Usavršavanje

kreativna evropa media usavršavanje
MEDIA

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: 09/2019
Rok(ovi) za prijavu: 26.04.2019.
Datum objavljivanja poziva: 01.02.2019.

 

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?

Programima stručnog usavršavanja koji omogućavaju:

 • proširivanje znanja i sticanje novih vještina
 • uzajamna razmjena znanja među profesionalcima
 • pristup međunarodnim profesionalnim tržištima
 • razvoj poslovnih modela
 • jačanje poslovanja i saradnje u audiovizuelnom sektoru na međunarodnom nivou

Kategorije aktivnosti koje mogu da dobiju podršku:

 • evropski projekti koji omogućavaju profesionalcima sticanje ili proširivanje znanja i vještina kako bi ih primjenili prvenstveno u Evropi
 • međunarodni projekti koji za cilj imaju podizanje nivoa stručnosti, znanja i vještina evropskih profesionalaca kako bi olakšali njihovo umrežavanje i saradnju sa profesionalcima van Evrope i omogućili im pristup međunarodnim profesionalnim mrežama.

Aplikanti mogu da se prijave samo za jednu od ove dvije kategorije.

Kome su namijenjena ova sredstva?

Profesionalcima iz audiovizuelne industrije: producentima, rediteljima, scenaristima, distributerima, prikazivačima, prodajnim zastupnicima, ponuđačima novih medijskih sadržaja, profesionalcima iz oblasti animacije, profesionalcima iz oblasti postprodukcije, profesionalcima iz pravnog, bankarskog ili finansijskog sektora, a koji je specijaliziran za audiovizuelnu industriju.
Evropski subjekti (privatne kompanije, neprofitne organizacije, udruženja, dobrotvorna udruženja, fondacije, opštine/gradska vijeća itd.) koje su registrovane u jednoj od zemalja članica MEDIA potprograma i u direktnom ili većinskom su vlasništvu državljana tih zemalja.
Fizička lica ne mogu se prijaviti na grant.

Koliki je budžet?

Ukupni budžet za sufinansiranje projekata u okviru ovog granta iznosi 7,5 miliona evra.
Finansijski doprinos Evropske unije ne može biti viši od 60% (ili 80% za određene aktivnosti) ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Koje aktivnosti su prihvatljive?

Aktivnosti prijavljenih projekata moraju da budu usmjerene na razvoj kapaciteta audiovizuelnih profesionalaca da razumiju i integrišu evropsku i međunarodnu dimenziju u svoje radove tako što će podići nivo stručnosti u sljedećim oblastima:

 • profesionalno usavršavanje u oblastima razvoja publike, marketinga, novih modela distribucije i eksploatacije, uključujući i one koje koriste najnovije digitalne tehnologije,
 • profesionalno usavršavanje u oblasti finansijskog i tržišnog menadžmenta sa ciljem da se omogući pristup finansijama i novim poslovnim modelima,
 • profesionalno usavršavanje u oblasti produkcije audiovizuelnih djela, uključujući razmjenu znanja i mogućnosti umrežavanja,
 • profesionalno usavršavanje u oblasti mehanizama prilagođavanja digitalnim pomacima kako bi se sigurno prilagođavali razvojima na tržištu.

Program Kreativna Evropa neće podržati projekte koji uključuju pornografske sadržaje ili one koji podstiču rasizam i zagovaraju nasilje.

Aplikanti moraju da osiguraju da većina učesnika u predloženim programima profesionalnog usavršavanja, kao i aktivnostima usmjerenim na podizanje kapaciteta i umrežavanje, nije iz zemlje aplikanta. Programi profesionalnog usavršavanja su otvoreni i za učesnike koji dolaze iz zemalja koje nisu članice MEDIA potprograma, pod uslovom da:

 • evropski projekti: državljani zemalja koje nisu članice MEDIA potprograma sačinjavaju najviše 20% ukupnog broja učesnika,
 • međunarodni projekti: državljani zemalja koje nisu članice MEDIA potprograma mogu da sačinjavaju između 35 i 50% ukupnog broja učesnika.

Najmanje 15% učesnika treba da budu dobitnici stipendije koje pokrivaju bar honorar za učešće. Ove stipendije moraju da se dijele učesnicima koji dolaze iz zemalja niske produkcije.

Kako se prijaviti?

Desk Kreativna Evropa BH pruža besplatnu pomoć i savjete aplikantima iz Bosne i Hercegovine. Ukoliko planirate da se prijavite na ovaj grant slobodno nam se obratite sa svim pitanjima.

Aplikanti koji se prijavljuju prvi put moraju prvo da dobiju PIC (Participant Identification Code) broj tako što će se registrovati na ECAS portalu i unijeti podatke kompanije na Participant Portal-u. Nakon što izvršite registraciju možete da pristupite e-formularu i započnete proces aplikacije.

Koji dokumenti se moraju priložiti uz e-formular?

Lista dokumenata koji se moraju priložiti uz e-formular biće dostupna zajedno sa detaljima novog poziva koji će biti objavljen tokom godine.

Na koji način se vrši evaluacija projektnih prijedloga?

Evaluacija se vrši na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • Relevantnosi projekta
 • Kvaliteta sadržaja i aktivnosti
 • Diseminacije projektnih rezultata, uticaja koji projekat planira da ostvari i njegove održivosti
 • Kvaliteta projektnog tima.

Detaljnije informacije možete pronaći u Smjernicama (Guidelines).