Razvoj pojedinačnih projekata

kreativna evropa media slot finansiranje
Datum
MEDIA

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: EACEA/17/2019
Rok(ovi) za prijavu: 12. maj 2020
Datum objavljivanja poziva: 13. septembar 2019

 

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?

Nezavisnim evropskim produkcijama u procesu razvoja projekta sa međunarodnim potencijalom namijenjenog za televizijsko prikazivanje, u bioskopima ili na digitalni platformama.

Projekti moraju da prikažu da:

 • sadrže visoku umjetničku vrijednost i kulturnu raznolikost
 • posjeduju velik prekogranični potencijal da dosegnu evropsku i međunarodnu publiku
 • će ostvariti značajnu saradnju između operatera iz različitih zemalja članica MEDIA potprograma
 • predviđaju veći doseg publike na osnovu strategija za marketing i distribuciju filma osmišljene u fazi razvoja

Kome su namijenjena ova sredstva?

Aplikanti moraju da:

 • budu registrovani u jednoj od zemalja članica MEDIA potprograma i da budu u većinskom vlasništvu državljana iz tih zemalja
 • budu registrovani najmanje 12 mjeseci i imaju produkciju audiovizuelnih djela naslovljenu kao glavnu poslovnu djelatnost
 • budu nezavisne produkcijske kuće
 • posjeduju većinska prava na projekt za koji traže podršku granta
 • mogu da prikažu prihvatljiv projekat kao dokaz o iskustvu
 • projekat koji se prilaže kao dokaz o iskustvu mora da bude:
 • samostalna produkcija kompanije koja aplicira za grant ili koprodukcija gdje je produkcija aplikant bila većinski producent (za dokaz će se priložiti finansijski plan/koprodukcijski ugovor)
 • projekat u kom je CEO/suvlasnik u kompaniji naveden kao Producent na odjavnoj špici filma (izvšni producent je učešće koje nije prihvatljivo za ovaj grant)
 • igrani, animirani ili dokumentarni film
 • produciran u posljednjih 5 godina
 • zvanično prikazan (u bioskopima, putem interneta ili televizije) u najmanje jednoj zemlji izvan zemlje aplikanta u periodu od januara 2014 do dana podnošenja prijave (festivalska prikazivanja i DVD objave nisu prihvatljivi).

Koliki je budžet?

Ukupni budžet granta je procijenjen na 5,4 miliona evra.
Finansijski doprinos EU ne može da bude veći od 50% ukupnih prihvatljivih troškova. Agencija zadržava prava da ne raspodijeli sva predviđena sredstva.

Koje su aktivnosti prihvatljive?

Razvoj sljedećih audiovizuelnih projekata se smatra prihvatljivim:

 • Igrani, animirani i kreativni dokumentarni filmovi u trajanju od najmanje 60 minuta ukoliko su namijenjeni za bioskopsko prikazivanje
 • Igrani filmovi (pojedinačni ili serijal) u trajanju od najmanje 90 minuta, animarni (pojedinačni ili serijal) u trajanju od najmanje 24 minuta, kreativni dokumentarni filmovi (pojedinačni ili serijal) u trajanju od najmanje 50 minuta, ukoliko su namijenjeni za televizjsko prikazivanje ili na digitalnim platformama (ukupno korisničko iskustvo).

Ovi minimumi se ne odnose na nelinearne projekte namijenjene za digitalne platforme.
Snimanje ne smije započeti najmanje 8 mjeseci nakon dana predaje projekta.

Kako se prijaviti?

Desk Kreativna Evropa BH pruža besplatnu pomoć i savjete aplikantima iz Bosne i Hercegovine. Ukoliko planirate da se prijavite na ovaj grant slobodno nam se obratite sa svim pitanjima.

Aplikanti koji se prijavljuju prvi put moraju prvo da dobiju PIC (Participant Identification Code) broj tako što će se registrovati na ECAS portalu i unijeti podatke kompanije na Participant Portal-u. Nakon što izvršite registraciju možete da pristupite e-formularu i započnete proces aplikacije.

Detaljnije informacije o procesu apliciranja možete pronaći na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA), kao i u odjeljku za pozive za podnošenje prijedloga

Koji dokumenti se moraju priložiti uz e-formular?

Sljedeći dokumenti se moraju priložiti uz e-formular:

 • Aneks 1 – detaljan opis projekta
 • Aneks 2 – budžet i finansijski plan
 • Aneks 3 – izjava o istinitosti podataka (Declaration on applicant’s honour)
 • Aneks 4 – iskustvo kopmanije

Na koji način se vrši evaluacija projektnih prijedloga?

Evaluaciju projekata iz Evrope vrši Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) uz pomoć stručnjaka iz audiovizuelne industrije koji su specijalizovani za datu oblast.
Evaluacija se vrši na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • Relevantnosti projekta i evropska dodana vrijednost
 • Kvaliteta sadržaja i aktivnosti
 • Diseminacije projektnih rezultata, uticaja koji projekat planira da ostvari i njegove održivosti
 • Kvaliteta projektnog tima

Detaljnije informacije u procesu evaluacije možete pronaći u Smjernicama (Guidelines).