikante;
3. Aplikanti moraju imati ECAS (European Commission Authentication Service) nalog. Za apliciranje možete iskoristiti postojeći ECAS nalog, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog. Nakon što otvorite svoj ECAS nalog, vratite se na ovu internet stranicu.
 
Sada ste spremni da započnete proces apliciranja:

 
1. Svaka organizacija koja je uključena u vaš projekat mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku; 

2. Kreirajte svoj zvanični elektronski aplikacioni formular, takozvani eForm;  

3. Da biste kreirali eForm, potrebno je da dolje navedeno uradite bez prekidanja procesa:  

a) odaberite način finansiranja,
b) odaberite jezik,
c) odaberite organizaciju/e koja/e učestvuje/u u projektu koji predlažete,  
d) kreirajte eForm,
e) sačuvajte eForm na vašem računaru ili na lokalnoj mreži,  
 f) popunite i sačuvajte eForm.
 
Završetak procesa apliciranja:
 
1. Ne zaboravite da popunite i anekse koji se obavezno prilažu uz eForm;
2. Nakon što ste popunili eForm i anekse, potvrdite ih. Potvrđivanje aktivira automatsku provjeru, nakon koje ćete biti obavješteni da li je vaš aplikacioni formular potpun. Ukoliko jeste, možete ga podnijeti online;
3. Nakon što ste podnijeli aplikaciju online, dobićete elektronsku poruku kojom se potvrđuje njen prijem i referentni broj. Ukoliko ih ne dobijete, kontaktirajte Helpdesk

Obavezni aneksi koji se prilažu

1. Za svaki program, veoma je važno provjeriti spisak dodatnih neophodnih dokumenata koji se šalju poštom.
2. Na poštanskom paketu treba navesti ime organizacije i referentni broj.

Dokumente treba poslati na sljedeću adresu:
 
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 

Creative Europe Programme (2014–2020)
CULTURE Sub-programme – Reference of Call for Proposals
Avenue du Bourget 1
BOUR 04/02
BE – 1049 Brussels
Belgium

Detaljnije informacije o procesu apliciranja možete pronaći na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA), kao i u odjeljku za pozive za podnošenje prijedloga, ili ih možete dobiti od Deskova Kreativne Evrope